UCHWAŁA Nr 1021 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie zaopiniowania podpisania przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o powołaniu konsorcjum naukowo-przemysłowego

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 1021

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 6 lipca 2012 roku

 

w sprawie zaopiniowania podpisania przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o powołaniu konsorcjum naukowo-przemysłowego

 

Na podstawie § 14 ust. 3 pkt. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się co następuje:

 

§ 1

1.     Senat pozytywnie opiniuje podpisanie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy o powołaniu konsorcjum naukowo-przemysłowego.

2.     Celem działalności konsorcjum, o którym mowa w pkt. 1, jest koordynacja i realizacja programu badawczo-stosowanego, którego rezultatem będzie otrzymanie innowacyjnego biopreparatu dezodoryzującego dla drobiarskich pomieszczeń produkcyjnych.

3.     Partnerami Konsorcjum, o którym mowa w pkt. 1, są: Politechnika Łódzka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie oraz JHJ Spółką z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi.

4.     Tekst Umowy o powołaniu konsorcjum, o którym mowa w pkt. 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Załącznik do Uchwały Nr 1021

z dnia 6 lipca 2012 roku

 UMOWA

o powołaniu konsorcjum naukowo-przemysłowego

zawarta w Łodzi w dniu …………………

pomiędzy:

Politechniką Łódzką, Wydziałem Biotechnologii i Nauk o Żywności

z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeromskiego 116, uczelnią publiczną działającą na podstawie Art. 2 Dekretu z dnia 24 maja 1945 roku (Dz. U. RP Nr 21., Poz.120) (zwana dalej „Liderem”, lub „Liderem Projektu”) reprezentowaną przez: prof. dr hab. inż. Stanisława Bieleckiego, Rektora

a

Uniwersytetem Przyrodniczym z siedzibą we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25/27, reprezentowanym przez: prof. dr hab. Romana Kołacza, Rektora

 

Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z siedzibą
w Bydgoszczy, ul. Ks. Kordeckiego 20, reprezentowanym przez: dr hab. inż. Antoniego Bukaluka, Rektora

 

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie ul. Oczapowskiego 2, reprezentowanym przez: prof. dr hab. Józefa Górniewicza, Rektora

 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową z siedzibą w Sulechowie, ul. Armii Krajowej 51, reprezentowaną przez: dr hab. inż. Wiesława Miczulskiego, prof. PWSZ

 

JHJ Spółką z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi 11 63-308 Gizałki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000060047 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu NIP: 622-24-29617, o kapitale zakładowym 144000 zł, opłaconym w całości (zwana dalej „JHJ”),

reprezentowaną przez: Hieronima Burchardta – Prezesa Zarządu

 

zwanymi dalej łącznie Partnerami, lub Partnerami Konsorcjum.

 

§ 1

Słowniczek umowy

Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o:

1.     Beneficjent Projektu - należy przez to rozumieć Lidera oraz Partnerów Konsorcjum utworzonego w celu realizacji niniejszego projektu

2.     Biuro Konsorcjum oznacza jednostkę organizacyjną w ramach struktury organizacyjnej Projektu prowadzoną przez Lidera Projektu

3.     Centrum - Narodowe Centrum Badan i Rozwoju (NCBiR), państwowa osoba prawna powołana do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej i innowacyjnej państwa. Centrum jest w szczególności instytucją ogłaszającą konkursy na wykonanie zadań badawczych, zawierającą umowy na wykonanie zadań badawczych oraz prowadzącą nadzór nad wykonaniem, odbiór, ocenę i rozliczanie realizacji zadań badawczych.

4.     Dofinansowanienależy przez to rozumieć środki publiczne przyznane na sfinansowanie części kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach realizacji Zadania Badawczego.

5.     Kierownik Projektu oznacza osobę kierującą Biurem Konsorcjum

6.     Konsorcjumoznacza Konsorcjum powołane na podstawie niniejszej umowy pomiędzy Partnerami

7.     Koszty kwalifikowane - należy przez to rozumieć koszty i wydatki ponoszone przez Beneficjenta lub podmiot upoważniony przez Beneficjenta w ramach przygotowania i realizacji Projektu, zgodnie z obowiązującymi zasadami

8.     Lider Projektu – Politechnika Łódzka reprezentuje Partnerstwo wobec podmiotów zewnętrznych.

9.     Okres kwalifikowalności kosztów - należy przez to rozumieć pełny okres realizacji rzeczowej i finansowej Projektu, w którym mogą być ponoszone koszty

10.  Partnerstwo oznacza Partnerstwo powołane na podstawie niniejszej umowy pomiędzy Liderem Projektu i i Partnerami

11.  Program „Innowacyjny biopreparat deodoryzujący dla drobiarskich pomieszczeń produkcyjnych.”

12.  Projekt - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu NCBiR: „Projekt Badań Stosowanych” na podstawie Umowy o dofinansowanie;

13.  Raport roczny – należy przez to rozumieć sprawozdanie okresowe przygotowane przez Lidera Projektu, zgodnie z wzorami opublikowanymi na stronie internetowej Centrum, dotyczące postępu rzeczowego realizacji Projektu.

