Nr 103 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum naukowego w celu wspólnej realizacji projektu pt.: „Modele zarządzania zintegrowaną rehabilitacją dzieci..."

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 103

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 listopada 2012 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum naukowego w celu wspólnej realizacji projektu pt.: „Modele zarządzania zintegrowaną rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych”, w ramach Działania 1.3 „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 „Projekty rozwojowe” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się, co następuje:

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum naukowego z Akademią Administracji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

 

§ 2

Konsorcjum powołuje się w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć, obejmujących badania naukowe i prace rozwojowe określone w projekcie pt.: „Modele zarządzania zintegrowaną rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych”, w ramach Działania 1.3 „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe” Poddziałanie 1.3.1 „Projekty rozwojowe” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 103

z dnia 30 listopada 2012 roku

 

UMOWA KONSORCJUM NAUKOWEGO

 

zawarta w ...................... w dniu ............ 2012 roku pomiędzy

 

przedsiębiorcą:

 

Akademia Administracji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Al. Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie w Warszawie pod numerem KRS 0000340106, NIP 525-21-71-560,

REGON 016263968

o zarządzie w składzie:

Karol Goszczyński– Prezes Zarządu,

który posiada status małego przedsiębiorcy

 

reprezentowanym przez:

Karola Goszczyńskiego- Prezesa Zarządu

 

zwanym dalej „Konsorcjantem” lub „Konsorcjantem biznesowym”

 

i

 

publiczną organizacją badawczą:

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, z siedzibą w Olsztynie,

ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn,

NIP 739-30-33-097;

REGON 510884205

 

reprezentowaną przez:

Prof. dr hab. Ryszard Górecki – Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

zwaną dalej „Beneficjentem”

 

łącznie zwanych „Stronami”

 

§ 1

Cel i charakter umowy

1.    Celem zawarcia niniejszej umowy konsorcjum jest wspólna realizacja przez Strony projektu „Modele zarządzania zintegrowaną rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych”, w ramach Działania 1.3 „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 „Projekty rozwojowe” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.

2.    Umowa zawarta jest na czas realizacji projektu przewidziany we wniosku o dofinansowanie.

3.    Umowa zostaje rozwiązana w przypadku uzyskania przez Beneficjenta ostatecznej decyzji o nieprzyznaniu przez Instytucję Pośredniczącą dofinansowania na realizację Projektu.

 

§ 2

Konsorcjum

1.    Na mocy niniejszej umowy Strony powołują konsorcjum naukowe z siedzibą w Olsztynie w Międzynarodowym Centrum Biznesu i Administracji Publicznej

2.    Jednostką reprezentującą konsorcjum jest Beneficjent.

3.    Beneficjent jest upoważniony w szczególności do:

a)   złożenia wniosku o dofinansowanie w imieniu konsorcjum,

b)   reprezentowania Członków konsorcjum w kontaktach z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,

c)    zawarcia na rzecz i w imieniu konsorcjantów umowy o dofinansowanie projektu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,

d)   dokonywania zmian w umowie o dofinansowanie projektu,

e)   reprezentowania konsorcjantów w związku z wykonywaniem umowy o dofinansowanie projektu.

4.    Umowa szczegółowo określa prawa i obowiązki Stron – Członków konsorcjum.

 

§ 3

Cel Konsorcjum Naukowego

1.    Celem Konsorcjum jest wspólne:

1.1.    prowadzenie działań i prac B+R,

1.2.    komercjalizacja wyników prac B+R,

1.3.    opracowywanie i wdrażanie modeli zarządzania zintegrowaną rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych,

1.4.    stworzenie zaplecza badawczego w celu opracowania w innowacyjnych modeli zarządzania zintegrowaną rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych,

1.5.    zebranie danych o realizowanych procesach i metodach rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych,

1.6.    konsolidacja i standaryzacji procesów w innowacyjne modele zarządzania zintegrowaną rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych,

1.7.    rozwój, udostępnianie i promowanie rozwiązań opracowanych w oparciu o modele zarządzania zintegrowaną rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych,

