Dział Kadr

Dział Kadr
ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 8-10, 10-719 Olsztyn
tel. +4889 523-34-74; fax 524-03-28
kod ewidencji korespondencji: 90-0300; kod finansowy: 9003

 

 

Kierownik
mgr Marzena Hermańska
tel. +4889 523-49-04
  
Specjalista
Ewa Bałundo
tel. +4889 523-48-60
 
Specjalista
mgr Ewelina Brodowska
tel. +4889 523-37-74
 
Specjalista
mgr inż. Joanna Kardaś
tel. +4889 524-54-00
  
Specjalista
mgr inż. Bożena Kołakowska
tel. +4889 523-44-26
bozena.kolakowska@uwm.edu.pl

Specjalista
mgr inż. Joanna Surowiec
tel. +4889 523-44-03
  
Specjalista
mgr inż. Bożena Zalewska
tel. +4889 523-34-74
 
Specjalista
mgr inż. Anna Zinkiewicz
tel. +4889 523-32-97
 
Starszy referent
mgr Jolanta Maciejewska
tel. +4889 523-43-42
jolanta.maciejewska@uwm.edu.pl
 
Starszy referent
mgr inż. Dominika Łukowska
tel. +4889 523-43-41

Starszy Referent

mgr Joanna Milewicz
tel. +4889 523-37-71
 
Starszy referent
lic. Ewa Rutkowska
tel. +4889 523-48-60

 

  

 Do zadań Działu Kadr należy:

 1) prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej w odniesieniu do wszystkich grup pracowników
     oraz współpraca w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi uczelni w sprawach dotyczących
     nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy w Uniwersytecie,
 2) stały monitoring zmian przepisów prawa pracy i prawa o szkolnictwie wyższym oraz ich właściwa
     interpretacja dla potrzeb Działu oraz polityki kadrowej Uniwersytetu,
 3) tworzenie wewnętrznych regulacji dotyczących polityki kadrowej w Uniwersytecie i nadzór nad
     ich przestrzeganiem,
 4) prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacji związanej
     z zatrudnianiem, przebiegiem zatrudnienia, rozwiązaniem stosunku pracy w Uniwersytecie
     oraz dokumentacji związanej z przejściem pracowników Uczelni na emeryturę bądź rentę,
 5) prowadzenie bazy danych nauczycieli akademickich firmujących kierunki kształcenia
     w Uniwersytecie,
 6) sporządzanie analiz, raportów oraz prognoz kadrowych,
 7) nadzór nad terminowym dokonywaniem okresowych ocen pracowników, obsługa administracyjna
     procesu oceny,
 8) współdziałanie z kierownikami jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, związkami zawodowymi,
     komisjami senackimi i rektorskimi w zakresie obsługiwanego obszaru,
 9) kierowanie i nadzorowanie przebiegu wstępnych badań lekarskich nowo przyjętych pracowników
     Uniwersytetu,
10) kształtowanie właściwej polityki informacyjnej w zakresie spraw pracowniczych w Uniwersytecie
      i współtworzenie kultury organizacyjnej w Uniwersytecie,
11) wprowadzanie we współpracy z właściwymi merytorycznie jednostkami organizacyjnymi
       informacji z zakresu spraw kadrowych do systemów informatycznych funkcjonujących
       w Uniwersytecie, w tym POL-on i USOS, oraz prowadzenie sprawozdawczości w zakresie
       wymaganym obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. danych statystycznych na
       potrzeby GUS, PFRON,
      MNiSzW, POL-on,
12) opracowywanie, przy współudziale kierowników jednostek organizacyjnych, wniosków
      w sprawach
      odznaczeń i wyróżnień pracowników oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
13) prowadzenie dokumentacji w sprawach:
        a) nagród Rektora i Ministra,
        b) awansów pracowników,
        c) postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego zatrudniania nauczycieli akademickich
            na poszczególne stanowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
        d) podnoszenia kwalifikacji zawodowych poza Uniwersytetem,
        e) przygotowania dyplomów stopnia doktora i doktora habilitowanego,
14) opracowywanie planów szkoleń pracowniczych oraz prowadzenie spraw związanych
     ze szkoleniami i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników Uniwersytetu,
15) zapewnienie obsługi administracyjnej: Senackiej Komisji ds. Kadrowych, Uczelnianej Komisji
     Oceniającej, Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich, Komisji rektorskiej
     ds. Godności Honorowych,
16) przekazywanie jednostce organizacyjnej odpowiedzialnej za sprawy inwentaryzacji bieżących
      informacji o zmianach kadrowych na stanowiskach osób materialnie odpowiedzialnych,
17) dokonywanie zgłoszenia pracowników i członków ich rodzin do ubezpieczeń społecznych
      i ubezpieczenia zdrowotnego,
18) realizacja innych zadań wynikających w szczególności z przepisów prawa pracy i przepisów
     o ubezpieczeniach społecznych.
 