14.  Raport końcowy – należy przez to rozumieć sprawozdanie końcowe przygotowane przez Lidera Projektu, zgodnie z wzorami opublikowanymi na stronie internetowej Centrum, dotyczące postępu rzeczowego realizacji Projektu.

15.  Siła wyższanależy przez to rozumieć zdarzenie, bądź połączenie zdarzeń, niezależnych od Stron, które uniemożliwiają w całości lub części wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy, których strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć, poprzez działanie z należytą starannością.

16.  Umowa o dofinansowanie oznacza „Umowę na wykonanie Zadania Badawczego zawartą między Liderem Projektu a Dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju po przyjęciu Oferty do realizacji.

17.  Zadanie Badawcze – należy przez to rozumieć zadanie obejmujące badania naukowe i prace rozwojowe oraz inne prace niezbędne do realizacji Umowy o dofinansowanie.

18.  Zakończenie projektu - należy przez to rozumieć złożenie do Centrum wniosku o płatność końcową.

 

§ 2

Przedmiot umowy oraz działalności Konsorcjum

1.     Partnerzy zawierający umowę ustanawiają konsorcjum naukowo-przemysłowe „Konsorcjum naukowo-przemysłowe”, zwane dalej Konsorcjum.

2.     Celem działalności Konsorcjum jest koordynacja i realizacja programu badawczo stosowanego, którego rezultatem będzie otrzymanie innowacyjnego biopreparatu deodoryzującego dla drobiarskich pomieszczeń produkcyjnych.

3.     Każdy z Partnerów uczestniczy w Konsorcjum na takich samych prawach, chyba, że treść niniejszej umowy ustanawia wyjątek od tej zasady.

 

§ 3

Zadania i obowiązki partnerów

Partnerzy ustalają, że w przypadku realizacji wspólnego programu badawczego, zakresy odpowiedzialności poszczególnych partnerów Konsorcjum za badania będą następujące:

1.  Do zadań Lidera Projektu w zakresie przygotowania wniosku do Centrum o realizację Projektu w ramach Programu (Oferta), Umowy o dofinansowanie oraz rozliczania dofinansowania należeć będzie w szczególności:

a)  zgromadzenie od Partnerów wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do złożenia Oferty;

b) opracowanie i złożenie kompletnej Oferty zgodnie z Dokumentacją Konkursową, oraz innymi dokumentami strategicznymi i aktami prawnymi określonymi w ogłoszeniu konkursowym oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby dokonywanie zmian w Ofercie;

c)  zgromadzenie od Partnerów wszystkich dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy o dofinansowanie;

d) reprezentowanie Partnerów przed Centrum;

e)  sporządzanie i składanie kompletnych wniosków o płatność, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie o dofinansowanie.

f)   przeprowadzenie badań zgodnie z harmonogramem i kosztorysem projektu.

g) rozliczenie dofinansowania.

2.  Partnerzy zobowiązani są do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy przy dołożeniu należytej staranności w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

3.  Partnerzy zobowiązują się niezwłocznie poinformować Lidera Projektu o wszelkich przeszkodach przy realizacji zadań i o możliwości zaprzestania realizacji zadań.

4.  Partnerzy zobowiązują się do stosowania otrzymanych od Lidera Projektu procedur, instrukcji, regulaminów oraz wzorów dokumentów wprowadzanych i aktualizowanych przez Lidera Projektu w trakcie realizacji Projektu związanych z realizacją Projektu.

5.  Partnerzy zobowiązują się udostępnić Liderowi Projektu i Centrum wgląd do wszelkich dokumentów związanych z Projektem. Prawo wglądu do dokumentów Partner zapewnia przez cały okres wskazany w Umowie o dofinansowanie.

6.  W przypadku, gdy Partner planuje zlecanie wykonania części zadań w ramach Projektu osobom trzecim uzgodni to z Liderem Projektu.