1.8.    opracowywanie i realizacja szkoleń,

1.9.    publikowania i propagowania wyników prac B+R w celu ich jak najszerszego wykorzystania przez przedsiębiorców i środowiska naukowe,

1.10. promowania, wspierania i integrowania działań realizowanych przez Strony Porozumienia w celu upowszechnienia nowoczesnych, innowacyjnych i efektywnych narzędzi, technologii i rozwiązań wykorzystywanych przez administrację publiczną,

1.11. organizowania szkoleń konferencji oraz warsztatów dotyczących promowanie rozwiązań opracowanych w oparciu o modele zarządzania zintegrowaną rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych,

1.12. podejmowania działań zmierzających do utworzenia kierunku studiów w zakresie zarządzania zintegrowaną rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych,

1.13. organizowania konferencji i spotkań Stron umowy.

 

§ 4

Sposób współdziałania Stron i zarządzania realizacją projektu oraz podział prac między Członków konsorcjum w ramach projektu.

1.    Jednostką zarządzającą realizacją projektu jest Beneficjent.

2.    Celem realizacji projektu każda ze Stron wykonuje zadania jej przydzielone zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i studium wykonalności, za których realizację ponosi odpowiedzialność.

3.    Strony zobowiązują się do współdziałania i wzajemnej pomocy przy realizacji projektu i osiągnięcia celów wyznaczonych przy zawieraniu umowy konsorcjum.

4.    Strony umowy zobowiązują się do zaangażowania w pracach konsorcjum zasobów ludzkich i rzeczowych w zakresie umożliwiającym wspólną realizację celu, dla którego konsorcjum zostało powołane.

5.    Podział prac między Członków konsorcjum naukowego ustalony został w ten sposób, że Beneficjent zobowiązuje się do przeprowadzenia badań przemysłowych, a Konsorcjant biznesowy zobowiązuje się do wdrożenia wyników badań i komercjalizacji wyników prac przemysłowych. Szczegółowy podział w zakresie wykonywanych zadań ustalony jest w studium wykonalności projektu i wniosku o dofinansowanie projektu do dokumentacji konkursowej.

6.    Celem realizacji projektu Strony powołają Koordynatora Projektu, który będzie czuwał nad realizacją zadań oraz obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie, w szczególności nad zapewnieniem współpracy pomiędzy Stronami.

7.    Każda ze Stron Umowy wyznaczy osobę odpowiedzialną za bieżące kontakty z pozostałymi Członkami konsorcjum.

 

§5

Obowiązki Stron (Członków konsorcjum)

1.    Strony zobowiązują się do realizacji projektu zgodnie z prawem oraz umową o dofinansowanie projektu, w szczególności zgodnie z § 13 umowy o dofinansowanie projektu (zamówienia publiczne).

2.    Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego informowania o zaistnieniu siły wyższej, która mogłyby mieć bezpośredni wpływ na realizację projektu lub osiągnięcie celów projektu, ponadto Strony zobowiązują się do poinformowania o wykluczeniu z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

3.    Strony zobowiązują się do przechowywania w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych związanych z realizacją projektu, a w szczególności dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, technicznym lub procedurami zawierania umów z wykonawcami, przez okres co najmniej 10 lat od dnia zawarcia Umowy lub 3 lat od dnia zamknięcia Programu (obowiązuje termin późniejszy) i udostępnianie ich na żądanie upoważnionych organów, jak również terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest projekt, księgowego systemu komputerowego w zakresie realizacji projektu, wszystkich plików komputerowych oraz wszelkich innych nośników związanych z finansowym i technicznym zarządzaniem projektem.

4.    Strony zobowiązują się do współpracy z podmiotami upoważnionymi przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub Komisję Europejską do przeprowadzenia oceny Programu, a w szczególności do przekazywania tym podmiotom wszelkich informacji dotyczących projektu we wskazanym zakresie, w tym informacji o ostatecznej wartości wskaźników rezultatu osiągniętej po złożeniu wniosku o płatność końcową, uczestnictwa w wywiadach lub ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych innymi metodami.

