Nr 93 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian w Regulaminie Studiów UWM w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 93

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 listopada 2012 roku

 

w sprawie zmian w Regulaminie Studiów UWM w Olsztynie

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 roku, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z późn. zm.), Senat postanawia, co następuje:

 

§ 1

W Regulaminie Studiów, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 914 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku, wprowadza się zmiany:

1.     w § 56 ust. 3 pkt 1 litera c) otrzymuje brzmienie:

„c) 0,2 oceny wymienionej w ust. 2 pkt 3 - dla wszystkich poziomów studiów, z wyłączeniem kierunków artystycznych, kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, kierunku weterynaria oraz kierunków prowadzonych na poziomie studiów pierwszego stopnia, dla których plan studiów i program kształcenia nie przewidują wykonania pracy dyplomowej”.

2.     w § 56 ust. 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) sumę: 0,7 oceny wymienionej w ust. 2 pkt 1 oraz 0,3 oceny wymienionej w ust. 2 pkt 3 - dla kierunków kształcenia prowadzonych na poziomie studiów pierwszego stopnia, dla których plan studiów i program kształcenia nie przewidują wykonania pracy dyplomowej”.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 roku.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.11.2012
Data publikacji:
04.12.2012 16:02
Data aktualizacji:
16.10.2013 13:37
Liczba wyświetleń:
2988
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument