Nr 118 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie polityki kadrowej

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr  118

                                Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 stycznia 2013 roku

 

w sprawie polityki kadrowej

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 5 oraz ust. 4 pkt. 3 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala się co następuje:

 § 1

W celu realizacji strategicznych zadań Uniwersytetu w zakresie polityki kadrowej przyjmuje się następujące działania:

1) określenie zasad i kryteriów zatrudniania na stanowiskach nauczycieli akademickich na poszczególnych wydziałach i zatwierdzenie ich przez Senat;

2)    tworzenie nowych etatów naukowo-dydaktycznych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu tylko w celu:

a)  zwiększenia liczby uprawnień do nadawania stopni naukowych, po wyczerpaniu możliwości wynikających z przenoszenia pracowników między wydziałami Uniwersytetu,

b)  zapewnienia minimum kadrowego i zadaniowego do realizacji procesu dydaktycznego na poszczególnych kierunkach studiów,

c)     zapewnienia realizacji zadań naukowych w ramach projektów badawczych, pod warunkiem zapewnienia finansowania etatów z tych projektów;

3)     wyegzekwowanie zwrotu przyznanych stypendiów habilitacyjnych od nauczycieli akademickich, którzy w ciągu dwóch lat od daty upływu okresu, na który stypendium zostało przyznane, nie wszczęli postępowania habilitacyjnego;

4)     przestrzeganie określonych w ustawie i statucie Uniwersytetu okresów zatrudnienia  na stanowiskach asystentów i adiunktów;

5)     doskonalenie funkcjonowania systemu ocen pracowników;

6)     ograniczanie zatrudniania osób, dla których Uniwersytet nie jest podstawowym miejscem pracy;

7)   zatrudnianie osób, dla których Uniwersytet nie jest podstawowym miejscem pracy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do uzupełnienia wymaganego minimum kadrowego na poszczególnych kierunkach studiów;

8)  ponowne nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim nie posiadającym i posiadającym tytuł naukowy zatrudnionym na stanowisku profesora, któremu z mocy prawa wygasł stosunek pracy w związku z ukończeniem odpowiednio 67. i 70. roku życia tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do uzupełnienia wymaganego minimum kadrowego związanego z uprawnieniami do nadawania stopni naukowych lub minimum kadrowego na poszczególnych kierunkach studiów;

9)     ponowne zatrudnianie starszego wykładowcy na stanowisku adiunkta jest możliwe tylko po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego;

10)  ograniczanie zatrudniania na stanowisku asystenta osób nieposiadających stopnia doktora.

 

§ 2

1.     W celu racjonalizacji zatrudnienia pracowników administracyjnych i technicznych w administracji centralnej i jednostkach organizacyjnych Uczelni należy:

1) przeprowadzić przegląd stanowisk i kadry z uwzględnieniem oceny:

a)     celowości utrzymywania stanowiska,

b)     efektywności pracy na każdym stanowisku,

c)     zakresów obowiązków i zakresów czynności,

d)     możliwości zmniejszenia liczby stanowisk,

e)     możliwości likwidacji lub racjonalnych przekształceń jednostek;

2) ustalić i wprowadzić odpowiednie wskaźniki lub limity zatrudnienia, na podstawie wyników przeglądu.

2.     W obsadzaniu stanowisk administracyjnych i technicznych preferuje się rekrutację wewnętrzną w drodze rozmowy kwalifikacyjnej lub konkursu.

 

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 23 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 lipca 2000 roku w sprawie kryteriów i zasad zatrudniania nauczycieli akademickich na podstawie umowy o pracę na drugim etacie i Uchwała Nr 204 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie polityki kadrowej i umacniania uprawnień akademickich.

 

§ 4

Realizację uchwały powierza się Prorektorowi ds. Kadr i Kanclerzowi.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu

Rektor

                                                    

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.01.2013
Data publikacji:
30.01.2013 13:16
Data aktualizacji:
07.10.2013 10:55
Liczba wyświetleń:
4374
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw118polkadrowa.doc41 KB