Nr 101 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum w celu przygotowania i realizacji projektu pt. „Termosyfon antygrawitacyjny..."

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 101

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 listopada 2012 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum w celu przygotowania i realizacji projektu pt.: „Termosyfon antygrawitacyjny – technologia samoczynnego przekazywania ciepła z góry do dołu”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 1.3 „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”, Poddziałanie 1.3.1 „Projekty rozwojowe”

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się, co następuje:

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum naukowego z Termosyfon-A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koniuszynie.

 

§ 2

Konsorcjum powołuje się w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć, obejmujących badania naukowe i prace rozwojowe określone w projekcie pt.: „Termosyfon antygrawitacyjny – technologia samoczynnego przekazywania ciepła z góry do dołu”, finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 1.3 „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe” Poddziałanie 1.3.1 „Projekty rozwojowe”.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 101 z dnia 30 listopada 2012 roku

 

Umowa

Konsorcjum

 

zawarta w dniu 30 listopada 2012 r. w Olsztynie pomiędzy:

 

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie (kod 10-719) przy ul. Oczapowskiego 2, REGON 510884205, NIP 739-30-33-097, reprezentowanym przez dr hab. Mirosława Gornowicza, prof. UWM, działającego na podstawie pełnomocnictwa rektora nr 14/S/2012 z dn. 18.09.2012 r., zwanym dalej Beneficjentem,

a

Termosyfon-A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koniuszynie (kod 13-100, poczta Nidzica) pod nr 3, REGON 281448501, KRS 0000440859, reprezentowaną przez Mirosława Czausa, prezesa zarządu, zwaną dalej Konsorcjantem biznesowym.

 

§ 1. Cel i warunki powstania Konsorcjum

1.      Strony niniejszej umowy zawiązują Konsorcjum w celu przygotowania i realizacji Projektu pn. „Termosyfon antygrawitacyjny – technologia samoczynnego przekazywania ciepła z góry do dołu”, przez co stają się Członkami tego Konsorcjum.

2.      Strony postanawiają wystąpić wspólnie o dofinansowanie Projektu, o którym mowa w ust. 1 ze środków Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, w ramach konkursu prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, która jest Instytucją Pośredniczącą dla Działania 1.3, Poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

3.      Umowa zostaje rozwiązana przypadku uzyskania przez Beneficjenta ostatecznej decyzji o nieprzyznaniu przez Instytucję Pośredniczącą dofinansowania na realizację Projektu.

 

§ 2. Upoważnienie dla Beneficjenta

Konsorcjant Biznesowy upoważnia Beneficjenta do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych niezbędnych w procesie przygotowania i realizacji Projektu, a w szczególności do:

1)        złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu w imieniu Konsorcjum,

2)        reprezentowania Członków Konsorcjum w kontaktach z Instytucją Pośredniczącą,

3)        zawarcia na rzecz i w imieniu Konsorcjanta biznesowego umowy o dofinansowanie Projektu z Instytucją Pośredniczącą,

4)        dokonywania zmian w umowie o dofinansowanie Projektu,

5)        reprezentowania Konsorcjanta biznesowego w związku z wykonywaniem umowy o dofinansowanie Projektu.

 

§ 3. Organizacja Konsorcjum

4.   W celu realizacji Projektu Członkowie Konsorcjum powołają Zespół Zarządzający, który będzie odpowiedzialny za podejmowanie wiążących decyzji w imieniu Konsorcjum, w składzie: kierownik projektu, przedstawiciel Beneficjenta oraz przedstawiciel Konsorcjanta biznesowego.

5.   Do podstawowych zadań Zespołu Zarządzającego należy:

1)        zatwierdzanie szczegółowych planów i harmonogramów realizacji projektu w oparciu o warunki zwartej umowy o dofinansowanie,

2)        zatwierdzanie okresowych sprawozdań rzeczowych i finansowych z realizacji Projektu,

3)        gromadzenie doświadczeń i wyników badań prowadzonych w ramach Projektu,

4)        opracowywanie i zatwierdzanie koniecznych zmian w zakresie harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu,

5)        wyznaczenie celów cząstkowych niezbędnych do osiągnięcia zakładanych rezultatów Projektu oraz monitorowanie poziomu zaawansowania prac,

6)        ustalanie warunków i procedur odbioru poszczególnych produktów Projektu,

7)        opracowanie strategii wdrażania zasad równości kobiet i mężczyzn, mniejszości etnicznych,

8)        podejmowanie decyzji o kontynuowaniu lub zaprzestaniu realizacji projektu.

