Nr 38 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie UWM w Olsztynie do realizacji przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie projektu pod nazwą Rewitalizacja obiektów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 38

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 września 2012 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie projektu pod nazwą Rewitalizacja obiektów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie – II etap w ramach RPO WiM Oś IV ROZWÓJ I REWITALIZACJA MIAST, Działanie 4.2 Rewitalizacja Miast

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

  1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie projektu pod nazwą Rewitalizacja obiektów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie – II etap w ramach RPO WiM Oś IV ROZWÓJ I REWITALIZACJA MIAST, Działanie 4.2 Rewitalizacja Miast o wartości szacunkowej 2.640.589,95 zł (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 95/100).
  2. Wkład własny w wysokości 792.176,99 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt sześć złotych 99/100) będzie pochodził ze środków własnych Uczelni.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Prorektorowi Uczelni ds. Rozwoju oraz Kanclerzowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.09.2012
Data publikacji:
28.09.2012 07:36
Data aktualizacji:
30.12.2013 14:19
Liczba wyświetleń:
3608
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw38rewitaliSzpitalU.doc54.5 KB