UCHWAŁA Nr 11 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku zmieniająca Uchwałę Nr 753 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego d

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 11

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 września 2012 roku

 

zmieniająca Uchwałę Nr 753 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim

 

Na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: DzU z 2012 roku, poz. 572) Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 753 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim, wprowadza się następujące zmiany:

1.    W § 1, w pkt 2), w ppkt b) skreśla się wyrazy: „nauczyciela przedmiotu”.

2.    § 2 uzyskuje brzmienie:

Ӥ 2

1.    Nauczycielowi akademickiemu dla którego zatrudnienie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie jest podstawowym miejscem pracy, pełniącemu funkcję organu jednoosobowego lub jego zastępcy oraz członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych, Komitetu Polityki Naukowej, Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Rady Narodowego Centrum Nauki, oraz innych komisji i komitetów powołanych przez właściwego Ministra, ustala się wymiar pensum dydaktycznego w wysokości:

1)   rektorowi                                   - 120 godzin obliczeniowych rocznie,

2)   prorektorowi                               - 120 godzin obliczeniowych rocznie,

3)   dziekanowi                                 - 120 godzin obliczeniowych rocznie,

4)   prodziekanowi                            - 135 godzin obliczeniowych rocznie,

5)   dyrektorowi Gabinetu Rektora      - 180 godzin obliczeniowych rocznie,

6)   członkom: Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Komitetu Polityki Naukowej, Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Rady Narodowego Centrum Nauki, Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych -120 godzin obliczeniowych rocznie,

7)   członkom innych komisji i komitetów powołanych przez właściwego Ministra - 180 godzin obliczeniowych rocznie.

2.    Nauczycielowi akademickiemu, dla którego zatrudnienie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie jest podstawowym miejscem pracy, pełniącemu funkcję kierownika lub koordynatora w projekcie ustala się wymiar pensum w wysokości:

1)   pracownikowi naukowo-dydaktycznemu i dydaktycznemu pełniącemu w/w funkcję w projekcie w ramach programów badawczych i edukacyjnych Unii Europejskiej, zatrudnionemu na stanowisku:

a)     profesora zwyczajnego (z tytułem naukowym profesora) - 135 godzin obliczeniowych rocznie,

b)     profesora nadzwyczajnego (z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego) - 135 godzin obliczeniowych rocznie,

c)     adiunkta (ze stopniem naukowym doktora habilitowanego) - 135 godzin obliczeniowych rocznie,

d)     adiunkta (ze stopniem naukowym doktora) - 150 godzin obliczeniowych rocznie,

e)     asystenta (ze stopniem naukowym doktora) - 150 godzin obliczeniowych rocznie,

f)      starszego wykładowcy i wykładowcy (ze stopniem naukowym doktora, tytułem zawodowym magistra lub tytułem równorzędnym) - 225 godzin obliczeniowych rocznie,

2)   pracownikowi naukowo-dydaktycznemu i dydaktycznemu, pełniącemu w/w funkcję w projekcie badawczym, w których parametryczne wielkości kosztów pośrednich wynoszą nie mniej niż 25 %, zatrudnionemu na stanowisku:

a)      profesora zwyczajnego (z tytułem naukowym profesora) - 180 godzin obliczeniowych rocznie,

b)      profesora nadzwyczajnego (z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego) - 180 godzin obliczeniowych rocznie,

c)       adiunkta (ze stopniem naukowym doktora habilitowanego) - 180 godzin obliczeniowych rocznie,

d)      adiunkta (ze stopniem naukowym doktora) - 195 godzin obliczeniowych rocznie,

e)      asystenta (ze stopniem naukowym doktora) - 195 godzin obliczeniowych rocznie,

f) starszego wykładowcy i wykładowcy (ze stopniem naukowym doktora, tytułem zawodowym magistra lub tytułem równorzędnym) - 225 godzin obliczeniowych rocznie.

3.    Pracownikowi naukowo-dydaktycznemu, pełniącemu inną, niż określone w ust. 2, pkt. 1 i 2 kierowniczą funkcję w projekcie Rektor może ustalić wymiar pensum dydaktycznego do wysokości nie mniejszej niż określone w ust. 2, pkt. 1 i 2, po przeprowadzeniu analizy kosztów realizacji projektu i kosztów wynikających z tytułu zmniejszenia pensum.

4.    Ustalony w § 2 ust. 2 i 3 wymiar pensum dydaktycznego nie dotyczy przedłużonego aneksem do umowy, okresu realizacji projektu”.

3.    W § 3 ust. 2 skreśla się pkt 6).

4.    W § 8 ust. 1, w pkt 4), w ppkt a) skreśla się wyrazy: „inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego”.

5.    W załączniku do uchwały skreśla się pkt 16.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 września 2012 roku.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
20.09.2012
Data publikacji:
27.09.2012 08:12
Data aktualizacji:
27.09.2012 08:13
Liczba wyświetleń:
3286
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr11pensum201213.doc74.5 KB