6.   Zespół Zarządzający zbiera się przynajmniej raz w miesiącu, zgodnie z ustalonym harmonogramem spotkań, a także na wniosek któregokolwiek z Członków Konsorcjum lub kierownika projektu, przy czym wniosek taki należy dostarczyć wszystkim Członkom Zespołu Zarządzającego najpóźniej 7 dni przed datą planowanego spotkania.

7.   Przebieg posiedzeń Zespołu Zarządzającego jest rejestrowany w formie protokołu, zaś podejmowane decyzje w formie uchwał.

8.   Członek Zespołu Zarządzającego, który z przyczyn niezależnych od jego woli nie może wziąć udziału w spotkaniu ma obowiązek pisemnego wyznaczenia pełnomocnika działającego w jego imieniu.

9.   Zespół Zarządzający podejmuje decyzje w drodze głosowania, w sposób jawny, zwykłą większością głosów, w taki sposób że każdemu Członkowi Zespołu Zarządzającego przypada jeden głos oraz prawo wstrzymania się od głosowania, przy czym do ważności wyników głosowania wymagana jest obecność wszystkich uprawnionych do głosowania, którzy nie usprawiedliwili swojej nieobecności zgodnie z ust. 5.

10.       W przypadku braku możliwości podjęcia decyzji przez Zespół Zarządzający w drodze głosowania prawo podjęcia decyzji przypada kierownikowi projektu.

11.       W okresie pomiędzy posiedzeniami Zespół Zarządzający komunikuje się przy użyciu ogólnodostępnych środków komunikacji, w tym środków komunikacji elektronicznej.

12.       Do zadań kierownika projektu należy:

1)        opracowywanie szczegółowych planów realizacji projektu w oparciu o zawartą umowę o dofinansowanie.

2)        bieżące zarządzanie projektem oraz kierowanie prowadzonymi badaniami naukowymi.

3)        przygotowanie miesięcznych sprawozdań okresowych z realizacji projektu.

4)        przygotowanie i przedkładanie do zatwierdzenia przez Beneficjenta wniosków o płatność sporządzonych w oparciu o zatwierdzone sprawozdania okresowe.

5)        dokonywanie odbioru poszczególnych produktów Projektu.

6)        koordynacja prac zespołów projektowych, personelu Projektu oraz wykonawców i podwykonawców zatrudnionych do realizacji prac przy Projekcie.

13.       W celu zapewnienia odpowiednich warunków organizacyjnych Beneficjent powoła Biuro Projektu, ulokowane w Katedrze Elektrotechniki i Energetyki, Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

 

§ 4. Członkowie Konsorcjum

14.       Członkowie Konsorcjum zobowiązują się do realizacji przewidzianych zakresem Projektu zadań, zgodnie umową o dofinansowanie Projektu oraz mającymi zastosowanie przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych.

15.       Strony niniejszej umowy zobowiązują się do wzajemnego informowania się we wszelkich sprawach związanych z realizacją Projektu, a w szczególności do:

1)        niezwłocznego wzajemnego informowania się o zaistnieniu siły wyższej, która mogłyby mieć bezpośredni wpływ na realizację Projektu lub osiągnięcie celów Projektu,

2)        niezwłocznego wzajemnego poinformowania o wykluczeniu z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich zgodnie z ustawą o finansach publicznych, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia,

16.       Członkowie Konsorcjum zobowiązują się ponadto do:

1)        przechowywania w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych pozyskanych w związku z realizacją Projektu, a w szczególności dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, technicznym lub procedurami zawierania umów z wykonawcami, przez okres minimum 10 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy lub 3 lat od dnia zamknięcia Programu, o którym mowa w § 1 ust. 2 (obowiązuje termin późniejszy).

2)        udostępniania na żądanie upoważnionych organów wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją projektu, jak również terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest projekt, księgowego systemu komputerowego w zakresie realizacji projektu, wszystkich plików komputerowych oraz wszelkich innych nośników związanych z finansowym i technicznym zarządzaniem projektem,

3)        współpracy z podmiotami upoważnionymi przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub Komisję Europejską do przeprowadzenia oceny Projektu, a w szczególności do przekazywania tym podmiotom wszelkich informacji dotyczących projektu we wskazanym zakresie, w tym informacji o ostatecznej wartości wskaźników rezultatu osiągniętej po złożeniu wniosku o płatność końcową, uczestnictwa w wywiadach lub ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych innymi metodami,

4)        zachowania trwałości Projektu w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 przez okres 5 lat, a w przypadku MSP przez okres 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu,

5)        informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację projektu ze środków, o których mowa w § 1 ust. 3, zarówno w trakcie realizacji Projektu, jak i po jego zakończeniu oraz stosowania art. 8 i 9 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006.

