U C H W A Ł A Nr 914 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

U C H W A Ł A   Nr  914

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2012 roku

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 i 161 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1, pkt 2) Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), uchwala się co następuje:

 

§ 1

1.  Senat uchwala Regulamin studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2.  Regulamin studiów wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 99 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 30 czerwca  2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z późn. zm.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI

W OLSZTYNIE


REGULAMIN STUDIÓW

 

Załącznik do Uchwały Nr 914

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2012 roku.

 

Do użytku wewnętrznego

I.   PRZEPISY OGÓLNE
 

§ 1

1.  Regulamin studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, określa organizację i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta.

2.  Przepisy Regulaminu studiów stosuje się do studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

3.  Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1)  ustawa - ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),

2)  statut Uczelni - Statut Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przyjęty Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku z późn. zm.,

3)  uczelnia publiczna - uczelnię utworzoną przez państwo reprezentowane przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej,

4)  studia pierwszego stopnia - formę kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończącą się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia,

5)  studia drugiego stopnia - formą kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończącą się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia,

6)  jednolite studia magisterskie - formą kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończącą się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia,

7)  forma studiów - studia stacjonarne i studia niestacjonarne,

8)  studia stacjonarne - formą studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia realizowana jest w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów,

9)  studia niestacjonarne - formę studiów wyższych, inną niż studia stacjonarne, wskazaną przez senat uczelni,

10)     kierunek studiów - wyodrębnioną część jednego lub kilku obszarów kształcenia, realizowaną w uczelni w sposób określony przez program kształcenia,

11)     obszar kształcenia - zasób wiedzy i umiejętności z zakresu jednego z obszarów wiedzy określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,

12)     studia międzyobszarowe - studia obejmujące co najmniej dwa obszary kształcenia i prowadzące do uzyskania dyplomu na co najmniej jednym kierunku studiów, prowadzonych w uczelni, przez podstawową jednostkę organizacyjną, posiadającą uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora w obszarze wiedzy związanym z tym kierunkiem,

13)     program kształcenia - opis określony przez uczelnię spójnych efektów kształcenia, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz opis procesu kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia tych efektów wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS; rada wydziału określa program kształcenia dla danego kierunku studiów, specjalności kształcenia, poziomu studiów, profilu i formy studiów obejmujący opis zakładanych efektów kształcenia oraz program studiów,

14)     program studiów - opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia obejmujący w szczególności: opis modułów kształcenia wraz z przypisanymi punktami ECTS i opisem zakładanych efektów kształcenia, plan studiów oraz sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez studenta,

15)     praktyczny profil kształcenia - obejmujący moduł zajęć służących zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych,

16)     ogólnoakademicki profil kształcenia - obejmujący moduł zajęć służących zdobywaniu przez studenta pogłębionych umiejętności teoretycznych,

17)     moduł kształcenia - przedmiot lub grupa przedmiotów, również praktyka, przygotowanie pracy dyplomowej, z przyporządkowaną liczbą punktów ECTS,

18)     przedmiot - zespół zajęć określonych wspólną nazwą, przewidzianych do realizacji w tym samym semestrze planu studiów, podlegających łącznej ocenie, któremu przypisano całkowitą liczbę punktów ECTS,

19)     rozkład zajęć - zatwierdzony przez dziekana i rektora oraz wydziałowy organ Samorządu Studenckiego, harmonogram zajęć w określonym semestrze roku akademickiego,

20)     standardy kształcenia - zbiór reguł kształcenia na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela oraz zawodów, dla których wymagania dotyczące procesu kształcenia i jego efektów są określone w przepisach prawa Unii Europejskiej,

21)     Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego - opis, przez określenie efektów kształcenia, kwalifikacji zdobywanych w polskim systemie szkolnictwa wyższego,

22)     kwalifikacje - efekty kształcenia, poświadczone dyplomem, świadectwem, certyfikatem lub innym dokumentem wydanym przez uprawnioną instytucję potwierdzającym uzyskanie zakładanych efektów kształcenia,

23)     efekty kształcenia - zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie kształcenia,

24)     punkty ECTS - punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy studenta, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia,

25)     kwalifikacje pierwszego stopnia - efekt kształcenia na studiach pierwszego stopnia, zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub  równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzony odpowiednim dyplomem,

26)     kwalifikacje drugiego stopnia - efekt kształcenia na studiach drugiego stopnia, zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzony odpowiednim dyplomem,

27)     indywidualny plan studiów i program kształcenia - tryb kształcenia polegający na rozszerzeniu zakresu wiedzy w ramach studiowanego kierunku lub specjalności, łączeniu dwóch lub więcej specjalności w obrębie jednego lub więcej kierunku, a także na udziale studenta w pracach badawczych,

28)     indywidualne studia międzyobszarowe - tryb kształcenia polegający na rozszerzeniu zakresu wiedzy do co najmniej dwóch obszarów kształcenia w ramach studiowanych kierunków, a także na udziale studenta w pracach badawczych,

29)     indywidualna organizacja studiów - tryb organizacji studiów polegający na ustaleniu indywidualnych terminów realizacji obowiązków dydaktycznych wynikających z planu studiów,

30)     student - osobę kształcącą się na studiach wyższych,

31)     immatrykulacja - akt przyjęcia w poczet studentów uczelni,

32)     podstawowa jednostka organizacyjna - wydział,

33)     kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej - dziekan,

34)     rada podstawowej jednostki organizacyjnej - rada wydziału.

4.  Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)   studiach bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć studia wyższe,

2)   poziomie kształcenia - należy przez to rozumieć studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie,

3)   tytule zawodowym - należy przez to rozumieć tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżynieria lub tytuł równorzędny,

4)   tytule naukowym profesora, stopniu naukowym doktora habilitowanego albo stopniu naukowym doktora - należy przez to rozumieć także odpowiednio tytuł profesora sztuki, stopień doktora habilitowanego sztuki albo stopień doktora sztuki.

 

§ 2

1.   Przyjęcie w poczet studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej "Uczelnią", następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa statut Uczelni. Student podpisuje akt ślubowania, który przechowuje się w teczce akt osobowych studenta.

2.   Cudzoziemcy podejmują i odbywają studia na zasadach określonych przepisami ustawy -Prawo o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzeń ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.

3.   Po immatrykulacji student otrzymuje indeks oraz legitymację studencką. Legitymacja studencka jest dokumentem poświadczającym status studenta i posiada formę elektronicznej legitymacji studenckiej.

4.   Indeks jest dokumentem przedstawiającym przebieg oraz wyniki studiów i jest własnością studenta. Może posiadać formę indeksu elektronicznego.

5.   Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, z uwzględnieniem zapisu ust. 6 niniejszego paragrafu.

6.   Absolwenci studiów pierwszego stopnia zachowują prawo do posiadania legitymacji studenckiej do dnia 31 października roku, w którym ukończyli te studia.

7.   Przebieg i wyniki studiów dokumentowane są w protokołach zaliczenia przedmiotu oraz kartach okresowych osiągnięć studenta lub protokołach zaliczenia przedmiotu oraz kartach okresowych osiągnięć studenta sporządzanych w postaci wydruków danych z systemów elektronicznych.

8.   Przełożonym wszystkich studentów Uczelni jest rektor. Przełożonym studentów wydziału jest dziekan.

9.   Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich tworzą Samorząd Studencki. Organy Samorządu Studenckiego są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni. Samorząd Studencki działa na podstawie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i uchwalonego przez uczelniany organ uchwałodawczy Samorządu regulaminu, określającego zasady organizacji i tryb działania Samorządu, w tym rodzaje organów kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich wyłaniania oraz ich kompetencje.

 

II. ORGANIZACJA STUDIÓW

§ 3

1.    Rok akademicki rozpoczyna się l października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego.

2.     Rok akademicki składa się z:

1) dwóch 15-tygodniowych okresów zajęć dydaktycznych (semestrów),

2)  dwóch sesji egzaminacyjnych (zimowej i letniej) oraz dwóch sesji poprawkowych           (zimowej i jesiennej),

3) wakacji zimowych i letnich, trwających nie krócej niż 6 tygodni, w tym 4 tygodni           nieprzerwanych wakacji letnich.

3.    Ramową organizację roku akademickiego ustala corocznie, przed jego rozpoczęciem, rektor. Rektor może w ciągu roku ustanowić dodatkowe dni wolne od zajęć oraz w razie potrzeby zawiesić zajęcia dydaktyczne w określonych dniach i godzinach.

4.    Szczegółową organizację roku akademickiego oraz harmonogramy sesji egzaminacyjnych na poszczególnych wydziałach, kierunkach i latach studiów ustala dziekan
w porozumieniu z wydziałowym organem Samorządu Studenckiego.

5.    Istnieje możliwość rozpoczęcia zajęć dydaktycznych wcześniej niż w październiku, w związku z tym dopuszcza się inne terminy sesji egzaminacyjnych, w zależności od ustaleń kierownictwa wydziałów.

§ 4

1.    Plan studiów i program kształcenia, w tym sylabusy zawierające, m.in.: cel kształcenia, opis treści i  efektów kształcenia, formy i warunki zaliczania poszczególnych przedmiotów/modułów oraz opis uzyskiwanych kwalifikacji, podawane są do wiadomości studentów poprzez zamieszczenie na stronie internetowej wydziału oraz przy wykorzystaniu innych przyjętych w uczelni i na wydziale środków przekazu informacji. Plan studiów stanowi załącznik do umowy pisemnej o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet, zawieranej pomiędzy studentem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych a uczelnią.

2.    Tygodniowy rozkład zajęć opracowany po zasięgnięciu opinii organu wydziałowego Samorządu Studenckiego, podawany jest do wiadomości studentów na 7 dni przed rozpoczęciem każdego semestru, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń dziekanatu oraz zamieszenie informacji na stronie internetowej wydziału.

3.    Szczegółowy plan sesji egzaminacyjnych podawany jest do wiadomości studentów na 7 dni przed rozpoczęciem sesji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń dziekanatu oraz zamieszenie informacji na stronie internetowej wydziału.