7.  Partnerzy zobowiązują się do współpracy z upoważnionymi instytucjami krajowymi i Unii Europejskiej zgodnie z Umową o dofinansowanie („podmioty kontrolujące”) w zakresie kontroli prawidłowej realizacji Projektu.

8.  Partnerzy zobowiązują się do przeprowadzenia badań zgodnie z harmonogramem i kosztorysem projektu.

 

§ 4

Struktura organizacyjna konsorcjum

1.  Strukturę organizacyjną Konsorcjum tworzą:

a)  Rada Konsorcjum,

b) Biuro Konsorcjum (Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, ul. Wólczańska 171/173, 90-924 Łódź)

c)  Lider Projektu i Partnerzy.

2.  Organem decyzyjnym Konsorcjum jest Rada Konsorcjum, zwana dalej Radą.

3.  W skład Rady wchodzą przedstawiciel Lidera Projektu oraz powołani przez Partnerów Koordynatorzy, po jednym z każdej z instytucji – Partnerów Konsorcjum.

4.  Członkowie Rady będący Koordynatorami są delegowani przez Partnerów konsorcjum, a każdy z członków Konsorcjum może swobodnie dokonywać zmiany swojego przedstawiciela, przy czym każdorazowo wymagane jest pisemne powiadomienie pozostałych Partnerów Konsorcjum o dokonanej zmianie.

5.  Funkcję przewodniczącego Rady pełni członek Rady Konsorcjum będący przedstawicielem Lidera Projektu.

6.  Zadania Rady obejmują w szczególności: nadzór nad realizacją postanowień niniejszej umowy i nadzór nad realizacją merytoryczną i finansową projektu będącego przedmiotem niniejszej umowy.

7.  Zwołanie posiedzenia Rady następuje na pisemnie uzasadniony wniosek każdego z partnerów Konsorcjum.

8.  Rada podejmuje wszystkie decyzje zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady.

9.  W przypadku równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady.

 

§ 5

Środki finansowe w podziale na parterów, zasady zarządzania finansowego

1.  Finansowanie przedmiotu niniejszej umowy tj. Programu odbywać się będzie w następujący sposób:

a)  działania wykonywane przez zespół badawczy będą finansowane w 100% ze środków pochodzących z dotacji przyznanej przez Centrum.

b) działania wykonywane przez zespół badawczy JHJ Sp. Z o.o. finansowane zgodnie z regulaminem konkursu NCBiR - będą finansowane do 70 % kosztów kwalifikowanych ze środków pochodzących z dotacji przyznanej przez Centrum., pozostałe koszty będą wkładem własnym przedsiębiorcy

2.  Każdy z Partnerów w sposób autonomiczny zarządza własnym budżetem zgodnie z celem i zakresem Projektu.

3.  Środki finansowe są każdorazowo bezpośrednio przydzielane Partnerom Konsorcjum zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu realizowanego przez Konsorcjum.

 

§ 6

Zasady komunikacji i podejmowania decyzji

1.  Kierownik Projektu poprzez Biuro Konsorcjum zapewnia sprawną komunikację pomiędzy Partnerami, a przepływ istotnych informacji pomiędzy Partnerami dotyczący realizowanego Projektu odbywał się będzie za pośrednictwem i wiedzą Kierownika Projektu.

2.  W imieniu Partnera za sprawną komunikację z Biurem Konsorcjum oraz przepływ informacji na poziomie Partnera odpowiada Koordynator Partnera.

3.  Korespondencja przesyłana przez Kierownika Projektu do Partnerów powinna być kierowana na adres do korespondencji Partnerów wskazany w Umowie Konsorcjum lub na uzgodniony adres poczty elektronicznej.

4.  Korespondencja kierowana przez Partnerów do Kierownika Projektu powinna być kierowana na adres Biura Konsorcjum lub na uzgodniony adres poczty elektronicznej.

5.  Partner zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Kierownika Projektu o każdej zmianie adresu i danych kontaktowych.

 

§ 7

Sposób monitorowania, sprawozdawczości i kontroli

1.  Lider Projektu zobowiązuje się do koordynacji działań dotyczących monitorowania i kontroli Projektu podejmowanych zgodnie z Umową o dofinansowanie oraz wskazówkami Centrum. Monitorowanie i kontrolowanie będzie w szczególności dotyczyć postępów finansowych, postępów rzeczowych realizacji Projektu.

2.  W zakresie monitoringu rezultatów projektu Umowa obowiązuje przez 5 lat po zakończeniu projektu.

3.  Lider Projektu i Partnerzy postanawiają zgodnie współpracować w zakresie koniecznych audytów zewnętrznych oraz kontroli prawidłowej realizacji Projektu przeprowadzonych przez podmioty kontrolujące.

