Nr 40 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Maastricht (Królestwo Niderlandów)

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr  40

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 września 2012 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Maastricht (Królestwo Niderlandów)

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.    Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Maastricht (Królestwo Niderlandów).

2.    Treść Porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Załącznik do Uchwały Nr 40

z dnia 21 września 2012 roku

 

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

POMIĘDZY

UNIWERSYTETEM WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE

(RZECZPOSPOLITA POLSKA)

A

UNIWERSYTETEM W MAASTRICHT

(KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)

 

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM) z siedzibą w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, Polska, reprezentowany przez Rektora - Prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego oraz Uniwersytet w Maastricht (MU) z siedzibą w Maastricht, Minderbroedersberg 4-6, 6211 LK, Maastricht, Holandia, reprezentowany przez Dziekana Wydziału Zdrowia, Medycyny i Nauk Przyrodniczych – prof. dr. A.J.J.C. Scherpboer, zwane dalej „Stronami”, postanawiają, co następuje:

-   Strony uznają znaczenie współpracy międzynarodowej i w tym celu wyraziły chęć dalszego zbadania możliwości współpracy w dziedzinie edukacji i badań;

-   Strony mają na celu nawiązanie współpracy naukowo-badawczej;

-   Strony zobowiązują się do realizacji Porozumienia na zasadach i warunkach określonych w jego dalszej części.

Strony ustalają, co następuje:

Artykuł 1

1.    Celem zawarcia niniejszego Porozumienia jest ustanowienie współpracy akademickiej między Stronami, opartej na zasadach wzajemności i wzajemnych świadczeń.

2.    Strony chcą współpracować w zakresie wdrażania metody nauczania w oparciu o istniejący problem (ang. method of problem based learning).

3.    Strony zgadzają się realizować tę współpracę w dziedzinach będących przedmiotem zainteresowania obu Stron poprzez:

-   Wspólne projekty badawcze;

-   Wymianę i kształcenie studentów, doktorantów, stypendystów-doktorantów i pracowników naukowych;

-   Wspólną organizację seminariów, konferencji i warsztatów naukowych;

-   Publikacje naukowe w obszarze zainteresowania.

Artykuł 2

Ze Strony UWM w realizacji Porozumienia uczestniczyć będzie:

Wydział Nauk Medycznych, koordynator – prof. dr hab. Piotr Zaborowski,

a ze Strony MU :

Wydział Zdrowia, Medycyny i Nauk Przyrodniczych, koordynator – Prof. Dr. C. van der Vleuten.

 

Ponadto w realizacji Porozumienia może uczestniczyć każdy Wydział wchodzący w skład struktury Uniwersytetu.

 

Artykuł 3

1.    Strony prowadzić będą wymianę pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych na podstawie zaproszeń. Zaproszenia wysyłają Rektorzy lub upoważnieni Dziekani.

2.    Celem wymiany pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych będzie: udział w konferencjach naukowych, seminariach, sympozjach, jak również wymiana doświadczeń, uzgadnianie planów współpracy i omawianie aktualnych problemów naukowych, interesujących obydwie Strony.

3.    Odpowiednie ustalenia będą miały miejsce w przypadku wizytujących naukowców. Wszystkie koszty dotyczące wynagrodzenia, ubezpieczenia, podróży, zakwaterowania i wyżywienia ponosi Strona wysyłająca chyba, że odpowiedni Aneks do niniejszego Porozumienia będzie stanowił inaczej.

Strona goszcząca zapewni wizytującym naukowcom dostęp do takich usług jak korzystanie z biblioteki i innych obiektów uniwersyteckich.

Strona goszcząca pomoże wizytującemu badaczowi, tak dalece jak to możliwe, w zorganizowaniu zakwaterowania, w sprawach imigracyjnych, w uzyskaniu zezwolenia na pobyt, w kwestiach dotyczących opieki zdrowotnej, języka i lokalnych obyczajów.

Artykuł 4

Szczegółowe warunki współpracy, a zwłaszcza sposoby jej finansowania i plan wymiany pracowników naukowych zostaną każdorazowo sprecyzowane w Aneksach do niniejszego Porozumienia.

Artykuł 5

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi w danym kraju Strony zobowiązują się do:

1.    Poszukiwania środków finansowych ze źródeł im dostępnych z przeznaczeniem na realizację wspólnych działań.

2.    Zapewnienia środków finansowych na realizację wspólnie uzgodnionych działań.

3.    Wytypowania wykwalifikowanych ekspertów i nauczycieli do pomocy w realizacji działań określonych w niniejszym Porozumieniu.