§ 5

1.    W celu usprawnienia dydaktyki i wychowania studentów, w uczelni powoływani są spośród nauczycieli akademickich opiekunowie lat, a na studiach stacjonarnych również opiekunowie grup studenckich oraz opiekunowie kół naukowych. Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan.

2.    Opiekunów lat oraz opiekunów grup studenckich powołuje i odwołuje dziekan, po konsultacji z wydziałowym organem Samorządu Studenckiego. Do podstawowych obowiązków opiekuna należy udzielanie studentom pomocy, rady i konsultacji
w sprawach związanych z ich problemami dydaktycznymi i socjalnymi, a także opiniowanie na prośbę studenta lub na wniosek dziekana indywidualnych spraw związanych z tokiem studiów.

3.    Szczegółowe zadania opiekunów lat i opiekunów grup studenckich określa i zatwierdza dziekan.

§ 6

1.    Studia w uczelni prowadzone są jako studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jako jednolite studia magisterskie.

2.    Studia prowadzone są według planów studiów i programów kształcenia dostosowanych do efektów kształcenia dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia oraz wytycznych określonych przez Senat, uchwalonych przez radę wydziału po zasięgnięciu opinii wydziałowego organu Samorządu Studenckiego.

§ 7

1.    Przyjęcie na pierwszy semestr (rok) studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich następuje wg zasad rekrutacji na studia uchwalonych przez senat Uczelni.

2.   Jeżeli na kierunku studiów istnieje kilka specjalności, student wybiera jedną z nich w terminie wyznaczonym przez dziekana.

3.   Jeżeli względy organizacyjne nie pozwalają na przyjęcie na daną specjalność wszystkich chętnych, o kolejności przyjęć decyduje dziekan, biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki studiowania oraz uzdolnienia i zainteresowania studenta.

4.   Zasady opisane w ust. 3 stosuje się odpowiednio przy wyborze pracowni specjalistycznej oraz seminarium dyplomowego.

5.   Student odbywa studia według planu studiów i programu kształcenia obowiązującego w roku akademickim, w którym rozpoczął naukę. Rada wydziału może wprowadzić zmiany do planu studiów i programu kształcenia, nie później niż na 5 miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego.

6.   Przepisu ust. 5 nie stosuje się do studenta powtarzającego rok studiów lub przeniesionego z innej szkoły na ten sam kierunek studiów oraz kontynuującego naukę, po co najmniej rocznym urlopie. W tym przypadku student zobowiązany jest do uzupełnienia zaległości wynikających z różnic planów studiów i programów kształcenia. O zakresie, sposobie i terminie wyrównania zaległości - decyduje dziekan wydziału.

7.   Zajęcia dydaktyczne na studiach mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z uwzględnieniem warunków określonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

8.   Zajęcia dydaktyczne w uczelni oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności, a także egzaminy dyplomowe, mogą być prowadzone w języku obcym. W języku obcym mogą być również przygotowywane prace dyplomowe.

 

III.   WARUNKI I TRYB UCZESTNICTWA WYBITNIE UZDOLNIONYCH UCZNIÓW W ZAJĘCIACH PRZEWIDZIANYCH TOKIEM STUDIÓW

 

§ 8

1.    W zajęciach dydaktycznych przewidzianych tokiem studiów dla danego kierunku mogą uczestniczyć wybitnie uzdolnieni uczniowie.

2.    Uczniowie mogą składać do dziekana wybranego wydziału wniosek o uczestniczenie w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunków zgodnych z ich uzdolnieniami.

3.    Decyzję o uczestnictwie ucznia w zajęciach podejmuje dziekan właściwego wydziału po uzyskaniu rekomendacji dyrektora szkoły, w przypadku uczniów niepełnoletnich także zgody rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.

4.    Uczniowie dopuszczeni do uczestniczenia w zajęciach mają prawo do korzystania z pomieszczeń dydaktycznych i urządzeń uczelni oraz pomocy ze strony jej pracowników i organów. Mogą również uczestniczyć w działalności studenckiego ruchu naukowego.

5.    Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących w uczelni.

6.    Zaliczenie zajęć następuje za zasadach określonych w niniejszym regulaminie i dokumentowane jest w karcie osiągnięć ucznia. Rada wydziału może ustalić indywidualny tryb zaliczania zajęć przez uczniów.

7.    Uczniowie przyjęci na studia na kierunku, na którym uczestniczyli w zajęciach przed rozpoczęciem studiów, mogą być zwolnieni z obowiązku zaliczania zajęć, z których uzyskali zaliczenie, pod warunkiem że w międzyczasie nie nastąpiły zmiany w efektach kształcenia uzyskiwanych w ramach ich realizacji. Decyzję podejmuje prowadzący zajęcia.

8.    Uczniowie przyjęci na studia na innym kierunku, mogą być zwolnieni z obowiązku zaliczania zajęć, jeżeli prowadzący zajęcia uzna, że uzyskane efekty kształcenia są wystarczające.

 

IV. ORGANIZACJA STUDIÓW DLA STUDENTÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI

 

§ 9

Działania podejmowane w Uniwersytecie na rzecz studentów będących osobami niepełnosprawnymi koordynuje Biuro ds. studentów niepełnosprawnych.

 

§ 10

1.    Do organizacji i prowadzenia działań zmierzających do zapewnienia równych szans realizacji planu studiów i programu kształcenia przez studentów niepełnosprawnych, spośród nauczycieli akademickich w uczelni powoływani są wydziałowi opiekunowie studentów niepełnosprawnych. Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan.

2.    Szczegółowe zadania wydziałowych opiekunów określa i zatwierdza dziekan.

3.    Wydziałowi opiekunowie studentów niepełnosprawnych wspierają pracę Biura ds. Studentów Niepełnosprawnych w sprawach związanych bezpośrednio z kształceniem na danym wydziale.

§ 11

1.     Student niepełnosprawny ubiegający się o wsparcie ze strony uczelni zobowiązany jest do złożenia w Biurze ds. Studentów Niepełnosprawnych kwestionariusza rejestracyjnego wraz z aktualną dokumentacją potwierdzającą stan zdrowia.

2.     Pracownik Biura na podstawie posiadanych dokumentów oraz rozmowy ze studentem określa jego indywidualne potrzeby i wskazuje możliwe do wykorzystania formy pomocy.

 

 

§ 12

1.    Dziekani wydziałów odpowiedzialni są za stosowanie alternatywnych rozwiązań określonych w §14 - §16 regulaminu, ułatwiających studiowanie studentom niepełnosprawnym, uwzględniających stopień i charakter niepełnosprawności oraz specyfikę poszczególnych kierunków studiów.

2.    Stosowanie rozwiązań alternatywnych nie może prowadzić do zmniejszenia wymagań merytorycznych wobec studentów niepełnosprawnych.

 

§ 13

1.    Alternatywne rozwiązania ułatwiające studiowanie studentowi niepełnosprawnemu, udzielane jest na podstawie pisemnego wniosku złożonego do dziekana wydziału za pośrednictwem wydziałowego opiekuna studentów niepełnosprawnych, który opiniując wniosek, proponuje określone formy i okres stosowania rozwiązań alternatywnych.

2.     Decyzję o zastosowaniu określonych rozwiązań alternatywnych wobec studenta niepełnosprawnego podejmuje dziekan.

 

§ 14

W uzasadnionych przypadkach student o stwierdzonym orzeczeniem stopniu niepełnosprawności może ubiegać się o dostosowanie kształcenia do indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności, w szczególności do:

1)   indywidualnej organizacji studiów,

2)   otrzymania w formie pisemnej materiałów dydaktycznych od prowadzącego zajęcia – w przypadku studentów niepełnosprawnych ruchowo, niedosłyszących i głuchych,

3)   nagrywania przebiegu zajęć na urządzenia rejestrujące dźwięk. W przypadku zastosowania urządzeń rejestrujących przebieg zajęć student zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o wykorzystaniu zarejestrowanego materiału wyłącznie na użytek własny (ochrona praw autorskich),

4)   wyznaczonego stałego miejsca na sali w trakcie trwania zajęć – dotyczy studentów niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących albo niewidzących, niedosłyszących lub głuchych (korzystających z aparatów słuchowych),

5)   zmiany zasad uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów,

6)   korzystania z będącego w dyspozycji uczelni sprzętu specjalistycznego ułatwiającego dostęp do informacji i zajęć osobom z różnym rodzajem niepełnosprawności.

 

§ 15

W przypadku, gdy realizacja określonego przedmiotu lub praktyki nie jest możliwa z powodu niepełnosprawności studenta, dziekan może określić:

1)   przedmiot równoważny,

2)   inną formę realizacji praktyki (w porozumieniu z opiekunem praktyk).

 

§ 16

1.    Student, któremu niepełnosprawność znacznie utrudnia lub uniemożliwia uzyskanie zaliczenia lub przystąpienie do egzaminu na zasadach przyjętych dla danego przedmiotu (w ustalonym czasie, formie, trybie i terminie), może ubiegać się o:

1)   wydłużenie czasu trwania zaliczenia/egzaminu,

2)   zastosowanie dodatkowych urządzeń technicznych (komputery, oprogramowanie udźwiękawiające, urządzenia brajlowskie, klawiatury alternatywne),

3)   zastosowanie alternatywnych form zapisu,

4)   zmianę formy (zaliczenia/egzaminu): pisemnej na ustną lub ustnej na pisemną,

5)   wyznaczenie innego miejsca przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu, z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu,

6)   przełożenie terminu zaliczenia/egzaminu (określenie innej daty zaliczenia/egzaminu w terminie określonym harmonogramem roku akademickiego), z zastrzeżeniem ust.2.

2.    Ustalenie innej daty zaliczenia/egzaminu, wykraczającej poza określony harmonogramem roku akademickiego, odbywa się za zgodą dziekana i w konsultacji z osobami prowadzącymi zajęcia.

 

§ 17

Dokumenty dotyczące osób niepełnosprawnych, a w szczególności informacje na temat stanu zdrowia i zgłaszanych przez studenta problemów objęte są klauzulą poufności.

 

V.    OPŁATY ZA STUDIA

§ 18

1.   Uniwersytet pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Szczegółowe zasady pobierania opłat oraz tryb i warunki zwalniania - w całości lub części z tych opłat studentów określa Senat Uczelni.

