Nr 54 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 54

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 października 2012 roku

w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje: 

§ 1

W Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

1)   dodaje się § 9a w brzmieniu:

㤠9a

1.  Organem opiniodawczo-doradczym rektora jest konwent powoływany przez senat na wniosek rektora.

2.  Skład konwentu, sposób jego ustanawiania oraz zakres kompetencji określa Załącznik nr 8 do Statutu.”

2)   w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Powiadomienie o posiedzeniu senatu wraz z porządkiem obrad przekazywane jest co do zasady w formie elektronicznej nie później niż 7 dni przed datą posiedzenia senatu.” 

3)   w § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Nadzwyczajne posiedzenie senatu zwołuje rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/5 liczby członków senatu w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Zawiadomienie podawane jest do wiadomości co do zasady w formie elektronicznej oraz jako ogłoszenie na stronie internetowej Uniwersytetu.” 

4)   w § 14 ust. 1 po pkt. 16 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt. 17 w brzmieniu:

„17. powoływania konwentu.”

5)   w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do komisji senackich mogą być powoływani członkowie senatu i inni pracownicy Uniwersytetu oraz przedstawiciele studentów i doktorantów”.

6)   w § 17 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. W sprawach istotnych dla Uniwersytetu rektor może zasięgać opinii konwentu.”

7)   w § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„4. Posiedzenia nadzwyczajne rady wydziału zwołuje dziekan z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/5 liczby członków rady w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Zawiadomienie podawane jest do wiadomości co do zasady w formie elektronicznej oraz jako ogłoszenie na stronie internetowej wydziału.”

8)   w § 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„3. Powiadomienie o posiedzeniu rady wydziału, wraz z porządkiem obrad, przekazywane jest co do zasady w formie elektronicznej nie później niż 7 dni przed datą posiedzenia rady.”

9)   dodaje się Załącznik nr 8 w brzmieniu: 

Konwent

§ 1

1.  Konwent jest organem wspierającym i promującym Uniwersytet.

2.  Do kompetencji konwentu należy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania i rozwoju Uniwersytetu, w szczególności:

1)  podejmowania czynności służących nawiązywaniu i pogłębianiu oraz określaniu priorytetowych obszarów współpracy Uniwersytetu z podmiotami gospodarczymi, organami państwowymi i innymi instytucjami,

2)  promowania działań Uniwersytetu w kraju i za granicą,

3)  prowadzenia badań i przedsięwzięć znaczących dla rozwoju Uniwersytetu i regionu Warmii i Mazur,

4)  tworzenia rozwiązań promujących zatrudnianie absolwentów Uniwersytetu oraz organizowania praktyk studenckich i współpracy z podmiotami zewnętrznymi w tym zakresie,

5)  komercjalizacji wyników badań naukowych,

6)  nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 2

1.  W skład konwentu mogą wchodzić w szczególności przedstawiciele organów państwowych i samorządowych oraz innych instytucji i organizacji.

2.  Członków konwentu powołuje senat na wniosek rektora do końca pierwszego roku kadencji władz Uniwersytetu. Kadencja konwentu upływa z końcem kadencji senatu.

3.  Powołanie na członka konwentu odbywa się za uprzednią zgodą kandydata wyrażoną na piśmie najpóźniej na 14 dni przed pierwszym posiedzeniem konwentu.

4.  Rektor może imiennie zaprosić do udziału w pracach konwentu inne osoby.

§ 3

1.  Posiedzenia konwentu odbywają się przynajmniej raz w roku i są zwoływane przez przewodniczącego z jego inicjatywy lub na wniosek rektora albo senatu.

2.  Na pierwszym posiedzeniu konwent wybiera przewodniczącego, który kieruje jego pracą.

3.  W posiedzeniach konwentu uczestniczy rektor.

4.  W razie niemożności osobistego uczestnictwa przedstawiciela w posiedzeniu konwentu, instytucja, której przedstawiciel zasiada w konwencie może wydelegować inną osobę. Osoba biorąca udział w posiedzeniu konwentu w zastępstwie nieobecnego członka nie może głosować w jego imieniu.

5.  Opinie i uchwały konwentu są podejmowane zwykłą większością głosów niezależnie od liczby obecnych na posiedzeniu członków konwentu.

§ 4

Konwent, w pierwszym roku funkcjonowania, uchwala regulamin pracy.”

 § 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.10.2012
Data publikacji:
31.10.2012 07:37
Data aktualizacji:
03.12.2013 13:32
Liczba wyświetleń:
4465
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw54zmStatucie22.10.2012r.doc66.5 KB