17.       Członkowie Konsorcjum zobowiązują się do niewystępowania w zadaniach realizowanych w ramach Projektu w roli podwykonawców.

 

§ 5. Konsorcjant biznesowy

18.       Konsorcjant biznesowy ma prawo do:

1)        powoływania i odwoływania przedstawiciela w Zespole Zarządzającym,

2)        złożenia wniosku o przerwanie realizacji projektu,

19.       Konsorcjant biznesowy zobowiązuje się do :

1)        dostarczania w terminie 7 dni od daty dostarczenia przez Beneficjenta wezwania wszelkich informacji niezbędnych do realizacji umowy o dofinansowanie projektu, a w szczególności informacji niezbędnych do przygotowania wniosków o płatność, informacji z realizacji Projektu, w tym informacji końcowej oraz sprawozdania z wdrożenia,

2)        dostarczania Beneficjentowi potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów dotyczących poniesionych w ramach Projektu kosztów w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania,

3)        niezwłocznego informowania Beneficjenta o zamiarze dokonania zmian prawno-organizacyjnych w statusie Konsorcjanta biznesowego, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na realizację projektu lub osiągnięcie celów projektu, w tym w szczególności o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na status małego/średniego przedsiębiorstwa, nie później niż w terminie 7 dni od powzięcia zamiaru,

4)        niezwłocznego informowania Beneficjenta przez Konsorcjanta biznesowego o uzyskanej pomocy publicznej innej niż de minimis oraz pomocy de minimis na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których ubiegał się o pomoc publiczną nie później niż w terminie 7 dni od chwili podpisania umowy dotyczącej pomocy,

5)        niezwłocznego informowania Beneficjenta przez Konsorcjanta biznesowego o wszczęciu wobec niego postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub przejściu pod zarząd komisaryczny, bądź o umorzeniu postępowania upadłościowego ze względu na brak środków do jego prowadzenia nie później niż w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zdarzenia,

6)        niezwłocznego poinformowania Beneficjenta w przypadku, gdy wyniki badań przemysłowych lub prac rozwojowych wskazują na brak możliwości wdrożenia, bądź gdy wdrożenie uzyskanych w efekcie realizacji projektu wyników jest niezasadne pod względem ekonomicznym oraz do przeprowadzenia, a następnie przedłożenia Beneficjentowi analizy ekonomicznej i badania rynkowego uzasadniających powyższą okoliczność nie później niż w terminie 7 dni od dnia uzyskania wyników,

7)        poddania się audytowi zewnętrznemu w zakresie realizowanego projektu, zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,

8)        współpracy z podmiotami upoważnionymi przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub Komisję Europejską do przeprowadzenia oceny Prjektu, a w szczególności do przekazywania tym podmiotom wszelkich informacji dotyczących projektu we wskazanym zakresie, w tym informacji o ostatecznej wartości wskaźników rezultatu osiągniętej po złożeniu wniosku o płatność końcową, uczestnictwa w wywiadach lub ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych innymi metodami.

20.       Konsorcjant biznesowy zobowiązuje się do zaangażowania własnych środków finansowych (poza środkami wymaganymi na podstawie przepisów o pomocy publicznej) w realizację projektu i wdrożenie jego rezultatów w okresie do 3 lat od zakończenia realizacji Projektu. Przy czym za skuteczne wdrożenie wyników projektu uważa się wprowadzenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych realizowanych w ramach projektu do własnej działalności gospodarczej Konsorcjanta biznesowego, rozumiane jako rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług lub udzielenie licencji na wykorzystanie wyników Projektu w działalności gospodarczej. Nie uważa się za skuteczne wdrożenie wyników Projektu sprzedaży wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

 

§ 6. Beneficjent

21.       Beneficjent ma prawo do:

1)        powoływania i odwoływania przedstawiciela w Zespole Zarządzającym,

2)        powoływania i odwoływania kierownika projektu.