Artykuł 6

Prawa własności intelektualnej dotyczące jakichkolwiek informacji już istniejącej w ramach współpracy lub które nie są wynikiem tej wspólnej współpracy pozostają własnością Strony, która udostępniła te informacje, o ile Strony pisemnie nie uzgodniły inaczej.

Porozumienie w sprawie praw własności intelektualnej sporządza się oddzielnie, zgodnie z przepisami poszczególnych krajów w odniesieniu do wszystkich praw własności intelektualnej, rezultatów i publikacji, które powstaną w wyniku realizacji niniejszego Porozumienia.

Artykuł 7

Jeżeli jakakolwiek część treści Porozumienia jest nieważna, zostanie unieważniona, będzie niewykonalna lub też zmianie ulegną obowiązujące w danym kraju przepisy, część ta zostanie:

1.    Zmieniona w taki sposób, aby stała się ważna i wykonalna lub też, o ile nie jest to możliwe:

2.    Zostanie usunięta z treści Porozumienia, a pozostałe części pozostaną bez zmian.

Artykuł 8

1.    Porozumienie nie ustanawia żadnej ze Stron przedstawicielem prawnym lub pełnomocnikiem drugiej Strony, nie wstępuje w prawa i obowiązki drugiej Strony, ani też nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania wszelkiego typu, wyraźne lub dorozumiane w imieniu lub przeciwko drugiej Stronie.

2.    Treść niniejszego Porozumienia nie jest przypisana którejkolwiek ze Stron bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.

Artykuł 9

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie Strony.

Niniejsze Porozumienie jest zawarte na okres pięciu lat, przy czym za obopólną pisemną zgodą Stron okres ten może ulec wydłużeniu.

Porozumienie może zostać rozwiązane poprzez pisemne zawiadomienie drugiej Strony z dwunastomiesięcznym wyprzedzeniem. Zakończenie trwania umowy nie wpłynie na dokończenie prac prowadzonych przez uczestników realizujących cele współpracy i przebywających w tym czasie w instytucji goszczącej.

Artykuł 10

Zmiana treści Porozumienia, poszczególnych etapów wspólnych prac może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej za zgodą obu umawiających się Stron, pod rygorem nieważności. Zmiany te, po zaakceptowaniu przez obie Strony, staną się integralną częścią treści Porozumienia.

Artykuł 11

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach w języku polskim
i w dwóch egzemplarzach w języku angielskim, przy czym obydwa teksty posiadają jednakową moc prawną. Strony otrzymują po jednym egzemplarzu tekstu Porozumienia w każdym z języków.

Artykuł 12

Strony ustalają, że do oceny skutków prawnych wynikających z niniejszego Porozumienia jak również do dochodzenia wszelkich zobowiązań, prawem właściwym jest prawo obowiązujące na terenie Królestwa Niderlandów.

Artykuł 13

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszego Porozumienia rozstrzygają przedstawiciele Stron, bądź też osoby przez nich upoważnione na podstawie udzielonych pisemnych pełnomocnictw w toku postępowania ugodowego.

W wypadku oświadczenia, chociażby jednej ze Stron, że nie widzi możliwości zawarcia ugody, postępowanie ugodowe uznaje się za wyczerpane, a spór podlega rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

Artykuł 14

Jakiekolwiek zawiadomienia lub wnioski przekazywane między Stronami powinny być sporządzone pisemnie w języku angielskim i adresowane na przedstawicieli obu instytucji reprezentujących obie Strony.

W dowód niniejszego Porozumienia Strony ustalają, że za wykonanie treści Porozumienia odpowiadają upoważnieni przedstawiciele.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

w Olsztynie

Uniwersytet w Maastricht

 

Podpis  ……………………………………………….

Podpis  ……………………………………………….

Prof. dr hab. Ryszard Górecki

R E K T O R

prof. dr. A.J.J.C. Scherpboer

D E A N

 

 

Data ………………………………..

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.09.2012
Data publikacji:
28.09.2012 07:53
Data aktualizacji:
30.12.2013 14:16
Liczba wyświetleń:
3210
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw40wspolpmiedzyUniwMaastricht.doc63 KB