2.   Student wnosi opłaty  za studia i usługi edukacyjne związane z:

1)         kształceniem na studiach niestacjonarnych,

2) kształceniem na studiach stacjonarnych, jeżeli są to jego studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów, realizowane w formie stacjonarnej, jeżeli student nie posiada uprawnień do korzystania z zajęć bez wnoszenia opłat, określonych odrębnymi przepisami,

3) kształceniem na studiach stacjonarnych w przypadku korzystania z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS, który wynosi odpowiednio:

a)  na określonym poziomie studiów danego kierunku - nie więcej niż 30 punktów ECTS,

b)  w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych - nie więcej niż 90 punktów ECTS,

4) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadawalających wyników w nauce,

5) prowadzeniem studiów w języku obcym,

6) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów.

3. Student wnosi opłaty przewidziane przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności za wydanie:

1) legitymacji studenckiej i jej duplikatu,

2) indeksu i jego duplikatu,

3) dyplomu ukończenia studiów, jego duplikatu oraz dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy,

4) za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.

4.   Warunki odpłatności za studia i usługi edukacyjne określa umowa zawarta między uczelnią a studentem w formie pisemnej.

 

VI.  INDYWIDUALNY PLAN STUDIÓW I PROGRAM KSZTAŁCENIA

 

§ 19

1.    Student, legitymujący się co najmniej dobrymi wynikami w nauce może studiować według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia.

2.    Szczegółowe zasady studiowania według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia ustala i zatwierdza rada wydziału, która powołuje również opiekuna naukowego. Rada wydziału może przekazać swoje uprawnienia w tym zakresie dziekanowi. Przed wydaniem decyzji, dziekan zobowiązany jest wystąpić do komisji dydaktycznej/komisji programowej wydziału o wydanie opinii dotyczącej zasad studiowania według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia.

3.    Ustalenie indywidualnego planu studiów i programu kształcenia polega na rozszerzeniu zakresu wiedzy w ramach studiowanego kierunku lub specjalności, łączeniu dwu lub więcej specjalności w obrębie jednego lub więcej kierunku, a także na udziale studenta w pracach badawczych. Studiowanie według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia może prowadzić do skrócenia okresu kształcenia w szkole wyższej.

4.    W ramach indywidualnego planu studiów i programu kształcenia zapewnia się szczególną opiekę dydaktyczno-naukową oraz indywidualny dobór treści i form realizacji zajęć.

5.    Opiekun naukowy przedstawia dziekanowi do końca roku akademickiego informacje o postępach w studiowaniu powierzonego jego opiece studenta. Jeżeli student nie osiąga zadowalających wyników w studiowaniu, dziekan lub rada wydziału, odpowiednio wydaje decyzję lub podejmuje uchwałę o cofnięciu zezwolenia na kształcenie według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia.

 

VII.      INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYOBSZAROWE

 

§ 20

1.    Tryb i warunki realizacji kształcenia w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych są takie same jak dla kształcenia realizowanego w ramach indywidualnego toku studiów, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2.    Ustalenie planu studiów i programu kształcenia dla indywidualnych studiów międzyobszarowych polega na rozszerzeniu zakresu wiedzy do co najmniej dwóch obszarów kształcenia w ramach studiowanych kierunków, a także na udziale studenta w pracach badawczych.

3.    Student realizujący kształcenie w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych ma prawo bez wnoszenia opłat do korzystania z modułów kształcenia na określonym poziomie studiów poza limitem punktów wynikającym z planu studiów, w wymiarze nie większym niż 90 punktów ECTS.

 

VIII. INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW

 

§ 21

1.     Dziekan może wyrazić zgodę na studiowanie w trybie indywidualnej organizacji studiów w odniesieniu do studenta:

1) realizującego naukę na dwóch kierunkach/specjalnościach,

2) samodzielnie wychowującego dzieci,

3) niepełnosprawnego,

4) szczególnie zaangażowanego w działalność społeczną w środowisku akademickim,

5) znajdującego się w trudnej sytuacji, uznanej przez dziekana w porozumieniu z wydziałowym organem Samorządu Studenckiego,

6) będącego członkiem sportowej kadry narodowej, rezerwy kadry narodowej lub kadry uniwersjadowej, bez względu na przynależność klubową,

7) odbywających część studiów w innych uczelniach krajowych lub zagranicznych.

2.     Indywidualna organizacja studiów polega na ustaleniu indywidualnych terminów realizacji obowiązków dydaktycznych wynikających z planu studiów. Zastosowanie indywidualnej organizacji studiów nie prowadzi do przedłużenia terminu ukończenia studiów.   

3.     Indywidualna organizacja studiów nie zwalnia z obowiązku uczestniczenia i zaliczania przedmiotów przewidzianych planem studiów i programem kształcenia.

4.     Okresem rozliczeniowym dla studentów wymienionych w ust. 2 jest semestr.

5.     Dziekan ustala zasady i tryb indywidualnej organizacji studiów na okres nie dłuższy niż rok akademicki.

6.     W przypadku naruszenia przez studenta ustalonych zasad realizacji indywidualnej organizacji studiów lub braku postępów w nauce dziekan może cofnąć zgodę na ten tryb studiów.

 

IX.  PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

 

§ 22

1.    Student ma prawo do:

1)   zdobywania wiedzy,

2)   korzystania z zajęć dydaktycznych bez wnoszenia opłat:

a)  w ramach limitu punktów ECTS określonego dla danego poziomu studiów,

b)  w ramach zajęć na określonym poziomie studiów, za które może uzyskać dodatkowe punktów ECTS,

c)  w przypadku podjęcia studiów na drugim kierunku,

na zasadach określonych w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz przepisach wewnętrznych uczelni,

3)   rozwijania własnych zainteresowań naukowych i artystycznych oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń oraz korzystania z oferowanych usług informatycznych w ramach możliwości finansowych i organizacyjnych Uczelni,

4)   uczestniczenia w pracach naukowych, rozwojowych i wdrożeniowych realizowanych w uczelni,

5)   zrzeszania się w kołach naukowych, uczelnianych organizacjach studenckich oraz agendach kulturalnych, sportowych i stowarzyszeniach na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

6)   pomocy materialnej, na zasadach określonych w regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

7)   zgłaszania do władz Uczelni i wydziałów - za pośrednictwem organów Samorządu Studenckiego - uwag i postulatów dotyczących planów studiów i programów kształcenia, organizacji studiów, warunków socjalno-bytowych oraz innych spraw związanych z realizacją procesu dydaktycznego,

8)   korzystania z pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów Uczelni,

9)   przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta,

10)ochrony zdrowia i opieki lekarskiej,

11)uzyskiwania nagród i wyróżnień.

2.     Student może ubiegać się o:

1)   przeniesienie do innej uczelni, na inny kierunek studiów,

2)   zmianę formy studiów,

3)   uczestniczenie w programach mobilności studentów,

4)   podjęcie studiów na więcej niż jednym kierunku studiów na zasadach określonych w § 30 niniejszego regulaminu oraz odrębnymi przepisami, regulującymi tryb organizacji toku studiów oraz odpłatności za studiowanie na drugim i kolejnym kierunku studiów,

5)   podjęcie studiów na więcej niż jednej specjalności lub studiowanie dowolnych przedmiotów w uczelni macierzystej, a także w innych uczelniach, na zasadach określonych w § 30 i § 31 niniejszego regulaminu,

6)   podjęcie studiów w trybie indywidualnego planu studiów i programu kształcenia lub indywidualnej organizacji studiów na zasadach określonych w § 19 i § 21 niniejszego regulaminu,

7)   podjęcie studiów w trybie indywidualnych studiów międzyobszarowych na zasadach określonych w § 20 niniejszego regulaminu,

3.    Na wniosek studenta - członka organu kolegialnego Uniwersytetu (senatu akademickiego lub rady wydziału), dziekan usprawiedliwia jego nieobecność na zajęciach dydaktycznych odbywających się podczas posiedzeń danego organu.

 

§ 23

1.   Podstawowym obowiązkiem studenta jest postępowanie zgodnie z treścią ślubowania
i regulaminu studiów.

2.  Student jest obowiązany w szczególności do:

1)   uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z regulaminem studiów,

2)   terminowego składania egzaminów, odbywania praktyk i spełniania innych wymagań przewidzianych w planie studiów i programie kształcenia,

3)   niezwłocznego powiadomienia na piśmie dziekana o rezygnacji z dalszej     nauki,

4)   przestrzegania przepisów, zarządzeń i decyzji obowiązujących w uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących zasad i trybu funkcjonowania informatycznych systemów z zakresu toku studiów,

5)   terminowego wnoszenia opłat za studia i usługi edukacyjne oraz innych przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zgodnie z zasadami określonymi w Uniwersytecie,

6)   niezwłocznego powiadamiania dziekanatu o zmianie danych osobowych istotnych dla toku studiów, a w szczególności imienia, nazwiska, adresu, a także informowania o  zniszczeniu lub utracie indeksu studenta, legitymacji studenckiej,

7)   złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku oraz innych oświadczeń dokumentujących przebieg studiów, w zakresie i trybie określonymi odrębnymi przepisami,

8)   poszanowania mienia Uniwersytetu,

3.    Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyn uchybiający godności studenta, student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną lub sądem koleżeńskim rady uczelnianej Samorządu Studenckiego.

 

X.    ZMIANA UCZELNI,  FORMY I KIERUNKU STUDIÓW 

§ 24

1.     Student Uniwersytetu, który zamierza przenieść się do innej uczelni, zobowiązany jest:

1)   pisemnie powiadomić dziekana, nie później niż 14 dni przed proponowanym terminem przeniesienia o nazwie uczelni, w której zamierza kontynuować studia,

2)   przedłożyć kartę obiegową,

3)   oddać legitymację studencką.

2.     W stosunku do studenta, który złożył zawiadomienie o przeniesieniu do innej uczelni, dziekan podejmuje decyzję o terminie wstrzymania wypłaty stypendium lub korzystania ze świadczeń funduszu pomocy materialnej.