W ramach Działu Kadr funkcjonuje Sekcja Socjalna 
 
Sekcja Socjalna
ul. Romana Prawocheńskiego 4, 10-720 Olsztyn
tel. +4889 523-36-00; fax 523-34-00
kod ewidencji korespondencji: 90-0300; kod finansowy: 9133
 
 
 
Specjalista
mgr Aleksandra Kacprzyk
tel. +4889 523 34 00
 
Specjalista
Ewa Fafińska
tel. +4889 523 36 00
 
Specjalista
mgr Agnieszka Krajewska
tel. +4889 523 36 00
 
Specjalista
mgr Wiesław Turemko
tel. +4889 523 36 00
 
   
 
Do zadań Sekcji należy:
1) przestrzeganie zapisów Regulaminu ZFŚS Uniwersytetu określającego zasady polityki socjalnej
    oraz monitorowanie zmian w tym Regulaminie,
2) opracowywanie preliminarza dochodów i wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń 
    Socjalnych, zwanego dalej Funduszem, na dany rok oraz bieżące monitorowanie wykorzystania
    tych środków,
3) współpraca z działającymi w Uniwersytecie związkami zawodowymi w zakresie spraw socjalnych,
4) prowadzenie i bieżące aktualizowanie bazy danych osób uprawnionych do korzystania z pomocy
    i świadczeń socjalnych,
5) przyjmowanie i weryfikacja formalna wniosków (wraz z niezbędnymi załącznikami) osób
    uprawnionych, ubiegających się o przyznanie świadczeń socjalnych i mieszkaniowych,
6) przekazywanie kompletnych wniosków osób ubiegających się o przyznanie świadczenia z Funduszu
    na posiedzenia poszczególnych komisji,
7) obsługa administracyjna, powołanych przez Rektora, komisji właściwych w sprawach
    gospodarowania środkami Funduszu, tj:
       a) Komisji Zapomogowej,
       b) Komisji Pożyczkowej,
       c) Komisji Wypoczynkowo-Rekreacyjnej,
       d) Komisji Pracowniczego Programu Emerytalnego;
8) przedkładanie do akceptacji Rektorowi, po wcześniejszym uzgodnieniu z działającymi
    w Uniwersytecie związkami zawodowymi, protokołów z posiedzeń poszczególnych komisji
    i sporządzanie list wypłat na podstawie zatwierdzonych protokołów posiedzeń poszczególnych
    komisji z uwzględnieniem odpowiedniej wersji elektronicznej,
9) sporządzanie sprawozdań z zakresu zadań realizowanych przez Sekcję oraz stanu wykorzystania
    środków Funduszu na poszczególne cele,
10) sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych PIT4 i 8A z uwzględnieniem Wydziału Nauk
     Medycznych oraz sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT11,
11) administrowanie uczelnianą bazą rekreacyjno-wypoczynkową,
12) przygotowywanie wniosków w sprawach postępowań o zamówienia publiczne w zakresie
      zakupów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania uczelnianej bazy rekreacyjno-
      wypoczynkowej oraz współpraca z jednostką organizacyjną właściwą ds. zamówień publicznych
      w toku postępowania w sprawach o zamówienia publiczne,
 13) współpraca z podmiotami zewnętrznymi oraz jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu przy
      organizowaniu imprez kulturalnych,
 14) informowanie społeczności akademickiej o planowanych akcjach socjalnych, terminach
       posiedzeń
      poszczególnych komisji np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, strony internetowej
      Uniwersytetu.
Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Kadr
Wytworzył:
mgr Joanna Kardaś
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.09.2020
Data publikacji:
06.10.2012 11:26
Data aktualizacji:
24.05.2021 14:42
Liczba wyświetleń:
65795
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument