Nr 77 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie utworzenia kierunków kształcenia na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 77

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 października 2012 roku

 

w sprawie utworzenia kierunków kształcenia na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku

 

Na podstawie art. 11 ust. 2-3, art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: DzU. z 2012 roku, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 76 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku oraz Zarządzenia Nr 87/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie utworzenia Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku, uchwala się co następuje:

 

§ 1

Na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku tworzy się następujące kierunki studiów:

1.   ADMINISTRACJA - w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych. Realizacja kształcenia na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6. semestralnym okresem nauki w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej; studia o profilu ogólnoakademickim.

2.   GEODEZJA I KARTOGRAFIA - w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych. Realizacja kształcenia na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7. semestralnym okresem nauki w zakresie ścieżki bezspecjalnościo-wej; studia o profilu ogólnoakademickim.

3.   MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych. Realizacja kształcenia na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7. semestralnym okresem nauki w zakresie specjalności: „budowa i eksploatacja pojazdów mechanicznych”; studia o profilu ogólnoakademickim.

 

§ 2

1.   Efekty kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach, o których mowa w § 1 określa Senat Uczelni.

2.   Kształcenie na utworzonych kierunkach studiów i specjalnościach prowadzone będzie na podstawie planów studiów i programów kształcenia dostosowanych do efektów kształcenia, o których mowa w ust. 1 i uchwalonych przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.   Funkcję Rady Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku do czasu jej ukonstytuowania, w zakresie o którym mowa w ust. 2, pełni Senat Uczelni.

 

§ 3

Realizacja zajęć dydaktycznych na kierunkach studiów i specjalnościach, o których mowa w § 1 rozpoczyna się od semestru letniego roku akademickiego 2012/2013.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.10.2012
Data publikacji:
31.10.2012 12:51
Data aktualizacji:
02.12.2013 13:32
Liczba wyświetleń:
3112
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw77utworzenieWSTiSEłku.docx14.23 KB