§ 25

1.     Student innej uczelni, w tym także zagranicznej po zaliczeniu pierwszego roku studiów może ubiegać się o przyjęcie do Uniwersytetu, o ile wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów uczelni, w której studiował. Spełnienie tych obowiązków potwierdza dziekan dotychczasowej uczelni. Wszczęcie postępowania w sprawie przyjęcia do Uniwersytetu następuje na podstawie pisemnego wniosku studenta.

2.     Dziekan może odmówić przyjęcia studenta w przypadku, gdy uniemożliwiają to względy organizacyjne.

3.     Student, o którym mowa w ust. 1, w przypadku pozytywnej decyzji, składa ślubowanie. Podpisany przez studenta akt ślubowania przechowuje się w teczce akt osobowych studenta.

§ 26

Decyzję w sprawie przeniesienia studenta na inny kierunek studiów podejmuje dziekan wydziału przyjmującego na pisemny wniosek studenta. Warunkiem ubiegania się studenta o przeniesienie na inny kierunek studiów jest przedłożenie dziekanowi wydziału przyjmującego zaświadczenia właściwego dziekana o wypełnieniu wszystkich obowiązków na kierunku, z którego się przenosi. O wydaniu pozytywnej decyzji, dziekan wydziału przyjmującego niezwłocznie zawiadamia dziekana wydziału, na którym dotychczas student studiował.

§ 27

Zasady, o których mowa w § 24-§ 26, stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany formy studiów.

 

§ 28

1.   Dziekan, podejmując decyzję o przeniesieniu lub przyjęciu w przypadkach, o których mowa w §25 - §27, określa warunki, termin i sposób uzupełnienia przez studenta zaległości wynikających z różnic planów studiów i programów kształcenia. Jednocześnie, decyduje o ewentualnym uznaniu niektórych przedmiotów za zaliczone na zasadzie „przeniesienia zajęć”.

2.   Przeniesienie zajęć umożliwia kontynuację kształcenia w jednostce (uczelni, wydziale) do której student się przenosi.

3.     Decyzję o przeniesieniu zajęć podejmuje, na wniosek studenta, dziekan po zapoznaniu się z przedstawioną przez studenta dokumentacją przebiegu studiów zrealizowanych w innej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu albo w innej uczelni.

4.     Podejmując decyzję o przeniesieniu zajęć, dziekan uwzględnia efekty kształcenia uzyskane w innej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu albo w innej uczelni w wyniku realizacji zajęć i praktyk odpowiadających zajęciom i praktykom określonym w planie studiów i programie kształcenia na kierunku studiów, na którym student studiuje.

5.     Warunkiem przeniesienia zajęć zaliczonych w innej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu albo w innej uczelni, w miejsce punktów przypisanych zajęciom i praktykom określonym w planie  studiów i programie kształcenia jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów kształcenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.     W przypadku stwierdzenia zbieżności uzyskanych efektów, o której mowa w ust. 5, student otrzymuje w Uniwersytecie taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom kształcenia uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk w Uniwersytecie.

7.     W przypadku, gdy przedmioty/moduły kształcenia lub zajęcia zaliczone w innej uczelni nie mają przyporządkowanej liczby punktów - określa ją dziekan. Przeliczenia oceny na system stosowany w Uniwersytecie dokonuje dziekan.

8.     Jeżeli student powtarzał semestr lub rok przed zmianą uczelni, kierunku lub formy studiów, okoliczności te uwzględnia się z punktu widzenia regulacji niniejszego regulaminu, tak jakby nastąpiły one podczas studiowania w Uniwersytecie lub na kierunku, na który przeniósł się student.

§ 29

Dziekan odmawia przyjęcia studenta z innej szkoły wyższej, w tym zagranicznej, jak również przeniesienia na inny kierunek studiów oraz zmiany formy studiów w przypadku, gdy uniemożliwiają to względy organizacyjne, a także w przypadku, gdy student:

1)   nie zaliczył pierwszego roku,

2)   jest zawieszony w prawach studenta,

3)   nie została zatarta kara wydalenia go ze szkoły,

4)   toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.

 

§ 30

1.    Student może studiować na więcej niż jednym kierunku studiów.

2.    W przypadku podjęcia studiów równocześnie na kilku kierunkach studiów stacjonarnych student wnosi opłatę za kierunek studiów wskazany przez studenta jako drugi, jeżeli nie posiada uprawnień do korzystania z zajęć bez wnoszenia opłat oraz za każdy kolejny kierunek studiów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.    Student może studiować na więcej niż jednej specjalności danego kierunku, realizowanego na danym poziomie, prowadzonych w Uniwersytecie lub w innej uczelni.

4.    Kształcenie, o którym mowa w ust. 3 może realizować bez wnoszenia opłat, w ramach dodatkowych punktów ECTS w wymiarze nie większym niż 30 na określonym poziomie studiów danego kierunku i nie większym niż 90 w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych.

5.    Przekroczenie limitu punktów ECTS, o których mowa w ust. 4 skutkuje wnoszeniem opłat za zajęcia dydaktyczne przewidziane dla przedmiotów objętych planem studiów i programem kształcenia dodatkowej specjalności.

6.    Podjęcie studiów na dodatkowym kierunku/specjalności, warunkowane jest uzyskaniem zgody dziekana wydziału administrującego kierunkiem studiów wskazanym przez studenta jako podstawowy.

7.    Dziekan może odmówić przyjęcia studenta, jeżeli uniemożliwiają to względy organizacyjne.

8.    Dziekan wydziału, na którym student ma podjąć dodatkowe studia, określa plan studiów i program kształcenia na podstawie zasad ustalonych przez radę wydziału oraz warunki, termin i sposób uzupełnienia przez studenta zaległości wynikających z różnic planów studiów i programów kształcenia.

9.   W stosunku do studenta, który nie zaliczył semestru na dodatkowym kierunku/ specjalności, dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu go z listy studentów danego kierunku.

10.  Przepisów o wznowieniu studiów nie stosuje się do kierunku dodatkowego.

11. W przypadku skreślenia studenta z listy studiów kierunku podstawowego, kierunek dodatkowy staje się kierunkiem podstawowym.

§ 31

1.    Student poza kierunkiem podstawowym może studiować dodatkowe przedmioty na innym kierunku lub specjalności w uczelni macierzystej lub innej szkole wyższej, po uprzednim powiadomieniu i uzyskaniu zgody swojego dziekana oraz uzyskaniu zgody dziekana przyjmującego.

2.    Dziekan wydziału, na którym student zamierza takie przedmioty studiować, może nie wyrazić zgody, jeżeli względy organizacyjne na to nie pozwalają.

3.     Kształcenie, o którym mowa w ust. 1 może realizować bez wnoszenia opłat, w ramach dodatkowych punktów ECTS w wymiarze nie większym niż 30 na określonym poziomie studiów danego kierunku i nie większym niż 90 w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych.

4.     Przekroczenie limitu punktów ECTS, o których mowa w ust. 3 skutkuje wnoszeniem opłat za zajęcia dydaktyczne przewidziane dla dodatkowych przedmiotów.

 

XI. METODY WYRAŻANIA OSIĄGNIĘĆ ORAZ PRZENOSZENIE I UZNAWANIE  ZAJĘĆ ZALICZONYCH PRZEZ STUDENTA. MOBILNOŚĆ STUDENTÓW

 

§ 32

1.    Formę i warunki zaliczenia poszczególnych przedmiotów/modułów i praktyk określa rada wydziału.

2.     Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następujące oceny:

-       bardzo dobry           (5,0)

-       dobry plus              (4,5)

-       dobry                     (4,0)

-       dostateczny plus     (3,5)

-       dostateczny            (3,0)

-       niedostateczny        (2,0)

3.     Ocena niedostateczna oznacza nieuzyskanie zaliczenia bądź niezdanie egzaminu.

4.     W uczelni funkcjonuje Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS). Przy zaliczeniach i egzaminach, poza ocenami, stosuje się odpowiednio wycenę punktową efektów kształcenia. Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25-30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane przez uczelnię, zgodnie z planem studiów oraz jego indywidualną pracę. Punkty przypisuje się za zaliczenie każdego z zajęć i praktyk przewidzianych w programie kształcenia, przy czym liczba punktów ECTS nie zależy od uzyskanej oceny, a warunkiem ich przyznania jest spełnienie przez studenta wymagań dotyczących uzyskania zakładanych efektów kształcenia potwierdzonych zaliczeniem zajęć lub praktyk oraz przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej lub przygotowanie do egzaminu dyplomowego.

5.    Rada podstawowej jednostki organizacyjnej zatwierdza szczegółową wycenę punktową efektów kształcenia dla poszczególnych przedmiotów/modułów, z zachowaniem zasad określonych odrębnymi przepisami.

6.    Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie minimum 30 punktów ECTS wynikających z  planu studiów i programu kształcenia.

7.     Warunkiem uzyskania zaliczenia roku akademickiego jest uzyskanie minimum 60 punktów ECTS.

8.     Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów jest uzyskanie przez studenta określonej poniżej liczby punktów ECTS:

1) co najmniej 180 punktów ECTS dla studiów pierwszego stopnia realizowanych w wymiarze 6-semestralnym,

2) co najmniej 210 punktów ECTS dla studiów pierwszego stopnia realizowanych w wymiarze 7-semestralnym,

3) co najmniej 90 punktów ECTS dla studiów drugiego stopnia, realizowanych w wymiarze 3-semestralnym,

4) co najmniej 120 punktów ECTS dla studiów drugiego stopnia, realizowanych w wymiarze 4-semestralnym,

5) co najmniej 300 punktów ECTS dla studiów jednolitych magisterskich w systemie studiów 5-letnich,

6) co najmniej 330 punktów ECTS dla studiów jednolitych magisterskich w systemie studiów 5,5 - letnich,

7) co najmniej 360 punktów ECTS dla studiów jednolitych magisterskich w systemie studiów 6-letnich.   

9.        Organizacja i tok studiów uwzględniają przenoszenie i uznawanie wyników osiąganych przez studenta w jednostce organizacyjnej Uniwersytetu lub w innej uczelni, w tym zagranicznej, zgodnie z zasadami systemu przenoszenia osiągnięć.

10.     Przenoszenie zajęć zaliczonych przez studenta polega na przenoszeniu potwierdzonych efektów kształcenia studenta wyrażonych w punktach ECTS, zwanych „osiągnięciami studenta”.

