UCHWAŁA Nr 913 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2012/2013

DRUKUJ TEN DOUMENT

UCHWAŁA  Nr  913

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie

z dnia 27  kwietnia  2012 roku

 

 w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2012/2013

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt. 3) - 4) Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersystetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) na wniosek rad wydziałów, Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych oraz Senackiej Komisji Rozwoju Uczelni i Budżetu, Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

Senat ustala limity przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2012/2013 na poszczególne dyscypliny naukowe.

Limity przyjęć kandydatów, o których mowa w ust. 1 określają załączniki 1 i 2 do Uchwały.

 

§ 2

Senat upoważnia Rektora do zmiany limitów przyjęć kandydatów, o których mowa w § 1,  jeżeli będzie tego wymagał istotny interes uczelni i wydziału.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

REKTOR

 

Prof. dr hab. Józef Górniewicz

Załącznik 1 do Uchwały Nr 913 Senatu UWM w Olsztynie

z  dnia 27 kwietnia 2012 r.

 

Limity przyjęć na I rok stacjonarnych studiów trzeciego stopnia

w roku akademickim 2012/2013

 

Lp.

DYSCYPLINA NAUKOWA

LIMIT NABORU

1

2

3

1

Agronomia

12

2

Biologia

13

3

Filozofia

5

4

Geodezja i kartografia

9

5

Historia

7

6

Inżynieria rolnicza

10

7

Językoznawstwo

5

8

Ochrona i kształtowanie środowiska

12

9

Literaturoznawstwo

5

10

Nauki o polityce

15

11

Pedagogika

12

12

Rybactwo

6

13

Technologia żywności i żywienia

11

14

Teologia

10

15

Weterynaria

12

16

Zootechnika

10

17

Rezerwa Rektora

35

OGÓŁEM UWM w Olsztynie

189

Załącznik 2 do Uchwały Nr 913 Senatu UWM w Olsztynie

z  dnia 27 kwietnia 2012 r.

 

Limity przyjęć na I rok niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia

w roku akademickim 2012/2013

 

Lp.

DYSCYPLINA NAUKOWA

LIMIT NABORU

1

2

3

1

Nauki o polityce

30

OGÓŁEM UWM w Olsztynie

30

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
26.04.2012
Data publikacji:
28.05.2012 10:57
Data aktualizacji:
22.11.2012 13:44
Liczba wyświetleń:
3500
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw913.doc304.5 KB