Nr 157 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 157

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 lutego 2013 roku

 

w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych wydawanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Na podstawie §14 ust. 1 pkt 16 Statutu UWM w Olsztynie oraz §24 i §25 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. Nr 204, poz. 1200) w związku z art. 33 ustawy z dnia 18 marca 2011roku o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 84, poz. 455, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się następujące wzory dyplomów wydawanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie:

1.    wzór dyplomu doktora, wraz z opisem technicznym, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2.    wzór dyplomu doktora w zakresie sztuki, wraz z opisem technicznym, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

3.    wzór dyplomu doktora habilitowanego, wraz z opisem technicznym, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Osoby, którym nadano stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 84, poz. 455, z późn. zm.), otrzymują dyplomy sporządzone według wzorów określonych w §1.

 

§ 3

Osoby, których przewody doktorskie i habilitacyjne prowadzone są w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 września 2011 roku, po uzyskaniu stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego, otrzymują dyplomy według wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 roku w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. Nr 15, poz. 128, z późn. zm.).

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.02.2013
Data publikacji:
28.02.2013 08:56
Data aktualizacji:
07.10.2013 13:47
Liczba wyświetleń:
3741
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw157zatwwzdypdokthab.docx15.99 KB