11.     Przenoszenie osiągnięć studenta odbywa się przy uwzględnieniu zasady przypisywania i uznawania punktów ECTS określonej odrębnymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem metody wyceny efektów kształcenia wyrażonej w punktach ECTS.

12.  Warunkiem przeniesienia osiągnięć studenta uzyskanych poza uczelnią macierzystą,       w tym uczelniach zagranicznych, w miejsce punktów przypisanych przedmiotom      zawartym w planie studiów i programie kształcenia, jest stwierdzenie zbieżności     uzyskanych efektów kształcenia.

§ 33

1.  Student za zgodą dziekana może realizować część studiów w uczelni innej niż macierzysta, w tym zagranicznej.

2.  Dziekan określa warunki, terminy i sposób uzupełnienia przez studenta zaległości wynikających z różnic planów studiów i programów kształcenia.

3.  Decyzję o przeniesieniu osiągnięć studenta podejmuje, na jego wniosek, dziekan, po zapoznaniu się z przedstawioną przez studenta dokumentacją przebiegu studiów zrealizowanych poza uczelnią macierzystą.

4.  Podejmując decyzję o przeniesieniu osiągnięć studenta, dziekan uwzględnia efekty   kształcenia uzyskane poza uczelnią macierzystą podczas realizacji przedmiotów i zajęć,       odpowiadających przedmiotom i zajęciom określonym w planie studiów i programie           kształcenia na kierunku studiów, na którym student studiuje.

5.    W sytuacji, gdy na kierunku prowadzonym w Uniwersytecie obowiązuje semestralny okres zaliczeniowy, a student odbywa studia roczne w innej uczelni, dziekan wydziału   może wyznaczyć studentowi inny, niż określony zgodnie z § 34 ust. 1, okres         zaliczeniowy.

 

XII. ZALICZENIE SEMESTRU - WARUNKI I TRYB ODBYWANIA ZAJĘĆ  DYDAKTYCZNYCH

§ 34

1.    Okresem zaliczeniowym jest semestr. Rada wydziału określa w planie studiów okres zaliczeniowy dla danego przedmiotu/modułu.

2.    Rada wydziału w ramach planu studiów określa sposób zaliczania przedmiotów/modułów. Przedmiot kończy się egzaminem lub zaliczeniem.

3.    Rada wydziału określa w ramach planu studiów i programu kształcenia zajęcia sekwencyjne rozumiane jako zajęcia, w których udział i ich zaliczenie może nastąpić wyłącznie po zaliczeniu zajęć wskazanych przez radę wydziału w ramach danej sekwencji zajęć.

4.    Warunkiem zaliczenia przedmiotu/modułu lub praktyki jest wypełnienie przez studenta wymagań podanych przez nauczyciela akademickiego lub opiekuna praktyki, zgodnych z wytycznymi rady wydziału.

5.    Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie przez studenta zaliczeń i zdanie egzaminów ze wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów dla danego semestru i uzyskanie ustalonego limitu punktów, o którym mowa w § 32 ust. 6 i 7 regulaminu.

6.    Liczba egzaminów w roku akademickim nie może przekraczać 8, nie więcej niż 4 w semestrze.

7.    Student przystępuje do egzaminu z indeksem i kartą okresowych osiągnięć, po uprzednim zaliczeniu zajęć obowiązkowych z danego przedmiotu.

8.    Student zwraca indeks i kartę okresowych osiągnięć do dziekanatu w terminie określonym przez dziekana, zgodnym z ramową organizacją danego roku akademickiego.

9.    Studentowi, który nie zaliczył zajęć obowiązkowych, a zgłasza uzasadnione zastrzeżenia co do bezstronności ich zaliczenia, przysługuje prawo złożenia wniosku do kierownika jednostki prowadzącej zajęcia o komisyjne sprawdzenie wiadomości. Wniosek składa się w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników zaliczania zajęć. Kierownik jednostki organizacyjnej wydziału (instytutu, katedry, zakładu, kliniki, studium) może zarządzić komisyjne sprawdzenie wiadomości studenta.

10. Zaliczenie odbywa się przed komisją, w skład której wchodzą: kierownik właściwej jednostki organizacyjnej jako przewodniczący komisji, opiekun roku, osoba prowadząca zajęcia, inny specjalista z zakresu danego przedmiotu oraz przedstawiciel wydziałowego organu Samorządu Studenckiego.

11. Realizacja i sposób zaliczania zajęć realizowanych w jednostkach międzywydziałowych odbywa się według zasad określonych przez rady tychże jednostek i zatwierdzonych przez rektora.

12. Zaliczenie lub niezaliczenie zajęć stwierdza się wpisem do indeksu i karty okresowych osiągnięć. W przypadku dokumentowania toku studiów z wykorzystaniem systemów elektronicznych, wynik sprawdzenia wiedzy wpisuje się również w ww. elektronicznym systemie obsługi studiów.

13. Karta okresowych osiągnięć, o której mowa w ust. 7-8 i ust. 12 może być sporządzona w postaci wydruku danych elektronicznych, wygenerowanych w elektronicznym systemie obsługi studiów po zakończeniu sesji egzaminacyjnej i podpisana przez dziekana dokonującego wpisu na kolejny semestr studiów.

 

§ 35

1.    Zaliczenia zajęć, o których mowa w § 34 ust. 2-3, dokonuje osoba prowadząca zajęcia na podstawie obecności, oceny aktywności studenta oraz uzyskanych przez niego ocen. Osoba prowadząca zajęcia jest zobowiązana podania - na pierwszych zajęciach – do wiadomości studentów oraz umieszczenia w miejscu dostępnym dla studentów realizujących ten przedmiot:

1.  opis przedmiotu, zawierający efekty kształcenia, program zajęć i wykaz zalecanej literatury,

2.  regulamin zajęć, określający wymaganą formę uczestnictwa w zajęciach, sposób bieżącej kontroli wyników nauczania, tryb i terminarz zaliczania, w tym sposób i tryb ogłaszania wyników oceny sprawozdań, kolokwiów, projektów i innych form zaliczania, zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach, zakres i formę egzaminu, możliwość korzystania z materiałów pomocniczych podczas sprawdzianów, zasadę ustalania oceny łącznej przedmiotu oraz inne zasady,

3.  terminu i miejsce konsultacji.

2.    Student uczestniczący w pracach badawczych lub wdrożeniowych może być zwolniony z udziału w niektórych zajęciach z przedmiotu, z którym tematycznie związana jest realizowana praca. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik przedmiotu na wniosek studenta zaopiniowany przez osobę kierującą tymi pracami bądź opiekuna koła naukowego. O swojej decyzji informuje kierownika jednostki realizującej zajęcia oraz dziekana.

§ 36

1.    Wykłady prowadzą nauczyciele akademiccy z tytułem naukowym profesora lub posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub posiadający kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych.

2.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. spowodowanych długotrwałą chorobą lub długoterminowym pobytem za granicą nauczyciela akademickiego, o którym mowa w ust. 1, dziekan za zgodą rady wydziału może powierzyć prowadzenie wykładów nauczycielowi akademickiemu posiadającemu stopień naukowy doktora lub posiadającemu kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych.

§ 37

1.    Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu może zwolnić studenta z obowiązku udziału w zajęciach wychowania fizycznego wymagających ruchowej sprawności fizycznej na podstawie zaświadczenia lekarskiego, z jednoczesnym obowiązkiem realizacji zajęć zastępczych wg oferty przygotowanej przez Studium.

2.    Na wniosek studenta uczestniczącego czynnie w zajęciach klubu sportowego, zaopiniowany przez trenera danej sekcji, kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu może zwolnić go z obowiązku uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego i dokonać ich zaliczenia.

 

§ 38

1.    Egzamin przeprowadza nauczyciel akademicki wykładający dany przedmiot lub inny specjalista wyznaczony przez kierownika jednostki organizacyjnej. Informacja powinna być podana do wiadomości studentom przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

2.    Student obowiązany jest do składania egzaminów w terminach określonych w organizacji roku akademickiego i uzgodnionych z egzaminatorami.

3.    Student, który nie przystąpił do egzaminu w uzgodnionym terminie, zobowiązany jest przedstawić egzaminatorowi w ciągu 7 dni usprawiedliwienie nieobecności. Jeżeli egzaminator uzna je za wystarczające, wyznacza kolejny termin egzaminu.

4.    Od decyzji egzaminatora nieuznającej za wystarczające takiego usprawiedliwienia, studentowi przysługuje odwołanie złożone w ciągu 7 dni do dziekana, którego decyzja jest ostateczna.

5.    Student, na zasadach określonych przez egzaminatora i za jego zgodą, może zdawać egzaminy przed sesją, nie tracąc prawa do trzykrotnego zdawania każdego egzaminu w sesji. Negatywny wynik egzaminu zdawanego przed sesją, nie jest wpisywany do indeksu.

6.    W przypadku uzyskania na egzaminie w sesji oceny niedostatecznej, studentowi przysługuje prawo do zdawania dwóch egzaminów poprawkowych z każdego niezdanego przedmiotu.

7.    Zaliczenie bądź niezaliczenie roku akademickiego powinno nastąpić najpóźniej do dnia 30 września, bez względu na liczbę wykorzystanych terminów egzaminacyjnych, z wyłączeniem praktyk zawodowych.

8.    Spełnienie przez studenta w danym semestrze wymagań przewidzianych planem studiów jest odnotowane przez dziekana w indeksie i karcie okresowych osiągnięć.

 

§ 39

1.    Na wniosek studenta, złożony w ciągu 3 dni od daty drugiego egzaminu poprawkowego, w którym zgłasza on istotne zastrzeżenia co do bezstronności przebiegu egzaminu, następny egzamin poprawkowy może być przeprowadzony komisyjnie.

2.    Egzamin komisyjny powinien odbyć się w terminie 10 dni od daty złożenia wniosku.

3.    Przeprowadzenie egzaminu komisyjnego może nastąpić na podstawie zgody dziekana. Dziekan powołuje komisję i określa jej imienny skład. Dziekan jest przewodniczącym komisji.