5.    Strony zobowiązują się do osiągnięcia wskaźników zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie przez każdą ze Stron, zgodnie z zakresem obowiązków i zadań każdej ze Stron.

6.    Strony zobowiązują się do zachowania trwałości projektu w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 przez okres 3 lat w przypadku MSP od dnia zakończenia realizacji projektu.

7.    Strony zobowiązują się do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację projektu ze środków Programu zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu oraz stosowania art. 8 i 9 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006.

 

§ 6

Obowiązki Konsorcjanta

1.    Konsorcjant zobowiązuje się do dostarczania Beneficjentowi informacji niezbędnych do realizacji umowy o dofinansowanie projektu, w szczególności informacji niezbędnych do przygotowania wniosków o płatność, informacji z realizacji projektu, w tym informacji końcowej, sprawozdania z wdrożenia w terminie 14 dni do siedziby Beneficjenta.

2.    Konsorcjant zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej informatycznej ewidencji księgowej środków dotyczących realizowanego projektu, w układzie rodzajowym, z podziałem analitycznym.

3.    Konsorcjant zobowiązuje się do dostarczania Beneficjentowi potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów dotyczących poniesionych kosztów do siedziby Beneficjenta w terminie 14 dni od otrzymania dokumentu potwierdzających poniesione koszty.

4.    Konsorcjant zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Beneficjenta o zamiarze dokonania zmian prawno-organizacyjnych w statusie Konsorcjanta, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na realizację projektu lub osiągnięcie celów projektu, w tym w szczególności o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na status małego przedsiębiorstwa.

5.    Konsorcjant zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Beneficjenta o uzyskanej pomocy publicznej innej niż de minimis oraz pomocy de minimis na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których ubiegał się o pomoc publiczną.

6.    Konsorcjant zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Beneficjenta o wszczęciu wobec niego postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub przejściu pod zarząd komisaryczny, bądź o umorzeniu postępowania upadłościowego ze względu na brak środków do jego prowadzenia.

7.    Konsorcjant zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Beneficjenta w przypadku, gdy wyniki badań przemysłowych lub prac rozwojowych wskazują na brak możliwości wdrożenia, wdrożenie uzyskanych w efekcie realizacji projektu wyników jest niezasadne pod względem ekonomicznym oraz do przeprowadzenia, a następnie przedłożenia Beneficjentowi analizy ekonomicznej i badania rynkowego uzasadniających powyższą okoliczność.

8.    Konsorcjant zobowiązuje się do zapewnienia możliwości kontroli w zakresie realizacji projektu w okresie 3 lat od dnia zamknięcia Programu oraz składania wszelkich informacji i wyjaśnień na żądanie Komisji Europejskiej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz innych uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów lub upoważnień instytucji, a także do wykonania zaleceń pokontrolnych oraz ewentualnie wyjaśnienia przyczyn niewykonania ich w terminie.

9.    Konsorcjant zobowiązuje się do poddania się audytowi zewnętrznemu w zakresie realizowanego projektu, zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

 

§ 7

Obowiązki Beneficjenta

1.    Beneficjent zobowiązuje się do przekazywania Konsorcjantowi na jego żądanie wszelkich informacji uzyskanych od Instytucji Pośredniczącej w związku z realizacją projektu, w tym udostępniania Konsorcjantowi zawartej umowy o dofinansowanie projektu oraz aneksów do przedmiotowej umowy

2.    Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Konsorcjanta w przypadku, gdy w trakcie realizacji projektu okaże się, że dalsze badania przemysłowe lub prace rozwojowe nie doprowadzą do osiągnięcia zakładanych wyników.

3.    Beneficjent przedstawi Konsorcjantowi propozycję składu zespołu badawczego przewidzianego do realizacji przedmiotowego projektu, wraz z wykazem kompetencji niezbędnych do realizacji przedmiotowego projektu.

