Nr 79 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia planów studiów i programów kształcenia dla kierunków: administracja, geodezja i kartografia oraz mechanika i budowa maszyn prow

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 79

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 października 2012 roku

 

w sprawie określenia planów studiów i programów kształcenia dla kierunków: administracja, geodezja i kartografia oraz mechanika i budowa maszyn prowadzonych na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku

 

Na podstawie art. 11 ust. 2, pkt. 2, art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: DzU. z 2012 roku, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z późn. zm.), oraz § 2 Uchwały Nr 77 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie utworzenia kierunków kształcenia na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku, w związku rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (DzU Nr 253, poz. 1520) oraz Uchwałą Nr 78 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja, geodezja i kartografia oraz mechanika i budowa maszyn, prowadzonych na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku, na wniosek Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych, uchwala się co następuje:

 

§ 1

1. Senat określa plan studiów i program kształcenia dla niżej wymienionych kierunków dla poziomu i profilu kształcenia, stanowiące odpowiednio załączniki:

1)   plan studiów i program kształcenia dla kierunku administracja dla stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6. semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 1,

2)   plan studiów i program kształcenia dla kierunku geodezja i kartografia dla stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7. semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 2,

3)   plan studiów i program kształcenia dla kierunku mechanika i budowa maszyn w zakresie specjalności: „budowa i eksploatacja pojazdów mechanicznych” dla stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7. semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego - załącznik 3.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.10.2012
Data publikacji:
31.10.2012 14:39
Data aktualizacji:
02.12.2013 13:29
Liczba wyświetleń:
4033
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw79planystudiprogrksztkierElku.doc52 KB
Załącznik 1 Uchwały 790 bajtów
Załącznik 2 Uchwały 790 bajtów
Załącznik 3 Uchwały 790 bajtów