4.  Do zadań Lidera Projektu należy kontrola realizacji Projektu w zakresie zgodności z Wnioskiem oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

5.  Partnerzy zobowiązują się do niezwłocznego udzielania wszystkich informacji służących prawidłowemu monitorowaniu i kontroli Projektu, zgodnie z Umową o dofinansowanie oraz wskazówkami Centrum, w tym w szczególności:

a)  niezwłocznego informowania Lidera Projektu o problemach w realizacji Projektu;

b) zapewnienia Liderowi Projektu i podmiotom kontrolującym wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją Projektu;

c)  umożliwienia podmiotom kontrolującym przeprowadzenia czynności kontrolnych i audytowych w siedzibie Lidera Projektu, w siedzibie Partnerów, jak i w miejscu realizacji Projektu;

d) udzielania Liderowi Projektu i podmiotom kontrolującym wszystkich niezbędnych informacji odnoszących się do postępów w realizacji Projektu i efektywności jego wdrażania;

e)  udostępniania na pisemne żądanie Lidera Projektu i podmiotów kontrolujących każdorazowo pełnej dokumentacji księgowej dotyczącej realizacji Projektu. Badanie przedstawionej przez Partnera dokumentacji może nastąpić w jego siedzibie.

 

§ 8

Odpowiedzialność

1.  Partnerzy i Lider zobowiązują się dołożyć wszelkich starań, aby prawidłowo wykonać swoje zobowiązania.

2.  Partnerzy i Lider ponoszą całkowitą odpowiedzialność za realizację swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

3.  Partnerzy i Lider wobec osób trzecich ponoszą odpowiedzialność we własnym zakresie.

4.  Lider projektu ponosi wyłączną odpowiedzialność za rozliczenie dofinansowania.

5.  W przypadku niemożliwości wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy przez któregoś z Partnerów wskutek działania siły wyższej, której mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć ani zapobiec, dany Partner nie będzie odpowiadać wobec innych Partnerów z tytułu niewykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

6.  Partnerzy zobowiązują się nie podejmować w czasie trwania niniejszej Umowy żadnych działań mogących zakłócić zasady wzajemnego współdziałania oraz które mogą narazić na szkodę każdego z nich pod rygorem odpowiedzialności na warunkach ogólnych.

 

§ 9

Klauzula poufności

1.  Partnerzy zobowiązują się do nieujawniania informacji dotyczących Partnerów, Programu i/lub Projektu osobom trzecim.

2.  Partnerzy zobowiązują się do zastosowania swoich procedur wewnętrznych dla zapewnienia poufności informacji wymienianych w trakcie realizacji Umowy.

3.  Partnerzy zobowiązani są do zachowania poufności przekazywanych w trakcie realizacji Umowy informacji poufnych przez okres 10 lat od zakończenia Umowy.

4.  Zachowanie poufności obejmuje w szczególności zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do dokumentów poufnych, chyba że obowiązek udostępnienia dokumentów poufnych wynika z przepisów prawa.

5.  Partnerzy zobowiązują się poinformować wszystkie osoby, które z uwagi na udział w realizacji Umowy będą miały styczność z chronionymi informacjami o obowiązku zachowania zasad poufności. Partnerzy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie naruszenia obowiązku przez wskazane osoby jak za działania własne.

6.  W przypadku ujawnienia przez Partnera informacji objętych klauzulą poufności, o których mowa w niniejszym paragrafie Partner, który przestrzegał postanowień umowy wynikających z niniejszego paragrafu zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

 

§ 10

Prawa własności do rozwiązań powstałych w ramach konsorcjum

1.  Wszelkie prawa do rozwiązań powstałych w wyniku prac badawczych realizowanych w ramach Programu realizowanego przez Konsorcjum, w tym prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa własności przemysłowej, know-how. przysługiwać będą Partnerom Projektu wg udziału nakładów poniesionych na wykonywanie badań.

2.  Prawa o których mowa w ust. 1 będą w całości przekazane partnerowi – Firmie JHJ sp. z o.o. przed zakończeniem projektu w celu dokonania niezbędnych rejestracji i wdrożenia rozwiązań powstałych w ramach projektu oraz innych celów zgodnych z prawem.

3.  W zamian za przekazanie praw określonych w ust. 1 Firma JHJ zobowiązuje się do przekazywania dla każdego partnera konsorcjum opłat w wysokości 2% netto przychodów ze sprzedaży produktów, w których wykorzystane zostaną rozwiązania powstałe w ramach projektu. Partnerzy indywidualnie uregulują kwestie wynagrodzeń dla twórców za korzystanie z rozwiązań projektu.

