Nr 176 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Uchwała Nr 176

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 marca 2013 roku

 

w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim

 

Na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012.572 z późn. zm.), Senat uchwala co następuje:

 

§ 1

W danym roku akademickim, obowiązujący wymiar pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich, wynosi:

1.    Pracownicy naukowo-dydaktyczni na stanowisku:

1)    profesora zwyczajnego (z tytułem naukowym profesora) - 210 godzin obliczeniowych rocznie,

2)    profesora nadzwyczajnego (z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego albo doktora) - 210 godzin obliczeniowych rocznie,

3)    profesora wizytującego (z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego albo doktora) - 120 godzin obliczeniowych rocznie,

4)    adiunkta - 240 godzin obliczeniowych rocznie,

5)    asystenta - 240 godzin obliczeniowych rocznie.

2.    Pracownicy dydaktyczni na stanowisku:

1)    starszego wykładowcy i wykładowcy - 360 godzin obliczeniowych rocznie,

2)    lektora, instruktora (z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym) - 540 godzin obliczeniowych rocznie.

 

§ 2

1.    Nauczycielowi akademickiemu dla którego zatrudnienie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie jest podstawowym miejscem pracy, pełniącemu funkcję organu jednoosobowego lub jego zastępcy oraz członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych, Komitetu Polityki Naukowej, Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Rady Narodowego Centrum Nauki, oraz innych komisji i komitetów powołanych przez właściwego Ministra, można obniżyć wymiar pensum dydaktycznego do wysokości:

1)    rektorowi                                           - 120 godzin obliczeniowych rocznie,

2)    prorektorowi                              - 120 godzin obliczeniowych rocznie,

3)    dziekanowi                                         - 120 godzin obliczeniowych rocznie,

4)    prodziekanowi                                    - 135 godzin obliczeniowych rocznie,

5)    dyrektorowi Gabinetu Rektora                 - 180 godzin obliczeniowych rocznie,

6)    członkom: Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Komitetu Polityki Naukowej, Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Rady Narodowego Centrum Nauki, Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych – do 120 godzin obliczeniowych rocznie,

7)    członkom innych komisji i komitetów powołanych przez właściwego Ministra - do 180 godzin obliczeniowych rocznie.

2.    Nauczycielowi akademickiemu, dla którego zatrudnienie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie jest podstawowym miejscem pracy, pełniącemu funkcję kierownika lub koordynatora w projekcie, Rektor może obniżyć wymiar pensum do wysokości:

1)    pracownikowi naukowo-dydaktycznemu i dydaktycznemu pełniącemu w/w funkcję w projekcie w ramach programów badawczych i edukacyjnych Unii Europejskiej, zatrudnionemu na stanowisku:

a)              profesora zwyczajnego (z tytułem naukowym profesora) – do 135 godzin obliczeniowych rocznie,

b)              profesora nadzwyczajnego (z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego) – do 135 godzin obliczeniowych rocznie,

c)              adiunkta (ze stopniem naukowym doktora habilitowanego) – do 135 godzin obliczeniowych rocznie,

d)              adiunkta (ze stopniem naukowym doktora) – do 150 godzin obliczeniowych rocznie,

e)              asystenta (ze stopniem naukowym doktora) – do 150 godzin obliczeniowych rocznie,

f) starszego wykładowcy i wykładowcy (ze stopniem naukowym doktora, tytułem zawodowym magistra lub tytułem równorzędnym) – do 240 godzin obliczeniowych rocznie,

2)    pracownikowi naukowo-dydaktycznemu i dydaktycznemu, pełniącemu w/w funkcję w projekcie badawczym, w których parametryczne wielkości kosztów pośrednich wynoszą nie mniej niż 25 %, zatrudnionemu na stanowisku:

a)              profesora zwyczajnego (z tytułem naukowym profesora) – do 180 godzin obliczeniowych rocznie,

b)              profesora nadzwyczajnego (z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego) – do 180 godzin obliczeniowych rocznie,

c)              adiunkta (ze stopniem naukowym doktora habilitowanego) – do 180 godzin obliczeniowych rocznie,

d)              adiunkta (ze stopniem naukowym doktora) – do 195 godzin obliczeniowych rocznie,

e)              asystenta (ze stopniem naukowym doktora) – do 195 godzin obliczeniowych rocznie,

f) starszego wykładowcy i wykładowcy (ze stopniem naukowym doktora, tytułem zawodowym magistra lub tytułem równorzędnym) – do 240 godzin obliczeniowych rocznie,

g)              z zastrzeżeniem przepisów ust. 5 i 6.