4.    W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:

1)   dziekan (w wyjątkowych przypadkach upoważniony przez dziekana nauczyciel akademicki) jako przewodniczący komisji,

2)   osoba prowadząca zajęcia,

3)   drugi specjalista z zakresu przedmiotu objętego egzaminem lub specjalizacji pokrewnej,

4)   opiekun roku,

5)   przedstawiciel Samorządu Studenckiego.

5.    W posiedzeniu komisji egzaminacyjnej może uczestniczyć wskazana przez studenta osoba w charakterze obserwatora. Obserwator nie posiada prawa głosu. Wniosek o udział obserwatora w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej składa student do dziekana wydziału w terminie określonym w ust. 1.

6.    Egzamin komisyjny może być przeprowadzony w formie ustnej lub pisemnej. W przypadku zastosowania formy pisemnej, egzamin komisyjny polega na komisyjnym sprawdzeniu pracy egzaminacyjnej.

7.    Wynik egzaminu komisyjnego wpisuje do indeksu przewodniczący komisji. Wynik ten jest wynikiem ostatecznym.

§ 40

1.    W stosunku do studenta, który nie zaliczył semestru, dziekan, może wydać decyzję o:

1) powtórzeniu niezaliczonych przedmiotów (przedmiotu) na zasadzie powtarzania semestru - dotyczy przedmiotów sekwencyjnych,

2) powtórzeniu niezaliczonych przedmiotów, z jednoczesnym warunkowym kontynuowaniem studiów na semestrze następnym - dotyczy przedmiotów niesekwencyjnych.

2.    Dziekan może zezwolić na powtarzanie przedmiotu(tów) lub semestru wyłącznie na pisemny wniosek studenta, złożony w terminie 7 dni po zakończeniu semestru, którego nie zaliczył. Dziekan podejmując decyzję, określa także warunki dalszej kontynuacji toku studiów.

3.    Student może uzyskać zezwolenie na powtarzanie jednego z semestrów lub danego przedmiotu nie więcej niż raz w okresie studiów chyba, że przyczyną powtórnego niezaliczenia była długotrwała choroba lub inne ważne przyczyny odpowiednio uzasadnione. Powtarzanie semestru lub przedmiotów jest odpłatne. Zasady pobierania opłat określa Senat Uczelni. Warunki odpłatności za powtarzanie przedmiotów reguluje pisemna umowa zawarta pomiędzy studentem a uczelnią.

4.    Regulacja przewidziana w ust. 1 pkt.1) nie dotyczy studentów I roku.

5. Studentowi, który został skierowany na powtarzanie semestru, przysługują uprawnienia studenckie, w tym prawo do korzystania z pomocy materialnej w zakresie świadczeń socjalnych. Tryb i zakres przyznania świadczeń pomocy materialnej określa regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej.

§ 41

1.    Student powtarzający dany semestr studiów może uzyskać zgodę na uczestniczenie w niektórych zajęciach następnego semestru oraz przystępowanie do kończących je zaliczeń i egzaminów, jeżeli spełnione są następujące warunki:

1)   nie naruszają one ustalonej w planie studiów i programie kształcenia sekwencji przedmiotów i student dotychczas osiągnął efekty kształcenia, które umożliwiają zdobywanie wiedzy z zakresów określonych dla przedmiotów/modułów przewiedzianych w planie studiów następnego semestru,

2)   deficyt punktów ECTS spowodowany nie uzyskaniem zaliczenia przedmiotów, nie może być wyższy niż wartość sumy punktów ECTS przyznanych dla dwóch przedmiotów o najwyższej wycenie punktowej w niezaliczonym semestrze.

2.    Decyzję, w sprawie o której mowa w ust. 1 podejmuje dziekan w uzgodnieniu z kierownikami przedmiotów prowadzącymi poszczególne przedmioty.

3.    W przypadkach, o których mowa w ust. 1, dziekan wyznacza termin, do upływu którego student zobowiązany jest uzyskać zaliczenie lub zdać egzaminy z przedmiotów, których niezaliczenie stanowiło podstawę do podjęcia decyzji o niezaliczeniu semestru.

 

XIII.    TRYB ODBYWANIA I ZALICZANIA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

§ 42

1.    Zasady, tryb odbywania i zaliczania praktyk wynikających z planów studiów i programów kształcenia określają wydziałowe regulaminy praktyk, zatwierdzone przez radę wydziału. Rada wydziału, na podstawie efektów kształcenia określonych przez senat Uczelni dla danego kierunku, poziomu i profilu, zatwierdza szczegółowe programy praktyk kierunkowych i specjalnościowych.

2.    Decyzje w sprawie odbywania praktyk, o których mowa w ust. 1, podejmuje dziekan lub upoważniony przez dziekana opiekun praktyk, który może:

1)   zaliczyć studentowi praktykę na podstawie zaświadczenia zakładu pracy o jej odbyciu i spełnieniu wymagań w zakresie uzyskanych efektów kształcenia przewidzianych dla programu praktyki,

2)   uznać za odbycie praktyki w części lub w całości udział studenta w pracach obozu naukowego, jeżeli program obozu odpowiada wymaganiom określonym w programie nauczania dla danej praktyki,

3)   zwolnić studenta z odbywania określonej praktyki, zaliczając na poczet praktyki wykonywaną przez studenta pracę, jeżeli jej charakter spełnia wymagania w zakresie uzyskanych efektów przewidzianych w programie praktyki,

4)   odwołać studenta z praktyki w przypadku naruszenia przez niego regulaminu pracy zakładu, w którym odbywa praktykę,

5)   nie zaliczyć praktyki, jeżeli student nie spełnił ustalonych warunków jej odbywania i zaliczenia.

3.    W stosunku do studenta, który nie zaliczył praktyki, dziekan może podjąć decyzję o:

1)   przesunięciu terminu jej odbywania (jeżeli nie koliduje z zajęciami wynikającymi z planu studiów i nie stanowi przeszkody w zaliczeniu danego semestru/roku, tj. nie ma charakteru sekwencyjnego),

2)   powtórzeniu praktyki na zasadzie powtarzania semestru.

 

XIV.     SKREŚLENIE Z LISTY STUDENTÓW

 

§ 43

1.    Dziekan skreśla studenta z listy studentów, w przypadku:

1)   niepodjęcia studiów, tj. nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych przewidzianych planem studiów i programem kształcenia w okresie co najmniej trzech pierwszych tygodni zajęć pierwszego semestru, rozpoczynającego studia pierwszego i drugiego stopnia, lub studia jednolite magisterskie,

2)   rezygnacji ze studiów,

3)   niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego,

4)   ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.

2.    Dziekan może skreślić studenta z listy studentów, w przypadku:

1)   stwierdzenia w trakcie trwania semestru braku postępów w nauce, tj. udokumentowanym nieuzyskaniem zaliczeń obowiązkowych zajęć dydaktycznych, przewidzianych w planie studiów i programie kształcenia,

2)   nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie,

3)   niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.

3.    Skreślenie studenta z listy studentów z powodu rezygnacji ze studiów, następuje na podstawie pisemnego wniosku studenta, złożonego do dziekana.

4.    4.Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w trakcie trwania semestru przypadku stwierdzenia braku postępów w nauce. Brak postępów w nauce z danego przedmiotu zgłasza nauczyciel akademicki w sposób przyjęty na wydziale.

5.    Wydanie dokumentów osobie skreślonej z listy studentów następuje po uprzednim rozliczeniu się z uczelnią na podstawie karty obiegowej oraz dokonaniu zwrotu legitymacji studenckiej.

 

XV.  WZNOWIENIE STUDIÓW

 

§ 44

1.    Ponowne przyjęcie na studia osoby, która je przerwała lub została skreślona z listy studentów na I roku studiów, następuje na ogólnych zasadach rekrutacji na studia wyższe.

2.    Student, który po zaliczeniu I roku przerwał studia lub został skreślony z listy studentów z powodu niedostatecznych postępów w nauce, ma prawo je wznowić za zgodą dziekana, nie wcześniej niż w następnym roku akademickim i nie później niż po upływie 3 lat od daty skreślenia, z zastrzeżeniem ust. 6.

3.    Dziekan podejmując decyzję o wznowieniu studiów, określa rok i semestr, na którym mogą być wznowione studia oraz zakres, sposób i termin uzupełnienia przez studenta ewentualnych zaległości wynikających z różnych planów i programów kształcenia, uwzględniając dotychczasowe osiągnięcia studenta wraz z zaliczonymi punktami ECTS.

4.    Dziekan, na wniosek studenta wznawiającego studia, może zezwolić na uczestniczenie w niektórych zajęciach następnego roku oraz przystępowanie do kończących je zaliczeń i egzaminów, jeżeli nie naruszają one ustalonej na wydziale sekwencji przedmiotów.

5.    W przypadkach, o których mowa w ust.4, dziekan wyznacza termin, do upływu którego student zobowiązany jest uzyskać zaliczenie lub zdać egzamin z przedmiotów, których niezaliczenie stanowiło podstawę do podjęcia decyzji o niezaliczeniu semestru.

6.    Wznowienie studiów jest niedopuszczalne w przypadku osób wydalonych dyscyplinarnie z Uniwersytetu, jeżeli od momentu uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu nie upłynęły trzy lata chyba, że kara uległa zatarciu w trybie określonym przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

7.    Wznowienie studiów w przypadku osoby skreślonej w trybie § 43 ust. 2 pkt. 3) może nastąpić po wniesieniu zaległych opłat związanych z odbywaniem studiów.

8.    Student skreślony z listy studentów studiów jednolitych magisterskich z kierunku, na którym w momencie składania wniosku o wznowienie studiów prowadzone jest    wyłącznie kształcenie dwustopniowe może, za zgodą dziekana, wznowić naukę na studiach pierwszego stopnia.

 

XVI.     URLOPY

§ 45

1.    Student może otrzymać urlop:

1)   zdrowotny - z powodu długotrwałej choroby, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim,

2)   okolicznościowy - z tytułu urodzenia dziecka lub innych ważnych sytuacji losowych, odpowiednio udokumentowanych,

3)   specjalny - na okres skierowania na studia zagraniczne,

2.    Student może otrzymać urlop w wymiarze czasowym, określonym jako:

1)   krótkoterminowy (udzielany studentowi w związku z grupowymi wyjazdami krajowymi lub zagranicznymi, organizowanymi przez Uczelnię lub organizacje studenckie) na okres krótszy niż semestr,

2)   długoterminowy, udzielany na okres jednego roku lub semestru (nie dotyczy urlopu specjalnego).

