Nr 39 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Wydziałem Rybactwa i Ochrony Wód Uniwersytetu Południowo-Czeskiego w Czeskich Budziejowicach

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr  39

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 września 2012 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Wydziałem Rybactwa i Ochrony Wód Uniwersytetu Południowo-Czeskiego w Czeskich Budziejowicach (Republika Czeska)

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.    Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Wydziałem Rybactwa i Ochrony Wód Uniwersytetu Południowo-Czeskiego w Czeskich Budziejowicach (Republika Czeska).

2.    Treść Porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

           

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 39

z dnia 21 września 2012 roku

POROZUMIENIE

POMIĘDZY

UNIWERSYTETEM WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE

(RZECZPOSPOLITA POLSKA)

A

WYDZIAŁEM RYBACTWA I OCHRONY WÓD

UNIWERSYTETU POŁUDNIOWO-CZESKIEGO W CZESKICH BUDZIEJOWICACH

(REPUBLIKA CZESKA)

 

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM), reprezentowany przez Rektora - Prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego oraz Wydział Rybactwa i Ochrony Wód Uniwersytetu Południowo-Czeskiego (UPC), reprezentowany przez Dziekana –  Prof. Inż. Linharta Otomara, Dr. Sc., zwane dalej Stronami, mając na celu pogłębienie dotychczasowej współpracy naukowo-badawczej postanowiły podpisać niniejsze Porozumienie.

Artykuł 1

Ze Strony UWM w realizacji Porozumienia uczestniczyć będzie:

Wydział Nauk o Środowisku, koordynator dr hab. Konrad Ocalewicz,

a ze Strony UPC:

Wydział Rybactwa i Ochrony Wód, koordynator dr inż. Vojtěch Kašpar.

Artykuł 2

Współpraca naukowo-badawcza i dydaktyczna dotyczyć będzie:

1.    Wymiany studentów.

2.    Wymiany pracowników wydziałów.

3.    Przeprowadzenia wspólnych badań naukowych oraz organizacji konferencji w zakresie tematów, interesujących obie Strony.

4.    Wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami naukowo-dydaktycznymi.

5.    Publikacji wyników prac naukowych w periodykach obu Stron.

6.    Wymiany publikacji naukowych, skryptów i podręczników.

Artykuł 3

1.    Strony prowadzić będą wymianę pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych na podstawie zaproszeń. Zaproszenia wysyłają Rektorzy lub upoważnieni Dziekani.

2.    Celem wymiany pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych będzie: udział w konferencjach naukowych i seminariach, jak również wymiana doświadczeń, uzgadnianie planów współpracy i omawianie aktualnych problemów naukowych, interesujących obydwie Strony.

Artykuł 4

Szczegółowe warunki współpracy, a zwłaszcza sposoby jej finansowania i plan wymiany pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych zostaną każdorazowo sprecyzowane w Aneksach do niniejszego Porozumienia.

 

Artykuł 5

Niniejsze Porozumienie jest zawarte na okres pięciu lat. Podpisane Porozumienie nie wyklucza możliwości realizacji innych przedsięwzięć w ramach współpracy, które mogą być przedmiotem Aneksu do niniejszego Porozumienia.

Artykuł 6

Zmiana treści Porozumienia, poszczególnych etapów wspólnych prac może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej za zgodą obu umawiających się Stron, pod rygorem nieważności.

Artykuł 7

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach w języku angielskim. Strony otrzymują po jednym egzemplarzu tekstu Porozumienia.

Artykuł 8

Strony ustalają, że do oceny skutków prawnych wynikających z niniejszego Porozumienia jak również do dochodzenia wszelkich zobowiązań, prawem właściwym jest prawo obowiązujące na terenie Republiki Czeskiej.

Artykuł 9

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszego Porozumienia rozstrzygają Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Dziekan Wydziału Rybactwa i Ochrony Wód Uniwersytetu Południowo-Czeskiego w Czeskich Budziejowicach, bądź też osoby przez nich upoważnione na podstawie udzielonych pisemnych pełnomocnictw w toku postępowania ugodowego.

W wypadku oświadczenia, chociażby jednej ze Stron, że nie widzi możliwości zawarcia ugody, postępowanie ugodowe uznaje się za wyczerpane, a spór podlega rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Artykuł 10

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie Strony.

 

Porozumienie podpisane przez:

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

w Olsztynie

Wydział Rybactwa i Ochrony Wód Uniwersytetu Południowo-Czeskiego

w Czeskich Budziejowicach

 Podpis  ……………………………………………….

 Podpis  ……………………………………………….

Prof. dr hab. Ryszard Górecki

R E K T O R

Prof. Inż. Linhart Otomar, Dr. Sc.

D Z I E K A N

                   

 

Data ………………………………..

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.09.2012
Data publikacji:
28.09.2012 07:45
Data aktualizacji:
30.12.2013 14:17
Liczba wyświetleń:
3085
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw39wspolmiędzynaUniwPoLCzeskiCzeskiEBudz.doc49 KB