Nr 175 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2012 rok

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Uchwała Nr 175

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 marca 2013 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2012 rok

 

§ 1

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 10 Statutu Uniwersytetu oraz opinii biegłych rewidentów prowadzących badanie sprawozdania finansowego Uczelni, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2012 rok, na które składa się:

1)    bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 786 884 396,41 zł,

2)    rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku wykazujący stratę netto 5 804 442,41 zł,

3)    zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 162 568,65 zł,

4)    rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 28 001 816,67 zł.

§ 2

Strata netto za rok 2012 w kwocie 5 804 442,41 zł oraz strata z lat ubiegłych w kwocie 7 848 024,39 zł  zmniejszą fundusz zasadniczy uczelni.

 

§ 3

Opinia biegłych rewidentów przeprowadzających badanie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2012 rok stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.03.2013
Data publikacji:
02.04.2013 07:58
Data aktualizacji:
07.10.2013 12:46
Liczba wyświetleń:
3280
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw175zatwsprawozdfinan2012.doc27.5 KB