22.       Beneficjent zobowiązany jest do:

1)        przekazywania Konsorcjantowi biznesowemu na jego żądanie wszelkich informacji uzyskanych od Instytucji Pośredniczącej w związku z realizacją projektu, w tym udostępniania Konsorcjantowi biznesowemu zawartej umowy o dofinansowanie projektu oraz aneksów do przedmiotowej umowy,

2)        niezwłocznego poinformowania Konsorcjanta biznesowego w przypadku, gdy w trakcie realizacji projektu okaże się, że dalsze badania przemysłowe lub prace rozwojowe nie doprowadzą do osiągnięcia zakładanych wyników, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia powyższych okoliczności.

 

§ 7. Publikacja i rozpowszechnianie wyników badań i prac rozwojowych

23.       Beneficjent ma prawo publikowania wyników projektu w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez niego badań przemysłowych lub prac rozwojowych, z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

24.       Beneficjent zachowa prawo do wykorzystania nowej wiedzy zdobytej w trakcie realizacji projektu do jego niezależnej działalności badawczo-rozwojowej, mającej na celu powiększenie zasobów wiedzy oraz lepsze zrozumienie podstaw zjawisk i obserwowalnych faktów, w tym działalności prowadzonej we współpracy oraz działalności dydaktycznej, z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,

 

§ 8. Dysponowanie prawami majątkowymi do wyników badań i prac rozwojowych

25.       W wyniku zawarcia niniejszej umowy Konsorcjant biznesowy uzyskuje wyłączne prawo do dysponowania prawami majątkowymi pochodzącymi z uzyskanych wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych, będących efektem działalności Beneficjenta w ramach projektu i tylko Konsorcjant biznesowy może dokonać zgłoszeń mających na celu ochronę prawną wyników projektu tj. patent, wzór użytkowy lub przemysłowy.

26.       Beneficjent bezpłatnie udostępnia Konsorcjantowi biznesowemu na czas wykonania projektu i okres trwałości wyników projektu wykorzystanie stanowisk badawczych, powstałych w czacie wykonania projektu, i dostęp do pomieszczeń, gdzie znajdują się te stanowiska, dla wykonania prac badawczych i rozwojowych na rzecz doskonalenia i podwyższenia jakości produkcji, opracowanych w ramach projektu.

 

§ 9. Zwiększenie intensywności wsparcia

27.       W wypadku ubiegania się o zwiększenie intensywności wsparcia na badania przemysłowe z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników badań przemysłowych, upowszechnianie wyników zostanie zrealizowane w następujący sposób:

1)        wydanie publikacji w czasopismach naukowych, technicznych z listy czasopism opracowanej przez MNiSW,

2)        uczestnictwa w konferencjach naukowych i technicznych o randze ogólnokrajowej i międzynarodowej,

3)        informacji udostępnianych przez Internet.

28.       Za realizację obowiązków dotyczących upowszechnienia tych wyników ujętych w § 15 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz opisanych szczegółowo w dokumentacji konkursowej, odpowiadać będzie Beneficjent.

 

§ 10. Kary umowne

29.       Za nie wykonanie niniejszej umowy Konsorcjant biznesowy zobowiązany jest do zapłaty Beneficjentowi kary umownej w kwocie 50.000,- zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), co nie powoduje wyłączenia możliwości dochodzenia przez Beneficjenta odszkodowania uzupełniającego do wysokości wykazanej szkody.

30.       Za każdy przypadek nienależytego wykonania niniejszej umowy Konsorcjant biznesowy zobowiązany jest do zapłaty Beneficjentowi kary umownej w kwocie 10.000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), co nie powoduje wyłączenia możliwości dochodzenia przez Beneficjenta odszkodowania uzupełniającego do wysokości wykazanej szkody.

31.       Za nie wykonanie niniejszej umowy Beneficjent zobowiązany jest do zapłaty Konsorcjantowi biznesowemu kary umownej w kwocie 50.000,- zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), co nie powoduje wyłączenia możliwości dochodzenia przez Beneficjenta odszkodowania uzupełniającego do wysokości wykazanej szkody.

32.       Za każdy przypadek nienależytego wykonania niniejszej umowy Beneficjent zobowiązany jest do zapłaty Konsorcjantowi biznesowemu kary umownej w kwocie 10.000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), co nie powoduje wyłączenia możliwości dochodzenia przez Beneficjenta odszkodowania uzupełniającego do wysokości wykazanej szkody.

 

§ 11. Odpowiedzialność odszkodowawcza

33.       Każdy z członków Konsorcjum ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku ze swoimi działaniami lub zaniechaniami podczas realizacji projektu.