4.  Celem umożliwienia prawidłowego naliczenia opłat JHJ Sp. z o.o. zobowiązuje się do przekazywania Pozostałym Partnerom rocznych raportów ze sprzedaży produktów, w których wykorzystane zostaną rozwiązania powstałe w ramach projektu. Raporty te należy przekazać do dnia 31 stycznia roku następnego po każdym roku korzystania z praw o których mowa w ust. 2.

5.  Opłaty, o których mowa w ust. 3 wnoszone będą przez JHJ na rzecz pozostałych partnerów wg podziału procentowego określonego po zakończeniu Projektu przez okres 5 lat od momentu uzyskania przez JHJ Sp. z o.o. pierwszych przychodów, o których mowa powyżej. Podstawą do przekazania opłat będą faktury VAT wystawione przez Partnerów Konsorcjum na podstawie raportów, o których mowa w ust. 4.

6.  Wynagrodzenie wypłacane w tym okresie wyczerpuje całość roszczeń lidera i partnerów konsorcjum względem firmy JHJ z tytułu przekazania i korzystania z praw własności intelektualnej.

 

§ 11

Klauzula konkurencyjności

1.  Partnerzy zobowiązują się nie wykorzystywać informacji uzyskanych od Partnerów Konsorcjum, w działaniach konkurencyjnych wobec Partnerów Konsorcjum.

2.  Przez działanie konkurencyjne rozumie się przedsięwzięcie podjęte po dniu zawarcia niniejszej umowy.

3.  W przypadku naruszenia postanowień zawartych w niniejszym paragrafie, Partner, który przestrzegał postanowień umowy wynikających z niniejszego paragrafu, zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

 

§ 12

Wykluczenie partnera

1.  Warunkiem wykluczenia Partnera jest uprzednie pisemne upomnienie i wezwanie do usunięcia we wskazanym terminie przyczyn będących podstawą wykluczenia.

2.  Podstawą wykluczenia Partnera może być:

a)  niewypełnienie obowiązków wynikających z niniejszej umowy,

b) istotne naruszenie przez Partnera postanowień niniejszej umowy utrudniające realizację założeń umowy.

3.  Decyzja o wykluczeniu Partnera podejmowana jest przez Radę Konsorcjum bezwzględną większość głosów.

 

§ 13

Zmiana składu konsorcjum

1.  Każdy z Partnerów ma prawo do rozwiązania Umowy Konsorcjum na piśmie z zachowaniem trzy miesięcznego terminu wypowiedzenia.

2.  Partner wypowiadający Umowę Partnerstwa zobowiązany jest do wskazania sposobu kontynuowania realizacji harmonogramu prac przez Partnera zdolnego zrealizować podjęte zadania.

3.  Partner wypowiadający Umowę Partnerstwa zobowiązuje się do przygotowania i przekazania rozliczenia otrzymanych składników infrastruktury wraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji przyjętych zobowiązań w ramach Umowy.

4.  Partner wypowiadający Umowę Partnerstwa zobowiązuje się zwrócić wszystkie otrzymane w ramach realizacji umowy składniki infrastruktury.

5.  Przystąpienia nowego Partnera wymagać będą szczegółowego uregulowania w aneksie do umowy.

6.  Przeniesienie praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy wymaga zgody Partnerów.

 

§ 14

Czas trwania

Umowa zostaje zawarta na czas realizacji Projektu, którego ramy terminowe określi Umowa o dofinansowanie.

 

§ 15

Postanowienia końcowe

Żadne z postanowień niniejszej umowy nie może być interpretowane jako przyznające Partnerom prawa do podejmowania zobowiązań jakiegokolwiek rodzaju za drugiego Partnera lub w jego imieniu, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, chyba że co innego wynika z postanowień niniejszej umowy lub udzielonych pełnomocnictw.

 

§ 16

1.  Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.  Wszystkie załączniki i aneksy do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

 

§ 17

1.  Umowa podlega prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.  Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą umową strony będą się starały rozstrzygać polubownie.

3.  W przypadku gdy strony nie osiągną porozumienia, powstały spór rozstrzygał będzie sąd powszechny, właściwy dla Politechniki Łódzkiej.

 

§ 18

Niniejsza umowa sporządzona została w jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdego partnera.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
05.07.2012
Data publikacji:
11.07.2012 12:44
Data aktualizacji:
11.07.2012 12:44
Liczba wyświetleń:
3313
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw1021Konsorcjumbiopreparat.doc112 KB