3.    Pracownikowi naukowo-dydaktycznemu pełniącemu inną, niż określono w ust. 2, pkt. 1 i 2, kierowniczą funkcję w projekcie Rektor może obniżyć wymiar pensum dydaktycznego do wysokości nie mniejszej niż określone w ust. 2, pkt. 1 i 2, po przeprowadzeniu analizy kosztów realizacji projektu i kosztów wynikających z tytułu zmniejszenia pensum.

4.    Obniżony w ust. 2 i 3 wymiar pensum dydaktycznego nie dotyczy przedłużonego aneksem do umowy, okresu realizacji projektu.

5.    Obniżenie wymiaru pensum dydaktycznego, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanego nauczyciela akademickiego, złożonego do Rektora, z zastrzeżeniem przepisu ust. 6.

6.    Obniżenie wymiaru pensum dydaktycznego Rektora do wysokości określonej w ust. 1 pkt 1 następuje obligatoryjnie i nie wymaga złożenia pisemnego wniosku.

7.    Obniżenie wymiaru pensum dydaktycznego, o którym mowa w ust. 2 i 3 może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanego nauczyciela akademickiego, złożonego do Rektora i merytorycznie zaopiniowanego przez dziekana wydziału.

8.    Przepisy o obniżeniu wymiaru pensum dydaktycznego z tytułu pełnienia funkcji kierownika lub koordynatora w realizacji projektów w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej, o których mowa w ust. 2 pkt. 1, stosuje się do projektów, których ostatecznymi beneficjentami są studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

§ 3

1.    Jednostką organizacyjną, w ramach której rozlicza się pensum dydaktyczne jest: instytut, katedra, zakład, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Studium Języków Obcych oraz Ośrodek Szkolenia Praktycznego Nauczycieli.

2.    Godzinę obliczeniową stanowi trwająca 45 minut jedna efektywna godzina niżej wymienionych zajęć rozliczanych w ramach pensum dydaktycznego:

1)    wykładu, ćwiczeń wszystkich rodzajów oraz konwersatoriów i seminariów objętych planami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,

2)    zajęć prowadzonych w ramach pracowni dyplomowej - magisterskiej,

3)    zajęć prowadzonych w ramach pracowni dyplomowej - magisterskiej lub licencjackiej na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,

4)    zajęć na studiach doktoranckich,

5)    zajęć realizowanych w ramach Kursu Doskonalenia Umiejętności Dydaktycznych dla Nauczycieli Akademickich UWM w Olsztynie.

 

§ 4

1.    Ustala się następujące wskaźniki przeliczeniowe do zajęć dydaktycznych:

1)    za zajęcia dydaktyczne prowadzone w języku obcym w ramach pełnych cykli kształcenia, realizowanych w formie odpłatnej (z wyłączeniem zajęć realizowanych w ramach specjalności neofilologicznych i lektoratów), na wniosek dziekana wydziału i za zgodą właściwego prorektora – wskaźnik 3.0,

2)    za zajęcia dydaktyczne prowadzone w języku obcym w ramach pełnych cykli kształcenia, realizowanych na podstawie porozumienia o prowadzeniu studiów z uczelniami zagranicznymi (z wyłączeniem zajęć realizowanych w ramach specjalności neofilologicznych i lektoratów), na wniosek dziekana wydziału i za zgodą właściwego prorektora – wskaźnik 3.0,

3)    za prowadzenie w semestrze ćwiczeń z danego przedmiotu w ramach programu międzynarodowego edukacyjnego, np. ERASMUS z grupą studentów obcokrajowców o liczebności większej niż 15 osób, na wniosek dziekana i za zgodą właściwego prorektora – wskaźnik 3.0,

4)    za prowadzenie w semestrze ćwiczeń z danego przedmiotu w ramach programu międzynarodowego edukacyjnego, np. ERASMUS z udziałem studentów obcokrajowców, w liczbie mniejszej niż 16 osób na wniosek dziekana wydziału i za zgodą właściwego prorektora, nauczycielowi akademickiemu zalicza się do pensum dydaktycznego godziny ustalone wg zasady: 6 godzin + n (n – oznacza liczbę obcokrajowców),

