Nr 83 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 83

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 listopada 2012 roku

 

w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:


§ 1

W Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

 1)     w § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

㤠3

6. Wzór medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 oraz „Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” i odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, o których mowa w ust. 4, są zamieszczone w Załączniku nr 4.”

 2)     zawarte w Statucie Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie wyrazy zapisane małą literą „zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” zastępuje się zapisem w brzmieniu: „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.

3)     § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4

1.     Najwyższym tytułem honorowym, nadawanym przez Uniwersytet osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, kultury lub życia społecznego, jest tytuł doktora honoris causa.

2.     Postępowanie o nadanie tytułu doktora honoris causa wszczyna Senat na wniosek rady wydziału, uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rektorskiej ds. Godności Honorowych, której zasady powoływania i funkcjonowania określa Załącznik nr 9. W uchwale o wszczęciu postępowania senat powołuje promotora.

3.     Wniosek rady wydziału o wszczęcie postępowania w sprawie o nadanie tytułu doktora honoris causa powinien zawierać:

1) życiorys kandydata do tytułu,

2) wykaz osiągnięć,

3) uzasadnienie,

4) wskazanie promotora.

4.     Senat, na wniosek Komisji, o której mowa w ust. 2, powołuje trzech recenzentów niebędących pracownikami Uniwersytetu, posiadających tytuł naukowy, do oceny zasadności wniosku. Warunkiem skierowania wniosku pod obrady senatu jest otrzymanie trzech pozytywnych recenzji.

5.     Uchwały w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa podejmuje senat, większością 3/5 statutowego składu, po zapoznaniu się z treścią wniosku rady wydziału i opinią Komisji Rektorskiej ds. Godności Honorowych.”

 4)     dodaje się Załącznik nr 9 w brzmieniu:

 

„Zasady powoływania i funkcjonowania

KOMISJI REKTORSKIEJ DS. GODNOŚCI HONOROWYCH

§ 1

1.     Komisja Rektorska ds. Godności Honorowych, zwana dalej Komisją, jest organem opiniodawczym w sprawach:

1) nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie,

2) przyznania statusu honorowego profesora,

3) tytułu honorowego „visiting professor”, nadawanego zgodnie z uchwałą Nr 7 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie ustanowienia tytułu „visiting professor”,

4) przyznania:

a)  medalu okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

b)  Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

c)  odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”,

d)  innych godności honorowych określonych w Statucie.

2.     Członków Komisji w liczbie sześciu, na okres kadencji organów jednoosobowych, powołuje rektor spośród pracowników Uniwersytetu posiadających tytuł profesora.

3.     Przewodniczącym Komisji jest rektor. W przypadku nieobecności przewodniczącego posiedzenie Komisji prowadzi jako zastępca, osoba wskazana na pierwszym posiedzeniu w kadencji przez przewodniczącego, jako zastępca.

 

§ 2

1.     Kadencja Komisji trwa cztery lata, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.     W roku kończącym kadencję, Komisja funkcjonuje do dnia powołania nowego
jej składu.


§ 3

Komisja przeprowadza postępowania kwalifikacyjne w sprawach, o których mowa
w § 1 ust. 1 na posiedzeniach zwoływanych i prowadzonych przez przewodniczącego.


§ 4

1.     Po zapoznaniu się z treścią wniosku, złożonego przez uprawniony organ, zwany dalej wnioskodawcą, Komisja wydaje opinię.

2.     Przed wydaniem opinii Komisja może:

1)     wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, jeżeli uzupełnienie umożliwi podjęcie decyzji w sprawie,

2)     wystąpić do senatu z wnioskiem o powołanie recenzentów spośród profesorów niebędących pracownikami Uniwersytetu, w szczególności w przypadku, gdy niemożliwe jest podjęcie decyzji przez Komisję.

3.     Głosowanie w sprawie opinii ma charakter tajny.

4.     W sprawach zakończonych negatywną uchwałą senatu ponowne postępowanie przed Komisją może być wszczęte nie wcześniej niż po upływie 3 lat.


§ 5

Zasady wynagradzania recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa lub innych godności honorowych określa Rektor w drodze zarządzenia.”

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.11.2012
Data publikacji:
04.12.2012 12:48
Data aktualizacji:
02.12.2013 13:23
Liczba wyświetleń:
5798
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw83zmianywStatucie.doc48.5 KB