3.    Urlopu udziela dziekan.

4.    Studentowi studiującemu na więcej niż jednym kierunku studiów urlopu zdrowotnego udziela dziekan właściwy dla podstawowego kierunku studiów, zawiadamiając o tym niezwłocznie dziekana właściwego dla dodatkowego kierunku studiów. Udzielony urlop zdrowotny obejmuje wszystkie kierunki studiów.

5.    Student powracający z urlopu zdrowotnego zobowiązany jest - przed podjęciem zajęć -przedstawić dziekanowi zaświadczenie lekarskie o zdolności do dalszego studiowania na danym kierunku studiów. W przypadku braku zdolności do dalszego studiowania student powinien ponownie wystąpić o udzielenie urlopu zdrowotnego. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

6.    Udzielenie urlopu potwierdza się wpisem do indeksu.

7.    Udzielenie urlopu długoterminowego (dotyczy również urlopu specjalnego) może uzasadniać przedłużenie terminu planowego ukończenia studiów.

8.    Urlop krótkoterminowy nie zwalnia studenta z obowiązku terminowego uzyskania zaliczeń i zdania egzaminów z przedmiotów objętych planem studiów i harmonogramem zajęć danego semestru.

9.    Student powracający na studia po ukończeniu urlopu nie może być traktowany, z punktu widzenia przepisów regulaminu, jako powtarzający rok.

§ 46

1.    Student ubiegający się o urlop składa umotywowany wniosek o udzielenie urlopu do właściwego dziekana. Wniosek taki składa się bezpośrednio po wystąpieniu przyczyn zdrowotnych, bądź wystąpieniu innych okoliczności uzasadniających udzielenie takiego urlopu.

2.    Jeżeli do momentu wystąpienia o urlop student przystąpił już do określonych ich wynik uwzględnia się po powrocie studenta z urlopu.

3.    Podczas urlopu student może, za zgodą dziekana, brać udział w niektórych zajęciach oraz przystąpić do zaliczeń i egzaminów z tych przedmiotów.

4.    Student jednolitych studiów magisterskich może uzyskać urlop długoterminowy nie więcej niż dwa razy, a student studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia - jeden raz, z wyjątkiem urlopu zdrowotnego.

§ 47

W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie, w tym prawo do korzystania z pomocy materialnej. Tryb i zakres przyznania świadczeń pomocy materialnej określa regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej.

XVII.  STYPENDIA, NAGRODY I WYRÓŻNIENIA  

§ 48

1.    Studentowi może być przyznane:

1)   stypendium socjalne,

2)   stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,

3)   stypendium rektora dla najlepszych studentów,

4)   zapomoga,

5)   stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

2.    Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów, o których mowa w ust. 1, pkt. 1) -4) określa regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, natomiast warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra, regulują odrębne przepisy.

3.    Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane studentowi, który:

1)   uzyskuje wysokie osiągnięcia w nauce lub dziedzinie artystycznej,

2)   legitymuje się znaczącymi osiągnięciami w studenckim ruchu naukowym,

3)   wykazuje się aktywnością w samorządzie studenckim, organizacjach i stowarzyszeniach studenckich.

4.    Student, o którym mowa w ust. 3 może zostać wyróżniony:

1)   pochwałą rektora lub dziekana - ustną lub z wpisem do indeksu,

2)   dyplomem, listem gratulacyjnym rektora lub dziekana,

3)   nagrodą ufundowaną przez instytucje państwowe, towarzystwa naukowe, organizacje społeczne i fundacje, zgodnie z regulaminem obowiązującym dla tych nagród.

5.    Nagroda, o której mowa w ust. 3, może być przyznana studentowi, który:

1)   spełnia warunki określone w ust. 3,

2)   zaliczył semestr w terminie określonym w niniejszym regulaminie,

3)   osiągnął średnią ocen ze wszystkich przedmiotów w danym roku nie niższą niż 4,0.

6.    Nagroda, o której mowa w ust. 4 pkt 3), może być wypłacona raz lub dwa razy w roku akademickim.

7.    Szczegółowe zasady przyznawania nagród i wyróżnień określają odrębne regulaminy        i przepisy.

8.    Szczególną formą wyróżnienia jest przyznanie w danym roku akademickim tytułu:

1)   najlepszego absolwenta:

a)   wydziału,

b)   Uniwersytetu,

2)   najlepszego studenta:

a)   wydziału,

b)   Uniwersytetu,

3)   najlepszego sportowca Uniwersytetu.

9.    Zasady i tryb przyznawania tytułów, o których mowa w ust. 8, określa rektor i dziekan w drodze decyzji.

10. Rada wydziału może ustalić inne formy wyróżnień studentów danego wydziału. Jeśli wyróżnienie takie łączy się z nagrodą pieniężną, wydziały pokrywają ją ze środków własnych.

 

XVIII. PRACA DYPLOMOWA 

§ 49

1. Praca dyplomowa dotyczy studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.   Praca dyplomowa nie dotyczy kierunków studiów, dla których standard kształcenia nie przewiduje wykonania takiej pracy.

3.   Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową w dziekanacie w formie oprawionego maszynopisu oraz w formie elektronicznej, a na kierunkach artystycznych dodatkowo wykonać dzieło artystyczne, nie później niż do dnia:

1)  15 lutego - na studiach kończących się w semestrze zimowym;

2)  30 czerwca - na studiach kończących się w semestrze letnim.

Liczbę egzemplarzy pracy dyplomowej w formie maszynopisu oraz dodatkowo liczbę dzieł artystycznych na kierunkach artystycznych, określa dziekan.

4.   Dziekan, na wniosek nauczyciela kierującego pracą lub na wniosek studenta, może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, w przypadku:

1)  długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim,

2)  niemożności wykonania pracy w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn niezależnych od studenta.

Termin złożenia pracy w tych przypadkach może być przesunięty nie więcej niż o trzy miesiące od terminów określonych w ust. 3.

5.   W przypadku dłuższej nieobecności nauczyciela kierującego pracą dyplomową, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, dziekan zobowiązany jest do wyznaczenia osoby, która przejmie obowiązek kierowania pracą. Zmiana nauczyciela kierującego pracą w okresie ostatnich 6 miesięcy przed terminem ukończenia studiów, może stanowić podstawę do przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej, na zasadach określonych w ust.3.

6.   Przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej przedłuża termin ukończenia studiów.  

§ 50

1.   Pracę dyplomową lub dzieło artystyczne student wykonuje pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela akademickiego. Uprawnienia takie posiada nauczyciel akademicki z tytułem naukowym profesora lub posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub posiadający kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych. W uzasadnionych przypadkach rada wydziału może upoważnić do kierowania pracą dyplomową lub dziełem artystycznym nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora lub posiadającego kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych.

2.   Praca dyplomowa powinna zawierać streszczenie w języku obcym - kongresowym.

3.   Praca dyplomowa może być za zgodą dziekana napisana w jednym z języków kongresowych. Wówczas obowiązuje umieszczenie w przedstawianej pracy jej tytułu i streszczenia w języku polskim.

4.   Na studiach prowadzonych w języku obcym, zgoda o której mowa w ust. 3 nie jest wymagana, jeżeli praca napisana jest w języku studiów. Obowiązuje zasada tłumaczenia tytułu pracy i sporządzenia streszczenia w języku polskim.

5.   Jeżeli względy organizacyjne na to pozwalają, studentowi przysługuje swobodny wybór nauczyciela akademickiego, pod kierunkiem którego pragnie wykonać pracę dyplomową lub dzieło artystyczne. Przepis § 7 ust. 3-4 stosuje się odpowiednio.

6.   Tematy prac dyplomowych powinny być ustalone i podane do wiadomości i wyboru przez studentów - po zatwierdzeniu przez radę instytutu lub katedry (kierownika samodzielnego zakładu):

1)  na studiach pierwszego stopnia - na l rok przed terminem ukończenia studiów,

2)  na studiach jednolitych magisterskich – nie później niż 1,5 roku przed terminem ukończenia studiów,

3)  na studiach drugiego stopnia – w pierwszym semestrze nauki.

7.   Na uzasadniony wniosek studenta, po zasięgnięciu opinii dotychczasowego opiekuna, dziekan może wyrazić zgodę na zmianę osoby kierującej pracą dyplomową lub dziełem artystycznym.

8.   Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej powinny być brane pod uwagę zainteresowania naukowe, zawodowe i artystyczne studenta oraz możliwości kadrowe i organizacyjne uczelni.

9.   Za pracę dyplomową może być uznana praca powstała w ramach studenckiego ruchu naukowego, jeżeli indywidualny wkład studenta w przygotowanie tej pracy jest znaczący i możliwy do ustalenia.

10. Prawa autorskie do pracy dyplomowej regulują odrębne przepisy.

11. Student składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnianie przez Uniwersytet pracy dyplomowej dla potrzeb działalności naukowo-badawczej lub dydaktycznej, według wzoru ustalonego w uczelni odrębnymi przepisami.

§ 51

1.    Oceny pracy dyplomowej oraz dodatkowo na kierunkach artystycznych dzieła artystycznego, dokonuje opiekun (kierownik) pracy oraz recenzent powołany przez dziekana z grona nauczycieli akademickich w danej dziedzinie. Uprawnienia takie posiada nauczyciel akademicki z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego lub posiadający kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych.

2.    Dziekan może powołać na recenzenta nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora lub posiadającego kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych.

3.    W przypadku sprawowania opieki nad pracą dyplomową lub dziełem artystycznym na studiach jednolitych magisterskich i studiach drugiego stopnia przez nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora lub kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych, dziekan powołuje na recenzenta nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych.

4.    W przypadku rozbieżności w ocenie pracy dyplomowej lub dzieła artystycznego, o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego decyduje dziekan, po zasięgnięciu opinii drugiego recenzenta, powołanego z grona osób uprawnionych.

5.    Jeżeli ocena drugiego recenzenta jest także negatywna, dziekan na wniosek studenta złożony w ciągu 14 dni kieruje go na powtarzanie semestru, a w przypadku niezłożenia takiego wniosku skreśla go z listy studentów.

