Nr 169 z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie programu poprawy sytuacji finansowej Uczelni

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 169
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 marca 2013 roku
 

w sprawie programu poprawy sytuacji finansowej Uczelni

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala się co następuje:

 

§ 1

W celu zwiększenia przychodów Uczelni uchwala się następujące działania:

1)     Zarządzanie Uczelnią powinno uwzględniać dążenie do maksymalizacji parametrów algorytmu
     przyznawania dotacji budżetowej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2)     Zwiększenie aktywności w zakresie odpłatnych form kształcenia.
3)     Zwiększenie udziału zewnętrznych źródeł w finansowaniu dydaktyki (kierunki zamawiane) i badań
     (granty).
4)     Zintensyfikowanie działań na rzecz komercjalizacji wyników badań prowadzonych w Uniwersytecie
     (uzyskiwanie patentów i wzorów użytkowych oraz ich wdrażanie).
5)     Zbycie zbędnych nieruchomości głównie w celu zapewnienia płynności finansowej i odtworzenia
     majątku.

 

§ 2

W celu zmniejszenia kosztów podejmuje się następujące działania oszczędnościowe:

1)       Uchwałą Senatu wprowadza się limity środków finansowych na podstawową działalność
      dydaktyczną na wydziałach i w jednostkach międzywydziałowych, z wyłączeniem środków
      na pokrycie wynagrodzeń.
2)       Uwzględniając aktualną sytuację finansową Senat w drodze uchwały ustala dla Uczelni roczny
      limit środków finansowych przeznaczonych na pokrycie wydatków z tytułu dydaktycznych godzin
      ponadwymiarowych. Jednocześnie na podstawie:
             a)     planów studiów,
             b)     przepisów regulujących liczebność grup studenckich na poszczególnych rodzajach zajęć
                  dydaktycznych,
             c)     zasad ustalania pensum dydaktycznego na wydziałach określa się planowaną sumę
                  godzin ponadwymiarowych według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
3)       Stawkę za przepracowaną dydaktyczną godzinę ponadwymiarową (S) ustala się dzieląc
      uchwalony limit przez sumę planowanych dydaktycznych godzin ponadwymiarowych w Uczelni.  
      Odpowiedzialność za skutki finansowe wynikające z przekroczenia planowanej liczby godzin
      ponadwymiarowych ponoszą odpowiednio: dziekan wydziału i kierownik jednostki
      międzywydziałowej.
4)       Regulacje zawarte w pkt 2 i 3 odnoszą się do zajęć realizowanych na studiach stacjonarnych,
      z zastrzeżeniem pkt 5.
5)       W roku akademickim 2012/2013 za 50% godzin dydaktycznych – ponadwymiarowych,
      nauczycielowi akademickiemu przysługuje wynagrodzenie wg stawek określonych w decyzji
      Nr 45/2012 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wynagrodzenia
      nauczycieli akademickich w roku akademickim 2012/2013 za godziny ponadwymiarowe oraz
      za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej. Za pozostałe 50%
      godzin dydaktycznych – ponadwymiarowych, nauczycielowi akademickiemu przysługuje
      wynagrodzenie wg stawki określonej w decyzji Rektora na podstawie zapisów zawartych
      w § 2 pkt 2-3 niniejszej uchwały.
6)       Godziny dydaktyczne przeprowadzone na studiach niestacjonarnych w pierwszej kolejności
      zaliczane są do uzupełnienia wykonania pensum poszczególnych pracowników, a wynagrodzenie
      za pozostałe godziny zrealizowane na studiach niestacjonarnych wypłacane jest z wydziałowego
      funduszu studiów niestacjonarnych.
7)       Wydziałowy fundusz studiów niestacjonarnych, o którym mowa w pkt 6 (Fns) oblicza się według
      następującego wzoru:

Fns = 0,6 W – Lu x S

gdzie:

W – suma opłat za studia wniesionych w danym roku akademickim przez studentów studiów niestacjonarnych na danym wydziale,

Lu – liczba godzin wykorzystanych jako uzupełnienie wykonania pensum,

S – stawka za godzinę obliczona według zasad określonych w pkt 3.

8)       Ogranicza się zatrudnianie pracowników naukowo-dydaktycznych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

9)     Ogranicza się zawieranie umów zleceń i umów o dzieło skutkujących wydatkami ze środków ogólnouczelnianych.

10) Zaleca się restrukturyzację administracyjnych, podstawowych, ogólnouczelnianych
i międzywydziałowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu oraz racjonalizację zatrudnienia.

11)     Ogranicza się koszty utrzymania infrastruktury Uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem:

        a)     zużycia energii,

        b)     sprzątania i dozoru mienia,

        c)     remontów.

 

§ 3

W celu ograniczenia ryzyka ponoszenia dodatkowych wydatków związanych z realizacją projektów finansowanych z funduszy zagranicznych należy doskonalić zarządzanie tymi projektami poprzez:

1)  weryfikację zasadności ubiegania się o poszczególne projekty z punktu widzenia korzyści
Uniwersytetu,

2)  ściślejszy ich monitoring pod kątem zachowania wskaźników trwałości,

3)  wprowadzenie odpowiedzialności materialnej kierowników projektów.

 

§ 4

Do realizacji zadań określonych w § 1-3 zobowiązani są Rektor, Prorektorzy, Kanclerz, Dziekani oraz kierownicy jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych - według ich kompetencji.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.03.2013
Data publikacji:
13.03.2013 10:57
Data aktualizacji:
16.02.2015 12:59
Liczba wyświetleń:
4915
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw169programpoprsytfinansowej.docx30.78 KB