UCHWAŁA Nr 910 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2013 r

DRUKUJ TEN  DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 910

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2012 roku

 

w sprawie   zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2013 roku

 

Na podstawie art. 195 ust.1 i 196 ust. 1-5 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz.1365 z późn. zm.), na wniosek rad wydziałów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, stanowi się, co następuje:

§ 1

Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w drodze konkursu w obszarach wiedzy: nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk przyrodniczych, nauk technicznych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, w dziedzinach nauki: humanistycznych, teologicznych, społecznych, biologicznych, technicznych, rolniczych, weterynaryjnych w dyscyplinach naukowych: filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, teologia, nauki o polityce, pedagogika, biologia, geodezja i kartografia, agronomia, ochrona i kształtowanie środowiska, rybactwo, technologia żywności i żywienia, zootechnika, inżynieria rolnicza, weterynaria na Wydziałach (odpowiednio): Humanistycznym, Teologii, Nauk Społecznych, Biologii i Biotechnologii, Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rybactwa, Nauki o Żywności, Bioinżynierii Zwierząt, Nauk Technicznych oraz Medycyny Weterynaryjnej w ramach limitów ustalonych przez Senat.

§ 2

Tryb ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie.

1.    Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie jest posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.

2.    Przyjęcie kandydata na I rok studiów doktoranckich z zakresu dyscyplin naukowych wymienionych w § 1 dokonuje się na podstawie średniej ocen uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, obejmującym:

1)   egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej w zakresie, której będą realizowane studia doktoranckie,

2)   wynik studiów magisterskich,

3)   ocenę na dyplomie ukończenia studiów.

3.    Kryteria kwalifikacji w zakresie dyscyplin naukowych wymienionych w § 1 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

1.    Kandydaci na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich składają następujące dokumenty:

1)   podanie ( na formularzu),

2)   odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich,

3)   dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów magisterskich (bez wyrównywania do pełnej oceny) wg wzoru określonego przez UWM,

4)   orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów doktoranckich w wybranej dyscyplinie naukowej, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,

5)   fotografię w formie elektronicznej (format .jpg) na nośniku elektromagnetycznym,

6)   cztery fotografie o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz numerem PESEL,

7)   kserokopię dowodu osobistego- kserokopia strony 1 i 2.

2.    W przypadku przedłożenia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w ramach danej dyscypliny naukowej, komisja rekrutacyjna ma prawo odmówić kandydatowi dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego w zakresie danej dyscypliny naukowej.

3.    Dokumenty, o których mowa w ust. 1 należy złożyć w terminie:

1)   kandydaci na I rok studiów w dyscyplinach naukowych: agronomia, ochrona i kształtowanie środowiska, weterynaria – do 21 czerwca 2013 r.,

2)   kandydaci na I rok studiów w pozostałych dyscyplinach naukowych– do 6 września 2013 r.

4.    W przypadku, gdy o przyjęcie na studia doktoranckie ubiega się osoba niepełnosprawna, komisja egzaminacyjna w uzgodnieniu z przewodniczącym wydziałowej komisji rekrutacyjnej może, na wniosek kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopnień niepełnosprawności oraz specyfikę danej dyscypliny naukowej.

 

§ 4

Zasady postępowania kwalifikacyjnego

1.    Egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej w zakresie, której będą realizowane studia doktoranckie – średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego z danej dyscypliny naukowej.

2.   Wynik studiów magisterskich.

3.   Ocena na dyplomie ukończenia studiów.

4.    Ocena niedostateczna uzyskana z egzaminu kwalifikacyjnego dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 5

Tryb postępowania kwalifikacyjnego

1.    Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna sporządza rankingową listę kandydatów, w kolejności według uzyskanej średniej ocen z uwzględnieniem przepisów § 4. Po dokonaniu tej czynności komisja rekrutacyjna sporządza (wg rankingu) listę kandydatów przyjętych na I rok studiów w ramach określonego limitu miejsc.

2.    Ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia nastąpi:

1)   w dyscyplinach naukowych: agronomia, ochrona i kształtowanie środowiska,

2)   weterynaria - 27 czerwca 2013 r.,

3.   w pozostałych dyscyplinach naukowych - 11 września 2013 r.

4.    Od decyzji komisji rekrutacyjnej, kandydatowi przysługuje prawo złożenia odwołania do rektora, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja rektora jest ostateczna.

5.    Terminy egzaminów kwalifikacyjnych oraz terminy ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego – określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 6

1.    Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają komisje rekrutacyjne powołane w trybie określonym odrębnymi przepisami.

2.    Do zadań komisji rekrutacyjnych należy w szczególności:

1)   przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,

2)   dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,

3)   przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego,

4)   przyjmowanie na I rok studiów doktoranckich w ramach określonego limitu naboru,

5)   zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego oraz przyjęciu lub nie przyjęciu na studia,

§ 7

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej uchwale, decyzje podejmuje rektor.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Senatu

R E K T O R

 

Prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
26.04.2012
Data publikacji:
28.05.2012 09:40
Data aktualizacji:
28.05.2012 09:40
Liczba wyświetleń:
3266
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw910.doc340 KB