4.    Beneficjent na każde uzasadnione żądanie Konsorcjanta dokona zmiany w składzie zespołu badawczego przewidzianego do realizacji przedmiotowego projektu.

 

§ 8

Wdrożenie rezultatów projektu

1.    Konsorcjant zobowiązuje się do zaangażowania własnych środków finansowych (poza środkami wymaganymi na podstawie przepisów o pomocy publicznej) w realizację projektu i wdrożenie jego rezultatów w okresie do 3 lat od zakończenia realizacji projektu.

2.    Za skuteczne wdrożenie wyników projektu uważa się wprowadzenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych realizowanych w ramach projektu do własnej działalności gospodarczej Konsorcjanta, rozumiane jako rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług lub udzielenie licencji na wykorzystanie wyników Projektu w działalności gospodarczej,

3.    Nie uważa się za skuteczne wdrożenie wyników projektu sprzedaży wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

 

§ 9

Prawa majątkowe

1.    Konsorcjant uzyskuje wyłączne prawo do dysponowania prawami majątkowymi pochodzącymi z uzyskanych wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych, będących efektem działalności Beneficjenta w ramach projektu

2.    Beneficjent uzyskuje możliwość wykorzystania wiedzy zdobytej w trakcie realizacji projektu w niezależnej działalności badawczo-rozwojowej mającej na celu powiększenie zasobów wiedzy oraz lepsze zrozumienie podstaw zjawisk i obserwowanych faktów, w tym działalności prowadzonej na rzecz współpracy oraz działalności dydaktycznej.

3.    Tylko Konsorcjant może dokonać zgłoszeń mających na celu ochronę prawną wyników projektu (np. patent, wzór użytkowy lub przemysłowy).

 

§ 10

Zwiększenie wsparcia

W wypadku ubiegania się o zwiększenie intensywności wsparcia na badania przemysłowe z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników badań przemysłowych, za realizację obowiązków dotyczących upowszechnienia tych wyników ujętych w § 15 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz opisanych szczegółowo w dokumentacji konkursowej, będzie odpowiadać Beneficjent. W ramach przedmiotowego projektu w zakresie szerokiego rozpowszechnienia wyników badań zostaną podjęte następujące działania: konferencje naukowe i techniczne organizowane we współpracy z jednostkami badawczymi, urzędami i ich jednostkami organizacyjnymi: 1 sztuka – konferencja naukowa o randze międzynarodowej, prezentująca wyniki badań dla celów naukowych, możliwości zastosowań rynkowych wyników badań, realizacji celów strategicznych wskazanych w dokumentach krajowych i UE, 2 sztuki – konferencja naukowa o randze krajowej, prezentująca wyniki badań dla celów naukowych, możliwości zastosowań rynkowych wyników badań, realizacji celów strategicznych wskazanych w dokumentach krajowych i UE. W ramach publikacji wyników badań przemysłowych uzyskanych w projekcie, Beneficjent rozpowszechni wyniki badań w czasopismach naukowych, technicznych oraz 1 bazie danych zapewniających dostęp do surowych danych badawczych.

 

§ 11

Publikacja wyników projektu

Beneficjentowi przysługuje prawo do publikowania wyników projektu w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez niego badań przemysłowych lub prac rozwojowych, z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

 

§ 12

Wykorzystanie nowej wiedzy

Beneficjent zachowa prawo do wykorzystania nowej wiedzy zdobytej w trakcie realizacji projektu do jego niezależnej działalności badawczo-rozwojowej, mającej na celu powiększenie zasobów wiedzy oraz lepsze zrozumienie podstaw zjawisk i obserwowalnych faktów, w tym działalności prowadzonej we współpracy oraz działalności dydaktycznej, z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

 

§ 13

Zakaz bycia podwykonawcą

Strony zobowiązują się wzajemnie do niewystępowania w zadaniach realizowanych przez drugą Stronę w roli podwykonawców.

 

§ 14

Rozwiązywanie sporów

W przypadku jakichkolwiek sporów związanych z realizacją niniejszej Umowy właściwym sądem będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Beneficjenta.