5)    za jedną godzinę zajęć dydaktycznych przy sekcjach zwłok w prosektorium na Wydziale Nauk Medycznych - wskaźnik 1.2,

6)    na wniosek dziekana wydziału i za zgodą właściwego prorektora stosuje się przelicznik 2.0:

a)    do godzin obliczeniowych, określonych w § 6 ust 1 i 3, z tytułu prowadzenia pracy dyplomowej magisterskiej, licencjackiej i inżynierskiej studenta obcokrajowca,

b)    do godzin obliczeniowych, określonych w § 6 ust 2, z tytułu prowadzenia pracy magisterskiej studenta obcokrajowca wymagającej przeprowadzenia eksperymentów laboratoryjnych lub terenowych, ujętych bezwymiarowo w planie studiów jako „pracownia magisterska”.

7)    Za kierowanie studiami realizowanymi wg indywidualnego planu studiów i programu kształcenia, dziekan może zaliczyć nauczycielowi akademickiemu 5 godzin obliczeniowych rocznie za każdego studenta.

8)    Za sprawowanie opieki nad aktywnym kołem naukowym dziekan może zaliczyć nauczycielowi akademickiemu 15 godzin obliczeniowych rocznie.

9)    Z tytułu pełnienia funkcji Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych, właściwy prorektor może zaliczyć nauczycielowi akademickiemu 20 godzin obliczeniowych rocznie.

10) Z tytułu pełnienia funkcji uczelnianego koordynatora ECTS właściwy prorektor może zaliczyć nauczycielowi akademickiemu 20 godzin obliczeniowych rocznie.

11) Z tytułu pełnienia funkcji wydziałowego koordynatora w ramach programu ERASMUS właściwy prorektor na wniosek dziekana może zaliczyć nauczycielowi akademickiemu – 5 + n (n – oznacza liczbę studentów realizujących studia w ramach programu ERASMUS) godzin obliczeniowych rocznie.

§ 5

1.    Pensum dydaktyczne realizuje się na studiach stacjonarnych.

2.    W przypadku niedopełnienia wymiaru pensum na studiach stacjonarnych, niedobór godzin dydaktycznych uzupełnia się:

1)    przelicznikiem prac dyplomowych studentów realizowanych na studiach stacjonarnych,

2)    zajęciami dydaktycznymi realizowanymi na studiach niestacjonarnych,

3)    przelicznikiem prac dyplomowych studentów realizowanych na studiach niestacjonarnych, z uwzględnieniem zapisu § 6 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 pkt. 2,

4)    zajęciami dydaktycznymi realizowanymi w języku obcym:

a)    na odpłatnych studiach obcojęzycznych, realizowanych w ramach pełnych cykli kształcenia (z wyłączeniem zajęć realizowanych w ramach specjalności neofilologicznych i lektoratów), z uwzględnieniem wskaźnika 3.0,

b)    na studiach prowadzonych w języku obcym w ramach pełnych cykli kształcenia, realizowanych na podstawie porozumienia o prowadzeniu studiów z uczelniami zagranicznymi (z wyłączeniem zajęć realizowanych w ramach specjalności neofilologicznych i lektoratów), na wniosek dziekana wydziału i za zgodą właściwego prorektora – wskaźnik 3.0.

3.    Przekroczenie wymiaru pensum dydaktycznego nauczyciela akademickiego spowodowane realizacją zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych oraz na odpłatnych studiach obcojęzycznych i wynikającą stąd nadwyżkę godzin, traktuje się jako godziny ponadwymiarowe.

4.    Nie znajduje zastosowania wskaźnik 3.0 określony dla zajęć dydaktycznych realizowanych na odpłatnych studiach obcojęzycznych, o których mowa w ust. 2 pkt 4, w przypadku przekroczenia wymiaru pensum dydaktycznego.

5.    W przypadku przekroczenia wymiaru pensum dydaktycznego stosuje się zasadę: 1 godzina zajęć dydaktycznych odpowiada 1 godzinie obliczeniowej, z zastrzeżeniem przepisu ust. 6.

6.    W przypadku przekroczenia wymiaru pensum dydaktycznego dla zajęć przy sekcjach zwłok prowadzonych w prosektorium na Wydziale Nauk Medycznych stosuje się zasadę: za 1 godzinę zajęć dydaktycznych przysługuje wynagrodzenie stanowiące równowartość 1.2 stawki godzinowej, określonej decyzją Rektora dla godzin ponadwymiarowych.

