Nr 91 z dnia 30 listopada 2012 roku zmieniająca Uchwałę Nr 908 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2013 roku

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 91

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 listopada 2012 roku

 

zmieniająca Uchwałę Nr 908 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2013 roku

 

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity, Dz.U.2012.572 z późn. zm.), oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm.), w związku z Zarządzeniem Nr 87/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie utworzenia Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku oraz Uchwałą Nr 77 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia z dnia 26 października 2012 roku w sprawie utworzenia kierunków kształcenia na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku, na wniosek Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 908 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1.    W § 7 ust. 3 pkt a, po myślniku trzecim zdanie otrzymuje brzmienie: „– na kierunkach: budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, energetyka, fizyka techniczna, geodezja i kartografia (na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej), geodezja i kartografia (na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku), gospodarka przestrzenna, informatyka, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska, inżynieria bezpieczeństwa, matematyka, mechanika i budowa maszyn (na Wydziale Nauk Technicznych), mechanika i budowa maszyn (na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku), mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji – przedmioty: matematyka i fizyka,”.

2.    W § 7 ust. 3 pkt a, po myślniku czwartym zdanie otrzymuje brzmienie: „– na kierunkach: administracja (na Wydziale Prawa i Administracji), administracja (na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku), bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, filozofia, historia, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, praca socjalna, prawo, prawo kanoniczne, socjologia, stosunki międzynarodowe, teologia, turystyka i rekreacja, zarządzanie – przedmioty: (historia lub wiedza o społeczeństwie) i geografia,”.

3.    W załączniku 1A:

1)   wiersz 16. otrzymuje brzmienie: „16. Geodezja i kartografia (GK)”,

2)   dodaje się wiersz 16a. w brzmieniu: „16a. Geodezja i kartografia (GKE)”,

3)   wiersz 27. otrzymuje brzmienie: „ 27. Administracja (AM)”,

4)   dodaje się wiersz 27a. w brzmieniu: „27a. Administracja (AME)”,

5)   wiersz 48. otrzymuje brzmienie: „48. Pedagogika”,

6)   skreśla się wiersz 49.

4.    W załączniku 2A:

1)   wiersz 16. otrzymuje brzmienie: „16. Geodezja i kartografia (GK)”,

2)   dodaje się wiersz 16a. w brzmieniu: „16a. Geodezja i kartografia (GKE)”,

3)   wiersz 27. otrzymuje brzmienie: „ 27. Administracja (AM)”,

4)   dodaje się wiersz 27a. w brzmieniu: „27a. Administracja (AME)”,

5)   wiersz 49. otrzymuje brzmienie: „49. Pedagogika”,

6)   skreśla się wiersz 50.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

                                                                    

Przewodniczący Senatu

Rektor


prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.11.2012
Data publikacji:
04.12.2012 15:54
Data aktualizacji:
16.10.2013 13:42
Liczba wyświetleń:
6268
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument