Nr 174 z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z prawem współużytkowania wieczystego gruntu – Butryny 18A/6, gmina Purda

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  174

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 marca 2013 roku

 

w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z prawem współużytkowania wieczystego gruntu – Butryny 18A/6, gmina Purda

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 4 lit. a Statutu Uniwersytetu, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa własności lokalu mieszkalnego nr 6 o powierzchni użytkowej 65,80m2, położonego w miejscowości Butryny 18A wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni 6,4 m2 oraz:

1) udziałem (84/1000):

a)  w prawie współużytkowania wieczystego działki gruntowej nr 536/5 obręb 2 Butryny
o powierzchni 1 549 m2,

b) w częściach wspólnych budynku mieszkalnego i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali;

2) udziałem (67/1000):

a)  w prawie współużytkowania wieczystego działki gruntowej nr 536/6 obręb 2 Butryny
o powierzchni 1 060 m2,

b) w częściach wspólnych budynku gospodarczego i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

 

§ 2

Wartość rynkowa ww. prawa do nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 110 321 zł. (słownie: sto dziesięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych).

 

§ 3

1.  Na podstawie §11 Regulaminu sprzedaży, prawa użytkowania wieczystego, prawa własności nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i udokumentowanych uprawnień kupującego do pomniejszenia wartości rynkowej przedmiotu kupna ww. lokalu mieszkalnego Uniwersytet udziela kupującemu bonifikatę w wysokości 95% wartości nieruchomości.

2.  Cena nieruchomości z uwzględnieniem ulg wynosi 5 516,05 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset szesnaście złotych 05/100).

 

§ 4

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 5

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o której mowa w § 1, przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych Uniwersytetu. 

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.03.2013
Data publikacji:
20.03.2013 10:43
Data aktualizacji:
07.10.2013 12:48
Liczba wyświetleń:
3324
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw174sprzedButryny.docx18.78 KB
Załącznik do Uchw ały 174 sprzarz Butryny18A141.33 KB