7.    Wysokość stawki za godzinę ponadwymiarową na studiach obcojęzycznych, o których mowa w § 4 ust. 1, pkt 1 określa Rektor w drodze decyzji.

 

§ 6

1.    Z tytułu prowadzenia pracy magisterskiej studenta wynikającej z programu studiów, po jej pozytywnej ocenie:

1)    nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim wykonał zajęcia dydaktyczne w obowiązującym wymiarze - przysługuje wynagrodzenie w kwocie stanowiącej równowartość iloczynu: 3 godziny obliczeniowe x stawka za godzinę ponadwymiarową,

2)    nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim nie wykonał zajęć dydaktycznych w określonym wymiarze - zalicza się 3 godziny obliczeniowe do uzupełnienia obowiązującego wymiaru pensum dydaktycznego.

2.    Z tytułu prowadzenia pracy magisterskiej studenta wymagającej przeprowadzenia eksperymentów laboratoryjnych lub terenowych, ujętych bezwymiarowo w planie studiów jako „pracownia magisterska” - dziekan za zgodą rady wydziału może zaliczyć dodatkowo osobie prowadzącej 3 godziny obliczeniowe za każdą pracę.

3.    Z tytułu prowadzenia pracy dyplomowej licencjackiej lub inżynierskiej studenta wynikającej z programu studiów, po jej pozytywnej ocenie:

1)    nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim wykonał zajęcia dydaktyczne w obowiązującym wymiarze - przysługuje wynagrodzenie w kwocie stanowiącej równowartość iloczynu: 2 godziny obliczeniowe x stawka za godzinę ponadwymiarową,

2)    nauczycielowi akademickiemu, który w roku akademickim nie wykonał zajęć dydaktycznych w określonym wymiarze - zalicza się 2 godziny obliczeniowe do uzupełnienia obowiązującego wymiaru pensum dydaktycznego.

4.    Z tytułu prowadzenia pracy dyplomowej licencjackiej i magisterskiej studenta na kierunkach artystycznych, która składa się z pracy teoretycznej oraz dzieła artystycznego – dziekan za zgodą rady wydziału może zaliczyć dodatkowo za każdą pracę osobie prowadzącej pracownię artystyczną:

1)    3 godziny obliczeniowe z tytułu prowadzenia pracowni magisterskiej,

2)    2 godziny obliczeniowe z tytułu prowadzenia pracowni licencjackiej.

5.    Nauczyciel akademicki może prowadzić nie więcej niż 30 prac dyplomowych studentów. Nauczycielowi akademickiemu, który nie wykonał zajęć dydaktycznych w określonym wymiarze, wynagrodzenie za prace dyplomowe przysługuje po spełnieniu warunku uzupełnienia obowiązującego wymiaru pensum dydaktycznego z tytułu prowadzenia pracy dyplomowej, określonego w § 6 ust. 1 pkt. 2 oraz w § 6 ust. 3 pkt. 2.

6.    Do prowadzenia pracy dyplomowej uprawniony jest nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie na podstawie umowy o pracę lub upoważniony przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej pracownik naukowy pozauczelnianej jednostki badawczej.

 

§ 7

1.    W przypadku, gdy nauczyciel akademicki nie ma możliwości wykonania pensum dydaktycznego, poprzez realizację zajęć wymienionych w § 5 ust. 2, dopuszcza się możliwość uzupełnienia niedoboru do określonej wysokości pensum:

1)    liczbą godzin dydaktycznych realizowanych w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych,

2)    liczbą godzin dydaktycznych realizowanych na studiach podyplomowych i kursach dokształcających,

3)    liczbą godzin dydaktycznych realizowanych przez pracowników Studium Języków Obcych na kursach języków obcych dla studentów wyjeżdżających za granicę w ramach programu „Erasmus”,

4)    liczbą godzin dydaktycznych realizowanych z tytułu przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych z języków obcych dla studentów wyjeżdżających za granicę w ramach programu „Erasmus”,

5)    liczbą godzin obliczeniowych dla nauczyciela akademickiego będącego kierownikiem wydziałowym lub opiekunem studenckich praktyk zawodowych lub pedagogicznych

6)    (z wyłączeniem praktyk związanych z pracą magisterską, licencjacką lub inżynierską), przy czym maksymalna liczba godzin obliczeniowych zaliczona do pensum wynosi 20, a w zależności od okresu praktyki i liczby studentów jest proporcjonalnie mniejsza.