34.       Członek Konsorcjum, którego działanie lub zaniechanie spowodowało powstanie odpowiedzialności drugiego członka wobec Instytucji Pośredniczącej, odpowiada wobec drugiej Strony za szkodę jej wyrządzoną na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub z umowy o dofinansowanie. W szczególności Strona, która swoim działaniem lub zaniechaniem spowodowała konieczność zwrotu otrzymanego dofinansowania w całości lub w części, jest zobowiązana dokonać niezwłocznego zwrotu odpowiedniej części uzyskanego dofinansowania Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjentowi (wraz z odsetkami). Nie uchyla to obowiązku takiej Strony do naprawienia szkody poniesionej przez drugą Stronę.

35.       Za działania i zaniechania swoich pracowników, zleceniobiorców i wykonawców, a także innych osób zaangażowanych w realizację Projektu, Strona ponosi pełną odpowiedzialność jak za własne zaniechania i zaniedbania.

 

§ 12. Zachowanie poufności informacji

36.       Strony konsorcjum zobowiązują się i potwierdzają, że wszelkie przekazane czy ujawnione im w ramach realizacji niniejszej umowy informacje poufne zostaną zachowane w pełnej tajemnicy i poufności, zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z realizacją współpracy dotyczącej celu Konsorcjum oraz że nie zostaną przekazane lub ujawnione jakiekolwiek osobie trzeciej – za wyjątkiem doradców Stron, chyba że druga Strona wyrażą na to wyraźną, zgodę w formie pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 2. W przypadku ujawnienia informacji doradcom, Strona zobowiązuje się zawrzeć w umowie zawieranej z tym doradcą klauzulę zobowiązującą doradcę do zachowania poufności przekazanych Informacji Poufnych, w takim samym zakresie, w jakim zgodnie z niniejszym Porozumieniem obowiązana jest zachować poufność Strona umowy.

37.       Strony nie mogą wyjawić Informacji Poufnych osobom innym niż bezpośrednio zaangażowanym i związanym z pracami nad Projektem oraz osobom je nadzorującym. Osoby posiadające dostęp do informacji poufnej podlegają obowiązkowi zachowania poufności.

38.       Strony zobowiązane są do:

1)        dbania o zabezpieczenie Informacji Poufnych przed nielegalnym ich rozpowszechnieniem z dołożeniem najwyższej staranności,

2)        niezwłocznego poinformowania o wszelkich przypadkach naruszenia obowiązku zachowania poufności otrzymanych Informacji Poufnych.

39.       Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie informacji:

1)        dostępnych publicznie,

2)        uzyskanych niezależnie z innych źródeł,

3)        co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie,

4)        których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa.

 

§ 13. Rozwiązanie umowy

1.    Umowa może zostać rozwiązana na podstawie porozumienia Stron przed terminem określonym w umowie w następujących przypadkach:

1)    gdy Strony tak postanowią,

2)    w przypadku nie uzyskania dofinansowania Projektu;

3)    w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie Projektu przez Instytucję Pośredniczącą;

2.    Beneficjent projektu może wypowiedzieć umowę Konsorcjantowi biznesowemu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez niego umowy, jeżeli Konsorcjant biznesowy pomimo wezwania go do podjęcia czynności mających na celu wykonywanie lub należyte wykonywanie umowy, nie podejmie czynności.

3.    Konsorcjant biznesowy może wypowiedzieć umowę Beneficjentowi w przypadku rażącego naruszenia przez Beneficjenta obowiązków wynikających z umowy lub umowy o dofinansowanie Projektu.

 

§ 14. Rozwiązywanie sporów

40.       Sprawy sporne między Stronami rozpatrywane będą przez Sąd poweszechny właściwy dla siedziby Beneficjenta.

41.       W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 15. Postanowienia końcowe

42.       Strony zobowiązują się do uszczegółowienia zasad zarządzania finansowego związanego działalności Konsorcjum z chwilą uzyskania ostatecznej decyzji o przyznaniu przez Instytucję Pośredniczącą dofinansowania na realizację Projektu.

43.       Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

44.       Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron oraz jednym dla Instytucji Pośredniczącej.

45.       Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.

 

Beneficjent                                                                   Konsorcjant Biznesowy

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.11.2012
Data publikacji:
04.12.2012 16:26
Data aktualizacji:
14.10.2013 08:26
Liczba wyświetleń:
3653
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument