Nr 170 z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie polityki kształcenia w Uniwersytecie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 170

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 marca 2013 roku

 

w sprawie polityki kształcenia w Uniwersytecie

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: DzU z 2012 roku, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt. 5 i 6 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 56 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2012-2020”, na wniosek Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

Mając na względzie postanowienia zawarte w „Programie Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2012-2020”, dotyczące programu działań w obszarze kształcenia, Senat zaleca podjęcie następujących zadań:

1. W zakresie oferty usług edukacyjnych i polityki rekrutacyjnej:

1) tworzenie nowych zakresów kształcenia zgodnych z misją i strategią rozwoju uczelni i poszczególnych wydziałów,

2) tworzenie nowych zakresów kształcenia o statusie kierunków/specjalności międzyobszarowych w oparciu o prowadzone przez wydział badania naukowe z uwzględnieniem możliwości kadrowych i finansowych wydziału (kosztochłonność programów kształcenia) oraz dostosowanych do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego (przemian społeczno-kulturowych, regionalnego i krajowego rynku pracy, możliwości kontynuacji kształcenia przez absolwentów),

3) rozwijanie oferty kształcenia o profilu praktycznym z jednoczesnym podniesieniem stopnia przygotowania absolwentów,

4) weryfikacja oferty edukacyjnej zgodnie z wytycznymi:

a)  likwidacja zakresów kształcenia (kierunków i specjalności) niecieszących się zainteresowaniem,

b)  analiza celowości prowadzenia studiów w zakresie oferowanych na wydziale specjalności poprzez analizę i weryfikację programów kształcenia pod względem zbieżności zdefiniowanych celów i efektów kształcenia,

c)  likwidacja specjalności zbieżnych z zakresem kształcenia nowotworzonych kierunków studiów,

5) udział w projektach edukacyjnych: projakościowych, „kierunkach zamawianych” oraz tworzenie oferty kształcenia „pod zamówienie”,

6) umiędzynarodowienie kształcenia poprzez:

a)  tworzenie programów kształcenia (pełnych cykli) do realizacji w języku obcym,

b)  zwiększenie promocji Uniwersytetu na krajowym i zagranicznym rynku edukacyjnym, m.in. poprzez utworzenie kompleksowego Informatora ECTS w języku polskim i językach obcych, stanowiącym interaktywne źródło informacji o ofercie edukacyjnej Uniwersytetu,

c)  tworzenie programów kształcenia wspólnie z zagranicznymi ośrodkami akademickimi,

d)  wspieranie studentów i doktorantów w ramach zagranicznych programów mobilności,

7) optymalizowanie limitu przyjęć kandydatów poprzez analizę uwarunkowań demograficznych oraz społeczno-kulturowych i dostosowanie do zapotrzebowania rynku pracy, a także możliwości finansowych wydziału,

8) rozszerzenie oferty studiów podyplomowych i kursów dokształcających, dostosowanej do zmieniających się warunków otoczenia społeczno-gospodarczego.

2. W zakresie organizacji kształcenia:

1) monitorowanie i weryfikacja planów studiów i programów kształcenia objętych Krajowymi Ramami Kwalifikacji, ze szczególnym uwzględnieniem kierunkowych efektów kształcenia i analizą zakresu kształcenia specjalnościowego,

2) wprowadzenie „e-learningu” na wszystkich stacjonarnych i niestacjonarnych kierunkach studiów i stopniach kształcenia, przy uwzględnieniu specyfiki kierunku oraz wartości wskaźnika liczby godzin zajęć dydaktycznych realizowanych przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość, ustalonego na poziomie nie większym niż 60% ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych określonych w programach kształcenia,

3) doskonalenie organizacji prowadzenia lektoratów, zajęć dydaktycznych z kultury fizycznej oraz przedmiotów realizowanych w ramach modułu ogólnouczelnianego,

4) weryfikacja organizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych poprzez:

a)  wprowadzenie „modułowego systemu” prowadzenia wykładów z przedmiotów o takich samych treściach i efektach kształcenia, realizowanych na różnych kierunkach,

b)  przestrzeganie dyscypliny dotyczącej liczby grup i związanej z tym liczebności studentów w grupach,

c)  ustalenie precyzyjnych kryteriów realizacji zajęć dydaktycznych w grupach o małej liczebności,

5) weryfikację zasad określania obciążenia dydaktycznego nauczycieli akademickich.

3. W zakresie jakości kształcenia:

1) opracowanie zasad i kryteriów ewaluacji i doskonalenia efektywności Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia z wykorzystaniem międzynarodowych wzorców (EFQM) w kontekście spełniania europejskich standardów i wskazówek, w tym opracowanie procedury sporządzania sprawozdań z oceny własnej działań jednostki w obszarach:

a)     polityki oraz procedur zapewniania jakości (projektowanie misji i strategii wydziału, opracowanie procedur zapewniania jakości kształcenia, struktura organizacyjna wydziałowych systemów zapewniania jakości kształcenia, etc.),

b)     planów studiów i programów kształcenia (opracowywania, zatwierdzania, monitoringu, okresowych przeglądów programów kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki efektów kształcenia),

c)     oceniania studentów i doktorantów w kontekście publikowania oraz stosowania kryteriów, przepisów i procedur (ocena transparentności kryteriów i zasad oraz konsekwencja ich stosowania, etc.),

d)     doskonalenia zarządzania procesem dydaktycznym, m.in. poprzez informatyzację działań w zakresie kształcenia i toku studiów (funkcjonowanie Systemu USOS, ocena przestrzegania wewnętrznych przepisów, wytycznych oraz harmonogramów związanych z organizacją kształcenia i tokiem studiów, etc.),

e)     zapewnienia i doskonalenia jakości kadry dydaktycznej (spełnianie wymagań minimum kadrowego, spełnianie przepisów dotyczących zasad przydziału zajęć dydaktycznych merytorycznym nauczycielom akademickim, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli akademickich, staże krajowe i zagraniczne, współpraca z instytucjami naukowymi oraz ośrodkami akademickimi, programy wsparcia kształcenia doktorantów, wpieranie rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej w zakresie kompetencji językowych, etc.),

f)      organizacji kształcenia (ocena zasobów do nauki oraz środków wsparcia dla studentów i doktorantów, system biblioteczny, infrastruktura dydaktyczno-badawcza, infrastruktura informatyczna, organizacja cyklicznych szkoleń dla studentów przygotowujących się do udziału w zajęciach realizowanych metodą e-learningu, baza urządzeń multimedialnych, system wsparcia społecznego, np. ocena działań w zakresie przedsiębiorczości akademickiej),

g)     systemów informacyjnych i publikowania informacji (ocena systemów informacyjnych oraz zakresu publikowanych informacji; system informacyjny jako źródło samowiedzy),

2) doskonalenie struktury zarządzania Wewnętrznym Systemem Zapewniania Jakości Kształcenia,

3) opracowanie systemu badań ankietowych studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i kursów dokształcających (ocena przedmiotu i nauczyciela akademickiego), absolwentów oraz pracodawców i wykorzystywanie wyników badań w doskonaleniu oferty edukacyjnej (planów studiów i programów kształcenia) i procesu dydaktycznego.

 

§ 2

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Rektorowi, Prorektorom, Kanclerzowi i Dziekanom Wydziałów.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.03.2013
Data publikacji:
20.03.2013 10:13
Data aktualizacji:
07.10.2013 13:30
Liczba wyświetleń:
5228
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw170politksztUWM.doc45.5 KB