7)    liczbą godzin dydaktycznych realizowanych w ramach Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki, Uniwersytetu III Wieku, Uniwersytetu Dzieci.

8)    Sposób uzupełnienia pensum dydaktycznego nauczycielowi akademickiemu liczbą godzin dydaktycznych, o których mowa w ust. 1, proponuje kierownik jednostki dydaktycznej

2.    w uzgodnieniu z dziekanem wydziału, a ostatecznie akceptuje właściwy prorektor. Ustalenia w tym zakresie powinny być dokonane przed złożeniem w Biurze ds. Kształcenia planów zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich, a także w czasie trwania roku akademickiego, jeżeli niedobór spowodowany jest zmniejszeniem liczby grup studenckich.

 

§ 8

1.    Ustala się następującą liczebność grupy dla niżej wymienionych form i rodzajów zajęć dydaktycznych:

1)    grupy wykładowe kierunkowe - cały rok studiów (moduł kształcenia),

2)    grupy wykładowe specjalnościowe - cała specjalność,

3)    grupy zajęć na studiach trzeciego stopnia:

a)    z przedmiotów w zakresie treści kształcenia podstawowych i kierunkowych - liczba uczestników studiów trzeciego stopnia w ramach danej dyscypliny naukowej,

b)    z przedmiotów w zakresie treści kształcenia ogólnego - grupy łączone obejmujące uczestników studiów trzeciego stopnia kilku dyscyplin naukowych,

c)    z seminarium doktoranckiego - liczba uczestników studiów trzeciego stopnia w zakresie danej dyscypliny naukowej,

4)    grupy zajęć ćwiczeniowych, seminaryjnych, laboratoryjnych na kierunkach:

a)    matematycznych, przyrodniczych, technicznych - co najmniej 24 osoby,

b)    humanistycznych, społecznych i prawnych - co najmniej 30 osób,

c)    filologia (sp. filologie obce) – co najmniej 16 osób,

d)    na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - co najmniej 10 osób,

e)    na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo, weterynaria, ratownictwo medyczne i dietetyka – wg odrębnych uregulowań prawnych,

5)    grupy zajęć konwersatoryjnych - co najmniej 30 osób,

6)    grupy zajęć seminaryjnych - dyplomowych – od 12 do 24 osób,

7)    grupy zajęć z wychowania fizycznego i zajęć w sekcjach sportowych - wg odrębnych uregulowań prawnych,

8)    grupy lektoratu języka obcego - co najmniej 24 osoby.

2.    Na kierunkach eksperymentalnych, określonych w załączniku do uchwały, dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych o charakterze ściśle laboratoryjnym i projektowym w grupach mniejszych od określonych w ust. 1 pkt. 4 lit. a. Wymiar godzinowy zajęć realizowanych w mniejszych grupach nie powinien przekroczyć 1/3 liczby godzin przewidzianych w planie studiów, z wyłączeniem wykładów. Dziekan ustala wykaz przedmiotów, na których realizacja ćwiczeń laboratoryjnych lub projektowych powinna odbywać się w grupach o liczebności od 12 do 16 osób, określając liczbę godzin dydaktycznych oraz skutki finansowe z tytułu wzrostu liczby godzin ponadwymiarowych. Ostateczną liczebność poszczególnych grup ćwiczeniowych akceptuje właściwy prorektor, na wniosek dziekana wydziału.

3.    Przy określaniu wymiaru godzin zajęć dydaktycznych planowanych do realizacji w grupach mniejszych od określonych w ust. 1 pkt. 4 lit.a, w pierwszej kolejności należy uwzględnić zajęcia dydaktyczne, prowadzone w warunkach wymagających zachowania szczególnych norm bezpieczeństwa.

4.    Dziekan, w trakcie roku akademickiego, zobowiązany jest do monitorowania liczby studentów każdego roku danego kierunku studiów oraz specjalności, a w przypadku, gdy liczba studentów ulegnie zmianie, zobowiązany jest do dokonania korekty liczby grup.

5.    W jednostce międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej podziału na grupy studenckie dokonuje kierownik jednostki, a w przypadku gdy liczba studentów ulegnie zmianie w czasie trwania roku akademickiego, zobowiązany jest do dokonania korekty liczby grup.

