Nr 78 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja, geodezja i kartografia oraz mechanika i bu

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 78

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 października 2012 roku

 

w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja, geodezja i kartografia oraz mechanika i budowa maszyn prowadzonych na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku

 

Na podstawie art. 11 ust. 2, pkt. 2, art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: DzU. z 2012 roku, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (DzU. Nr 253, poz. 1520), na wniosek Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, uchwala się co następuje:

 

§ 1

1.   Senat określa efekty kształcenia dla niżej wymienionych kierunków dla poziomu i profilu kształcenia, stanowiące odpowiednio załączniki:

1)   efekty kształcenia na kierunku administracja dla studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6. semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 1,

2)   efekty kształcenia na kierunku geodezja i kartografia dla studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7. semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 2.

3)   efekty kształcenia na kierunku mechanika i budowa maszyn dla studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7. semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 3.

2.   Kształcenie na kierunkach, o których mowa w ust. 1, prowadzone jest na podstawie planów studiów i programów kształcenia dostosowanych do efektów kształcenia określonych przez Senat odpowiednio dla poziomu i profilu kształcenia danego kierunku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.10.2012
Data publikacji:
31.10.2012 12:54
Data aktualizacji:
02.12.2013 13:31
Liczba wyświetleń:
3298
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw78efekształceniaElku.docx47.9 KB