Nr 108 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię

UCHWAŁA Nr 108

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 14 grudnia 2012 roku

 

w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 i art. 167 ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj.: Dz.U.2012.572 z późn. zm.), w związku z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz.U.2011.196.1167), oraz § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Uchwała Nr 785 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku), na wniosek Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, uchwala się co następuje:

§ 1

1.    Senat zatwierdza wzory dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię dla poszczególnych poziomów kształcenia, stanowiące odpowiednio załączniki:

1)   wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia - załącznik 1,
2)   wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia - załącznik 2,
3)   wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich - załącznik 3,
4)   wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych wspólnie
     - załącznik 4,
5)   wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia prowadzonych wspólnie
    - załącznik 5,
6)   wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich prowadzonych
    wspólnie
- załącznik 6.

 

§ 2

1.    Przepisy uchwały mają zastosowanie w odniesieniu do absolwentów studiów rozpoczętych od roku akademickiego 2012/2013.

2.    Absolwentom studiów rozpoczętych przed rokiem akademickim 2012/2013 wydawane są dyplomy ukończenia studiów według wzorów określonych w dotychczasowych przepisach, nie później jednak niż do dnia 1 stycznia 2014 r.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prorektorowi ds. studenckich.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.12.2012
Data publikacji:
19.12.2012 12:51
Data aktualizacji:
19.12.2013 13:04
Liczba wyświetleń:
5509
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw108wzorydyplukonczstudow.docx17.42 KB