Nr 82 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników oraz doktorantów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 82

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 października 2012 roku

 

w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników oraz doktorantów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t.:Dz.U.2012.572 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Senat uchwala co następuje:

 

§ 1

1.    Pracownik lub doktorant może zostać skierowany na wyjazd zagraniczny w celu:

1)   prowadzenia badań naukowych i realizacji przedsięwzięć artystycznych,

2)   prowadzenia działalności dydaktycznej,

3)   podwyższenia kwalifikacji poprzez odbycie studiów podyplomowych, studiów doktoranckich, staży naukowych, dydaktycznych, artystycznych, specjalizacyjnych, kursów i szkoleń zawodowych,

4)   podejmowania działań organizacyjnych mających na celu inicjowanie i realizację wspólnie z partnerami zagranicznymi badań naukowych, przedsięwzięć artystycznych, studiów, kursów, szkoleń, konferencji i innych form upowszechniania wiedzy,

5)   udziału w kongresach, konferencjach, sympozjach, seminariach i zjazdach towarzystw naukowych.

2.    Warunkiem skierowania pracownika lub doktoranta za granicę w celach określonych w ust. 1 punktach 1-4 jest spełnienie przez niego warunków ustalonych przez podmiot zagraniczny, potwierdzone stosownym zaproszeniem.

 

§ 2

1.    Pracownik lub doktorant może ubiegać się o pokrycie części kosztów wyjazdu zagranicznego z Uczelnianego Funduszu Wspierania Współpracy Międzynarodowej.

2.    W przypadku wyjazdów zagranicznych związanych z realizacją badań naukowych oraz wyjazdów szkoleniowych, z wyłączeniem studiów podyplomowych i doktoranckich, maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 75%.

3.    W przypadku wyjazdów zagranicznych związanych z uczestnictwem w kongresach, konferencjach, sympozjach, seminariach i zjazdach towarzystw naukowych maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 50%.

 

§ 3

1.    Przy dofinansowaniu, o którym mowa w § 2, preferuje się osoby mające:

1)   nie więcej niż 32 lata w przypadku doktorantów i pracowników z tytułem zawodowym magistra lub tytułem równorzędnym,

2)   nie więcej niż 42 lata w przypadku pracowników ze stopniem naukowym doktora lub doktora habilitowanego.

2.    Limity wieku określone w ust.1 ulegają zwiększeniu o jeden rok w przypadku urodzenia każdego dziecka.

 

§ 4

1.    Warunkiem uzyskania dofinansowania z Uczelnianego Funduszu Wspierania Współpracy Międzynarodowej jest:

1)   w przypadku wyjazdów mających na celu udział w kongresach, konferencjach, sympozjach, seminariach i zjazdach towarzystw naukowych - aktywny udział wnioskodawcy obejmujący prezentację ustną lub plakatową, której jest on autorem lub współautorem,

2)   w przypadku wyjazdów związanych z realizacją badań naukowych - przedstawienie programu planowanych badań wraz z uzasadnieniem potrzeby ich przeprowadzenia za granicą,

3)   w przypadku szkoleń - przedstawienie programu szkolenia wraz z uzasadnieniem potrzeby jego odbycia za granicą w przypadku szkoleń.

2.    Dofinansowanie przyznawane jest tylko jednemu ze współautorów prezentacji, o której mowa w ust. 1 pkt. 1.

3.    W przypadku osób starających się o dofinansowanie wyjazdów zagranicznych trwających powyżej 30 dni, przy kwalifikacji wymagane jest udokumentowanie starań o pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych (instytucje, fundacje, sponsorzy itp.).

 

§ 5

1.    Pracownik lub doktorant korzystający z dofinansowania, o którym mowa w § 2, składa pisemne sprawozdanie z rezultatów wyjazdu w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia.

2.    Sprawozdaniem, o którym mowa w ust.1 jest:

1)   w przypadku wyjazdów mających na celu udział w kongresach, konferencjach, sympozjach, zjazdach towarzystw naukowych i seminariach - abstrakt zgłoszonej prezentacji oraz kopia programu konferencji uwzględniającego prezentację,

2)   w przypadku wyjazdów związanych z realizacją badań naukowych - pisemne sprawozdanie z rezultatów badań osiągniętych za granicą,

3)   w przypadku szkoleń – kopia certyfikatu lub zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia.

3.    Niezłożenie sprawozdania w terminie lub negatywna opinia Komisji dyskwalifikuje wnioskodawcę przy ponownym ubieganiu się o dofinansowanie na wyjazd zagraniczny.

4.    Sprawozdanie pod względem merytorycznym opiniuje Senacka Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej.

 

§ 6

1.    Pracownik lub doktorant wnioskujący o zgodę na wyjazd za granicę przedkłada wniosek o wyjazd za granicę stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.    Osoba ubiegająca się o dofinansowanie wyjazdu ze środków Uczelnianego Funduszu Wspierania Współpracy Międzynarodowej wraz z wnioskiem o wyjazd składa:

1)   podanie o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem celowości wyjazdu,

2)   wykaz dorobku,

3)   dokumenty niezbędne do oceny aplikacji w oparciu o kryteria wymienione w § 4.

 

§ 7

1.    Decyzję o skierowaniu pracownika lub doktoranta za granicę, a także o okresie pobytu i wysokości finansowania ze środków UWM podejmuje Rektor lub właściwy Prorektor.

2.    Decyzję o przyznaniu dofinansowania, o którym mowa w § 2, podejmuje Rektor lub właściwy Prorektor, po uzyskaniu opinii Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej.

3.    W szczególnych przypadkach decyzję określoną w ust. 2 może podjąć Rektor lub właściwy Prorektor, bez uzyskania opinii Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej.

 

§ 8

1.    Osoba skierowana na wyjazd zagraniczny może otrzymać świadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób (Dz. U. Nr 190, poz. 1405).

2.    Zakres i wysokość świadczeń określa Rektor, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

§ 9

Uchyla się Uchwałę Nr 106 Senatu z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników oraz doktorantów za granicę w celach naukowych lub szkoleniowych.

 

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.10.2012
Data publikacji:
31.10.2012 13:12
Data aktualizacji:
02.12.2013 13:26
Liczba wyświetleń:
6063
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw82warunkitrybkiergranicę - uchylUchw06.doc64 KB
Załącznik do Uchwały nr 82 formularz A46 KB