§ 52

1.     Student, który uzyskał zaliczenie wszystkich przedmiotów i zdał wszystkie egzaminy objęte planem studiów oraz zaliczył przewidziane w tym planie praktyki, a nie złożył w terminie określonym w § 49 ust. 3 lub ust. 4 pracy dyplomowej, a w przypadku kierunków artystycznych dodatkowo nie uzyskał pozytywnej oceny dzieła artystycznego, zostaje skreślony z listy studentów.

2.     Wznowienie studiów może nastąpić nie wcześniej niż w następnym roku akademickim i nie później niż po upływie dwóch lat od daty skreślenia, za zgodą dziekana.

3.     Szczegółowe warunki wznowienia studiów określa dziekan, na podstawie zasad ustalonych przez radę wydziału.

 

XIX. EGZAMIN DYPLOMOWY

§ 53

1.    Egzamin dyplomowy dotyczy studiów jednolitych magisterskich, studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia, z zastrzeżeniem określonym w § 56 ust. 1.

2.    Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

1)  uzyskanie zaliczenia oraz złożenie egzaminów ze wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie studiów,

2) uzyskanie z pracy dyplomowej co najmniej oceny dostatecznej.

3.    Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana.

4.    Zasady przeprowadzania i zakres egzaminu dyplomowego na poszczególnych kierunkach studiów, określa rada wydziału. Programowy zakres egzaminu powinien być zgodny z planem studiów i programem kształcenia (2/3 zagadnień kierunkowych plus 1/3 specjalnościowych).

5.    Egzamin dyplomowy może być za zgodą dziekana złożony w jednym z języków kongresowych. Do protokołu egzaminu dyplomowego należy wówczas dołączyć tłumaczenie na język polski.

6.    Na studiach prowadzonych w języku obcym, zgoda o której mowa w ust. 5 nie jest wymagana, jeżeli praca napisana jest w języku studiów. Do protokołu egzaminu dyplomowego należy wówczas dołączyć tłumaczenie na język polski.

7.    Przepis ust. 5 nie znajduje zastosowania w procedurze przeprowadzania egzaminu dyplomowego na kierunku filologia, na którym realizowane są specjalności neofilologiczne.

8.    Egzamin dyplomowy może zostać uznany za pozytywny w przypadku, gdy każda odpowiedź studenta na pytanie cząstkowe będzie oceniona co najmniej dostatecznie.

9.    Przy ocenie wyników tego egzaminu stosuje się oceny wymienione w § 32 ust. 2 Regulaminu.

10. Egzamin dyplomowy może być przeprowadzony w formie otwartego egzaminu dyplomowego na wniosek studenta lub opiekuna pracy dyplomowej, z zastrzeżeniem ust. 11.

11. Do wniosku, o którym mowa w ust. 10 złożonego przez opiekuna pracy dyplomowej, powinna być dołączona pisemna zgoda studenta na zastosowanie takiej formy egzaminu.

12. Termin przeprowadzenia egzaminu dyplomowego, o którym mowa w ust. 10 powinien być podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń przed dziekanatem lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty na wydziale.

§ 54

1.     Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej.

2.     W przypadku przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej, o którym mowa w § 49 ust. 3, egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od daty złożenia pracy dyplomowej.

3.     Dziekan może ustalić indywidualny termin egzaminu dyplomowego dla studenta, który złożył pracę dyplomową przed upływem terminów określonych w § 49 ust. 3.

4.     Student kierunku weterynaria powinien uzyskać zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz zdać wszystkie egzaminy przewidziane w planie ostatniego semestru studiów w terminie do 15 kwietnia. W uzasadnionych przypadkach dziekan może przedłużyć powyższy termin nie więcej niż o jeden miesiąc.

5.   Student kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego powinien uzyskać zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz zdać wszystkie egzaminy przewidziane w planie ostatniego semestru studiów w terminie do 30 czerwca. W uzasadnionych przypadkach dziekan może przedłużyć powyższy termin nie więcej niż o jeden miesiąc.

§ 55

1.     W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie, dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny.

2.     Powtórny egzamin dyplomowy nie może odbyć się wcześniej niż po upływie jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.

3.     W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie, dziekan wydaje decyzję o:

1) zezwoleniu na powtarzanie ostatniego roku lub semestru studiów (o ile student w okresie studiów nie powtarzał żadnego semestru)

lub

2) skreśleniu z listy studentów.

4.     Wznowienie studiów może nastąpić na zasadach określonych w § 52 ust. 2 i 3 niniejszego regulaminu.

§ 56

1.    Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym, a na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym oraz kierunku weterynaria - po złożeniu ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu z wynikiem co najmniej dostatecznym. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia określonego kierunku studiów i specjalności kształcenia wraz z suplementem, potwierdzający uzyskanie odpowiednich kwalifikacji z określeniem tytułu zawodowego, zgodnie z  odrębnymi przepisami. Oryginał dyplomu ukończenia studiów wystawiany jest wyłącznie w języku polskim. Procedurę dokumentowania uzyskanego wykształcenia regulują odrębne przepisy.

2.    Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:

1.    średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich egzaminów oraz zaliczeń na ocenę przedmiotów niekończących się egzaminem, uzyskanych w ciągu całego okresu studiów,

2.    ostateczna ocena pracy dyplomowej,

3.    ostateczna ocena egzaminu dyplomowego (dla kierunku pielęgniarstwo ostateczna ocena egzaminu dyplomowego stanowi średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z części teoretycznej oraz praktycznej egzaminu),

4.    ostateczna ocena egzaminu artystycznego (dotyczy kierunków artystycznych).

3.    Wynik studiów stanowi:

1)   sumę:

a)   0,6 oceny wymienionej w ust. 2. pkt 1),

b)   0,2 oceny wymienionej w ust. 2 pkt 2) stanowiącej średnią ocen pracy dyplomowej wystawionych przez opiekuna pracy dyplomowej i recenzenta,

c)    0,2 oceny wymienionej w ust. 2 pkt 3)

dla wszystkich poziomów studiów, z wyłączeniem kierunków artystycznych, kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i kierunku weterynaria,

2)   sumę:

a)   0,6 oceny wymienionej w ust. 2 pkt 1),

b)   0,2 oceny wymienionej w ust. 2 pkt 2) stanowiącej średnią ocen pracy dyplomowej wystawionych przez opiekuna pracy dyplomowej i recenzenta,

c)    0,1 oceny wymienionej w ust. 2 pkt 3).

d)   0,1 oceny wymienionej w ust. 2 pkt 4)

dla kierunków artystycznych,

3)   ocenę wymienioną w ust. 2 pkt 1) - dla kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i kierunku weterynaria.

4.    Obowiązkowe wpisy w dyplomie ukończenia studiów stanowią:

1)   nazwa wydziału i kierunku studiów;

2)   zakres, czyli zrealizowana specjalność oraz

3)   ostateczny wynik studiów zgodnie z zasadą:

a)   do 3,25             - dostateczny

b)   od 3,26 do 3,75 - dostateczny plus

c)    od 3,76 do 4,25 - dobry

d)   od 4,26 do 4,50 - dobry plus

e)   od 4,51 do 5,00 - bardzo dobry

5.    Wyrównanie oceny  określonej w ust. 4 dotyczy tylko wpisu do dyplomu. W suplemencie do dyplomu oraz innych zaświadczeniach podaje się rzeczywisty wynik studiów obliczony jak w ust. 3.

6.    Komisja egzaminacyjna może podwyższyć ocenę, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 i 2 o 0,5 stopnia, jeżeli student z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego (na kierunkach artystycznych dodatkowo z egzaminu artystycznego) otrzymał oceny bardzo dobre oraz w ciągu ostatnich dwóch lat studiów uzyskał średnią arytmetyczną ocen z zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,0.

7.    Na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym oraz weterynaria dziekan może podwyższyć ocenę, o której mowa w ust. 3 pkt 3) o 0,5 stopnia, jeśli student w okresie ostatnich czterech semestrów studiów uzyskał średnią arytmetyczną ocen z zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,0.

8.    Absolwent ma prawo do zachowania indeksu.

9.    Przed wydaniem dyplomu ukończenia studiów, absolwent powinien uregulować wszystkie zobowiązania wobec uczelni. Dokonać rozliczenia z uczelnią na podstawie karty obiegowej oraz zwrócić legitymację studencką, z uwzględnieniem zapisu § 2 ust. 6.

10. Na wniosek studenta oraz absolwenta, który uzyskał dyplom do dnia 31 grudnia 2004 roku, dziekan może wydać tzw. "Kartę przebiegu studiów", w której poza wykazem przedmiotów, liczby godzin i ocen - mogą być podane nazwy specjalizacji naukowo-dydaktycznych, nazwy i miejsca placówek (w tym zagranicznych), w których student, za zgodą dziekana, zaliczył poszczególne przedmioty lub praktyki.

 

XX. PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

 

§ 57

W sprawach dotyczących porządku i trybu odbywania studiów przez studenta, a nie objętych przepisami niniejszego regulaminu, decyduje dziekan.

 

§ 58

1.    Od decyzji podjętych przez dziekana na podstawie niniejszego regulaminu, przysługuje studentowi prawo złożenia w ciągu 14 dni odwołania do rektora.

2.     Decyzja rektora jest ostateczna.

§ 59

Studenci przyjęci na studia przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 18 marca 2011 roku, a także studenci przyjęci na studia w roku akademickim 2011/2012:

1)  studiujący bez opłat za kształcenie na więcej niż jednym kierunku studiów nie wnoszą opłat do końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów,

2)  realizujący opłaty za kształcenie, wnoszą opłaty na dotychczasowych zasadach do końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów.

 

§ 60

Regulamin Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwalony został przez Senat Uczelni Uchwałą Nr 914 z dnia 27 kwietnia 2012 roku i wchodzi w życie z dniem l października 2012 roku.

 

Uzgodniono z Organem Uchwałodawczym Samorządu Studenckiego

Uchwała Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
26.04.2012
Data publikacji:
28.05.2012 12:49
Data aktualizacji:
28.05.2012 12:51
Liczba wyświetleń:
11590
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw914REGULAMIN STUDIOW.doc315.5 KB