 

§ 15

Kary umowne

1.    Konsorcjant ponosi odpowiedzialność za niewypełnianie zobowiązań wynikających z umowy Konsorcjum (kary umowne) w następującej wysokości:

a)   za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie – 10% wartości projektu

b)   za nieterminowe wykonanie zobowiązań wynikających z umowy w wysokości 0,1% wartości projektu za każdy dzień zwłoki

c)    za naruszenie postanowień § 17 – w wysokości 5 000 złotych za każdy przypadek naruszenia.

2.    Analogiczne kary umowne przewidziane są dla Beneficjenta, jeśli Konsorcjant poniesie szkodę (np. z tytułu utraconych korzyści), w związku z działaniem lub zaniechaniem Beneficjenta, który realizuje projekt w sposób nieprawidłowy.

3.    Każda ze Stron jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego wysokość kary umownej.

4.    Zastrzeżone kary umowne nie uchybiają prawu do żądania zaniechania naruszeń oraz usunięcia skutków naruszenia.

 

§ 16

Odpowiedzialność wobec osób trzecich

1.    Za realizację projektu wobec Instytucji Pośredniczącej odpowiedzialność ponosi Beneficjent.

2.    Z tytuły realizacji projektu Strony ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą wobec osób trzecich. Każda ze Stron ponosi wyłączną odpowiedzialność za podejmowane przez siebie działania oraz za wszelkie szkody wyrządzone Stronom trzecim w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy.

3.    Za działania i zaniechania swoich pracowników, zleceniobiorców i wykonawców, a także innych osób zaangażowanych w realizację Projektu, Strona ponosi pełną odpowiedzialność jak za własne zaniechania i zaniedbania.

4.    Strony zobowiązują się do niepodejmowania żadnych działań, które mogą spowodować wystąpienie roszczeń osób trzecich.

 

§ 17

Zasady poufności między konsorcjantami

1.    Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień umowy, Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji otrzymanych od pozostałych Członków konsorcjum, związanych z tworzeniem konsorcjum, przygotowaniem wniosków, ofert i realizacją celu, dla którego zostało powołane konsorcjum, a także wszelkich innych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, a pozyskanych w trakcie współpracy obu podmiotów.

2.    W zakresie podanym powyżej Strony odpowiadają za działania swoich pracowników oraz innych osób działających na ich rzecz w ramach przedmiotu tej Umowy, jak za swoje własne.

3.    Każda ze Stron przestrzega zasad lojalności wobec pozostałych Członków konsorcjum.

 

 

§ 18

Rozwiązanie umowy

1.     Umowa może zostać rozwiązana na podstawie porozumienia Stron przed terminem określonym w umowie w następujących przypadkach:

1)     gdy Strony tak postanowią,

2)     w przypadku nie uzyskania dofinansowania Projektu;

3)     w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie Projektu przez Instytucję Pośredniczącą;

2.     Beneficjent projektu może wypowiedzieć umowę Konsorcjantowi biznesowemu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez niego umowy, jeżeli Konsorcjant biznesowy pomimo wezwania go do podjęcia czynności mających na celu wykonywanie lub należyte wykonywanie umowy, nie podejmie czynności.

3.     Konsorcjant biznesowy może wypowiedzieć umowę Beneficjentowi w przypadku rażącego naruszenia przez Beneficjenta obowiązków wynikających z umowy lub umowy o dofinansowanie Projektu.

 

§ 19

Zmiany umowy

1.    W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.    Strony zobowiązują się do dokonywania wszelkich zmian i uzupełnień niniejszej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.    Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron oraz jednym dla Instytucji Pośredniczącej.

4.    Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.

 

 

 

 

……………………………………………………………….

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Beneficjent

 

 

 

 

……………………………………………………………….

Akademia Administracji Sp. z o. o.

Konsorcjant biznesowy

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.11.2012
Data publikacji:
04.12.2012 16:42
Data aktualizacji:
14.10.2013 08:23
Liczba wyświetleń:
4481
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument