UCHWAŁA Nr 114 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Grodzieńskim Uniwersytete

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 114

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 14 grudnia 2012 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Grodzieńskim Uniwersytetem Państwowym im. Janki Kupały, Białoruś

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.    Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Grodzieńskim Uniwersytetem Państwowym im. Janki Kupały, Białoruś.

2.     Treść Porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

           

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 114

z dnia 14 grudnia 2012 roku

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

POMIĘDZY

UNIWERSYTETEM WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE

(RZECZPOSPOLITA POLSKA)

A

GRODZIEŃSKIM UNIWERSYTETEM PAŃSTWOWYM IM. JANKI KUPAŁY

(BIAŁORUŚ)

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM), reprezentowany przez Rektora- Prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego oraz Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, reprezentowany przez Rektora - Prof. Jauhena Aleksiejewicza Roubu, zwane dalej Stronami, mając na celu nawiązanie współpracy naukowo-badawczej postanowiły podpisać niniejsze Porozumienie.

Artykuł 1

Ze Strony UWM w realizacji Porozumienia uczestniczyć będzie:

Wydział Nauk Społecznych, Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji, koordynator -
dr hab. Marek Melnyk, prof. UWM – kierownik Katedry Aksjologicznych Podstaw Edukacji,

a ze Strony Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały w realizacji Porozumienia uczestniczyć będzie:

Wydział Pedagogiczny, koordynator - prof. Wiktor Pietrowicz Tarantiej – dziekan Wydziału Pedagogicznego.

Artykuł 2

Współpraca naukowo-badawcza i dydaktyczna dotyczyć będzie:

1.      Prowadzenia wspólnych badań naukowych w zakresie pedagogiki i psychopedagogiki międzykulturowej, interesujących obie Strony.

2.     Organizowania dwustronnych seminariów naukowych.

3.     Wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami naukowo-dydaktycznymi.

4.     Publikacji wyników prac naukowych w periodykach oraz monografiach naukowych obu Stron.

5.     Wymiany publikacji naukowych, skryptów i podręczników.

 

Artykuł 3

1.    Strony prowadzić będą wymianę pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych na podstawie zaproszeń. Zaproszenia wysyłają Rektorzy lub upoważnieni Dziekani.

2.    Celem wymiany pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych będzie: udział w konferencjach naukowych i seminariach naukowych, odbywanie staży naukowych, jak również wymiana doświadczeń, uzgadnianie planów współpracy i omawianie aktualnych problemów naukowych, interesujących obydwie Strony.

 

Artykuł 4

Szczegółowe warunki współpracy, a zwłaszcza sposoby jej finansowania i plan wymiany pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych zostaną każdorazowo sprecyzowane w Aneksach do niniejszego Porozumienia.

 

 

Artykuł 5

Niniejsze Porozumienie jest zawarte na pięć lat. Podpisane Porozumienie nie wyklucza możliwości realizacji innych przedsięwzięć w ramach współpracy, które mogą być przedmiotem Aneksu do niniejszego Porozumienia.

 

Artykuł 6

Zmiana treści Porozumienia, poszczególnych etapów wspólnych prac może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej za zgodą obu umawiających się Stron, pod rygorem nieważności.

Artykuł 7

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach w języku polskim,
w dwóch egzemplarzach w języku angielskim oraz w dwóch egzemplarzach w języku rosyjskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc prawną. Strony otrzymują po jednym egzemplarzu tekstu Porozumienia w każdym z języków.

 

Artykuł 8

Strony ustalają, że do oceny skutków prawnych wynikających z niniejszego Porozumienia jak również do dochodzenia wszelkich zobowiązań, prawem właściwym jest prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Artykuł 9

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszego Porozumienia rozstrzygają Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Rektor Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały, bądź też osoby przez nich upoważnione na podstawie udzielonych pisemnych pełnomocnictw w toku postępowania ugodowego.

W wypadku oświadczenia, chociażby jednej ze Stron, że nie widzi możliwości zawarcia ugody, postępowanie ugodowe uznaje się za wyczerpane, a spór podlega rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Artykuł 10

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie Strony.

 

Porozumienie podpisane przez:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

w Olsztynie

 

 Grodzieński Uniwersytet Państwowy

im. Janki Kupały

 

 Podpis …………………………………………

 

 Podpis ……………………………………………….

Prof. dr hab. Ryszard Górecki

R E K T O R

Prof. Jauhen Aleksiejewicz Rouba

R E K T O R

 

 

Data ………………………………..

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
13.12.2012
Data publikacji:
19.12.2012 13:43
Data aktualizacji:
14.10.2013 08:05
Liczba wyświetleń:
2671
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw114 wspolGrodzUniwersytetBial.docx22.63 KB