Nr 104 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo, Japan

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr  104

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 listopada 2012 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia                           o współpracy z Graduate School of Agricultural and Life Sciences,  The University of Tokyo, Japan

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.     Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Graduate School of Agricultural and Life Sciences,  The University of Tokyo, Japan.

2.     Treść Porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

           

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Załącznik do Uchwały Nr 104

z dnia 30 listopada 2012 roku

POROZUMIENIE

POMIĘDZY

UNIWERSYTETEM WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE

(RZECZPOSPOLITA POLSKA)

A

WYDZIAŁEM ROLNICTWA I NAUK O ŻYCIU

UNIWERSYTETU W TOKIO

(JAPONIA)

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM), reprezentowany przez Rektora- Prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego oraz Wydział Rolnictwa i Nauk o Życiu Uniwersytetu w Tokio, reprezentowany przez Dziekana – Prof. Hiromichi Nagasawa, zwane dalej Stronami, mając na celu nawiązanie współpracy naukowo-badawczej postanowiły podpisać niniejsze Porozumienie.

 

Artykuł 1

Ze Strony UWM w realizacji Porozumienia uczestniczyć będzie:

Wydział Biologii i Biotechnologii, koordynator – prof. dr hab. Stanisław Okrasa,

a ze Strony Uniwersytetu w Tokio:

 Wydział Rolnictwa i Nauk o Życiu, koordynator – prof. Kazuhiko Imakawa.

 

Artykuł 2

Współpraca naukowo-badawcza i dydaktyczna dotyczyć będzie:

1.    Przeprowadzenia wspólnych badań naukowych w zakresie tematów, interesujących obie Strony.

2.    Organizowania dwustronnych seminariów.

3.    Wymiany studentów.

4.    Wymiany pracowników.

5.    Wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami naukowo-dydaktycznymi.

6.    Publikacji wyników prac naukowych w periodykach obu Stron.

7.    Wymiany publikacji naukowych, skryptów i podręczników.

 

Artykuł 3

1.    Strony prowadzić będą wymianę pracowników na podstawie zaproszeń. Zaproszenia wysyłają Rektorzy lub upoważnieni Dziekani.

2.    Celem wymiany pracowników będzie: udział w konferencjach naukowych, seminariach, sympozjach jak również wymiana doświadczeń, uzgadnianie planów współpracy i omawianie aktualnych problemów naukowych, interesujących obydwie Strony.

 

Artykuł 4

Szczegółowe warunki współpracy, a zwłaszcza sposoby jej finansowania i plan wymiany pracowników oraz studentów zostaną każdorazowo sprecyzowane w Aneksach do niniejszego Porozumienia.

 

Artykuł 5

Niniejsze Porozumienie jest zawarte na okres pięciu lat. Podpisane Porozumienie nie wyklucza możliwości realizacji innych przedsięwzięć w ramach współpracy, które mogą być przedmiotem Aneksu do niniejszego Porozumienia.

 

Artykuł 6

Zmiana treści Porozumienia, poszczególnych etapów wspólnych prac może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej za zgodą obu umawiających się Stron, pod rygorem nieważności.

 

Artykuł 7

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach w języku angielskim. Strony otrzymują po jednym egzemplarzu tekstu Porozumienia.

 

Artykuł 8

Strony ustalają, że do oceny skutków prawnych wynikających z niniejszego Porozumienia jak również do dochodzenia wszelkich zobowiązań, prawem właściwym jest prawo obowiązujące na terenie Japonii.

 

Artykuł 9

Każda ze Stron będzie kontaktować się z przedstawicielami drugiej Strony w celu omówienia i współdziałania w kierunku znalezienia rozwiązań dla wszelkich sporów, które mogą wystąpić w trakcie realizacji niniejszego Porozumienia. Nawet, jeśli jedna ze Stron oświadcza, że nie widać szans na zawarcie kompromisu, postępowanie pojednawcze uznaje się za zakończone.

 

Artykuł 10

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie Strony.

 

Porozumienie podpisane przez:

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski                Wydział Rolnictwa i Nauk o Życiu

w Olsztynie                                         Uniwersytetu w Tokio

 

 

Podpis  ……………………………………………….                                     Podpis  ……………………………………………….

 

Prof. dr hab. Ryszard Górecki                              Prof. Hiromichi Nagasawa

R E K T O R                                            D Z I E K A N

 

Data ………………………………..

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.11.2012
Data publikacji:
04.12.2012 16:50
Data aktualizacji:
14.10.2013 08:21
Liczba wyświetleń:
3173
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument