UCHWAŁA Nr 911 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2013

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 911

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2012 roku

 

w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2013 roku

 

Na podstawie art. 195 ust. 1i 196 ust. 1-5 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz.1365 z późn. zm.), na wniosek właściwej rady wydziału oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w drodze konkursu w obszarze wiedzy nauk społecznych, w dziedzinie nauki - nauk społecznych, w dyscyplinie naukowej: nauki o polityce na Wydziale Nauk Społecznych, w ramach limitu ustalonego przez Senat.

§ 2

Tryb ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie.

1.    Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie jest posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.

2.    Przyjęcie kandydata na I rok studiów doktoranckich w dyscyplinie naukowej: nauki o polityce dokonuje się na podstawie średniej ocen uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, obejmującym:

1)   egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej w zakresie, której będą realizowane studia doktoranckie,

2)   wynik studiów magisterskich,

3)   ocenę na dyplomie ukończenia studiów.

§ 3

1.    Kandydaci na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich składają następujące dokumenty:

1)   podanie ( na formularzu),

2)   odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich,

3)   dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów magisterskich (bez wyrównywania do pełnej oceny) wg wzoru określonego przez UWM,

4)   orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów doktoranckich w określonej dyscyplinie, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,

5)   fotografię w formie elektronicznej (format .jpg) na nośniku elektromagnetycznym,

6)   cztery fotografie o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz numerem PESEL,

7)   kserokopię dowodu osobistego - kserokopia strony 1 i 2.

2.    W przypadku przedłożenia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w ramach określonej dyscypliny naukowej, komisja rekrutacyjna ma prawo odmówić kandydatowi dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego w zakresie danej dyscypliny naukowej.

3.    Dokumenty, o których mowa w ust. 1 należy złożyć w terminie do 13 września 2013 roku.

4.    W przypadku, gdy o przyjęcie na studia doktoranckie ubiega się osoba niepełnosprawna, komisja egzaminacyjna w uzgodnieniu z przewodniczącym wydziałowej komisji rekrutacyjnej może, na wniosek kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopnień niepełnosprawności oraz specyfikę danej dyscypliny naukowej.

 

§ 4

Zasady postępowania kwalifikacyjnego

1)   Egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej: nauki o polityce – średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego z danej dyscypliny naukowej.

2)   Wynik studiów magisterskich.

3)   Ocena na dyplomie ukończenia studiów.

4)   Ocena niedostateczna uzyskana z egzaminu kwalifikacyjnego dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

5)   Szczegółowe zasady przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego z danej dyscypliny naukowej określa właściwa rada podstawowej jednostki organizacyjnej.

 

§ 5

Tryb postępowania kwalifikacyjnego

1.    Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna sporządza rankingową listę kandydatów, w kolejności według uzyskanej średniej ocen z uwzględnieniem przepisów § 4. Po dokonaniu tej czynności komisja rekrutacyjna sporządza (wg rankingu) listę kandydatów przyjętych na I rok studiów w ramach określonego limitu miejsc.

2.    Ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia nastąpi 19 września 2013 roku.

3.    Od decyzji komisji rekrutacyjnej, kandydatowi przysługuje prawo złożenia odwołania do rektora, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja rektora jest ostateczna.

4.    Termin egzaminu kwalifikacyjnego oraz termin ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego – określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 6

1.    Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana w trybie określonym odrębnymi przepisami.

2.    Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)   przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,

2)   dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,

3)   przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego,

4)   przyjmowanie na I rok studiów doktoranckich w ramach określonego limitu naboru,

5)   zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego oraz przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej uchwale, decyzje podejmuje rektor.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

R E K T O R

 

Prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

Załącznik nr 1

Termin egzaminu na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2013r.

Lp.

Dyscyplina naukowa

Egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej

w zakresie, której będą realizowane studia doktoranckie

Ogłoszenie wyników

1.

Nauki o polityce

17.09.2013 r.

19.09. 2013 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
26.04.2012
Data publikacji:
28.05.2012 11:11
Data aktualizacji:
28.05.2012 11:11
Liczba wyświetleń:
3275
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw911.doc301.5 KB