 

§ 9

1.    W szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu kształcenia, nauczyciel akademicki może być zobowiązany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych. Liczba godzin ponadwymiarowych nie może przekraczać dla pracowników naukowo-dydaktycznych ¼ a dla pracowników dydaktycznych ½ pensum.

2.    Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym odpowiednio ¼ lub ½ pensum może być powierzone po uzyskaniu pisemnej zgody pracownika. Podpisanie „Karty planowanego obciążenia dydaktycznego” jest równoważne z wyrażeniem zgody na podjęcie realizacji przydzielonych zajęć dydaktycznych.

3.    W przypadku zmiany przydziału zajęć dydaktycznych nauczyciela akademickiego wymagana jest korekta „Karty planowanego obciążenia dydaktycznego” oraz wykazu obciążeń wszystkich pracowników jednostki organizacyjnej Uniwersytetu.

 

§ 10

Nauczyciel akademicki w okresie trwania stażu naukowego lub praktyki zawodowej zwolniony jest z obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych w wysokości 1/30 wymiaru pensum dydaktycznego za każdy tydzień stażu naukowego lub praktyki zawodowej odbywanej w okresie realizacji zajęć dydaktycznych.

§ 11

1.    Nauczycielowi akademickiemu za zajęcia dydaktyczne wykonane ponad pensum ustalone w § 1 ust. 1 i 2 przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

2.    Wysokość wynagrodzenia za jedną godzinę zajęć dydaktycznych ponad ustalone pensum określa Rektor w drodze decyzji.

 

§ 12

1.    W przypadku obniżenia wymiaru pensum dydaktycznego, liczba wykonanych godzin dydaktycznych nie może przekroczyć wartości obniżonego wymiaru pensum dydaktycznego.

2.    W sytuacji przekroczenia wartości obniżonego wymiaru pensum dydaktycznego, Rektor ma prawo cofnąć zgodę na jego obniżenie.

 

§ 13

1.    Organizacja procesu dydaktycznego w jednostkach dydaktycznych nie może spowodować przekroczenia środków finansowych na wynagrodzenia osobowe danej jednostki.

2.    Przy planowaniu zajęć dydaktycznych w jednostkach organizacyjnych wydziału, należy stosować zasadę równomiernego obciążenia liczbą godzin ponadwymiarowych nauczycieli akademickich danej jednostki.

3.    Za prawidłowe rozliczenie wykonania zajęć dydaktycznych odpowiedzialny jest kierownik jednostki organizacyjnej.

4.    Nadzór nad organizacją procesu dydaktycznego, z zachowaniem zasady, o której mowa w ust. 1, pełni dziekan.

 

§ 14

Tracą moc:

1.    Uchwała Nr 753 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim.

2.    Uchwała Nr 11 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku zmieniająca Uchwałę Nr 753 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim.

 

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 roku.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Załącznik do Uchwały Nr 176 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim

 

WYKAZ

KIERUNKÓW EKSPERYMENTALNYCH

 

1.    Architektura krajobrazu

2.    Bioinżynieria produkcji żywności

3.    Biologia

4.    Biotechnologia

5.    Budownictwo

6.    Edukacja techniczno-informatyczna

7.    Energetyka

8.    Fizyka techniczna

9.    Geodezja i kartografia

10. Gastronomia – sztuka kulinarna

11. Gospodarka przestrzenna

12. Informatyka

13. Inżynieria bezpieczeństwa

14. Inżynieria chemiczna i procesowa

15. Inżynieria środowiska

16. Leśnictwo

17. Matematyka

18. Mechanika i budowa maszyn

19. Mechatronika

20. Mikrobiologia

21. Ochrona środowiska

22. Ogrodnictwo

23. Rolnictwo

24. Rybactwo

25. Technika rolnicza i leśna

26. Technologia żywności i żywienie człowieka

27. Towaroznawstwo

28. Zarządzanie i inżynieria produkcji

29. Zootechnika

 kierunki na których obowiązują dodatkowe uregulowania prawne oprócz aktów normatywnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

30. Kierunek lekarski

31. Pielęgniarstwo

32. Weterynaria

33. Ratownictwo medyczne

34. Dietetyka

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.03.2013
Data publikacji:
02.04.2013 08:40
Data aktualizacji:
07.10.2013 12:45
Liczba wyświetleń:
14161
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw176wyspensdyd.doc121 KB