Nr 109 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie poręczenia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie środków finansowych jako udział własny Uniwersyteckiego Szpitala Kliniczne

DRUKUJ TEN DOKUMENT

U C H W A Ł A   Nr 109

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 14 grudnia 2012 roku

 

w sprawie poręczenia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie środków finansowych jako udział własny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie w ramach projektu nr WND-RPWM.01.01.03-28-024/12  pn. „Budowa infrastruktury B+R w postaci urządzenia symulacyjnego wspomagającego wiedzę w zakresie podtrzymywania i przywracania czynności życiowych”

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na poręczenie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie środków finansowych w wysokości 270.015,75 (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy piętnaście złotych 75/100) jako udział własny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie w ramach projektu nr WND-RPWM.01.01.03-28-024/12  pn. „Budowa infrastruktury B+R w postaci urządzenia symulacyjnego wspomagającego wiedzę w zakresie podtrzymywania i przywracania czynności życiowych”, realizowanego w ramach Działania 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi, a przedsiębiorstwami, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J.  GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.12.2012
Data publikacji:
19.12.2012 12:55
Data aktualizacji:
14.10.2013 08:12
Liczba wyświetleń:
2987
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw109poreczenieaparatczynzyciowe.doc58.5 KB