Nr 189 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: bezpieczeństwo narodowe, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, inżynieria akwakultury, inżynieria biomedyczna...

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Uchwała Nr 189

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 marca 2013 roku

 

w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: bezpieczeństwo narodowe, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, inżynieria akwakultury, inżynieria biomedyczna, inżynieria produkcji precyzyjnej, leśnictwo, logopedia, odnawialne źródła energii, turystyka i rekreacja oraz zarządzanie i inżynieria produkcji

 

Na podstawie art. 11 ust. 1-2, art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012.572 z późn. zm.), § 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 sierpnia 2012 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U.2012.983), § 14 ust. 1 pkt 3 - 4 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. Nr 253 poz. 1520), na wniosek rad wydziałów, Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Senat określa efekty kształcenia dla niżej wymienionych kierunków studiów dla poziomu i profilu kształcenia, stanowiące odpowiednio załączniki:

1)     efekty kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo narodowe dla studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego – załącznik 1,

2)     efekty kształcenia dla kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze dla studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6. semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego – załącznik 2,

3)     efekty kształcenia dla kierunku inżynieria akwakultury dla studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7. semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego – załącznik 3,

4)     efekty kształcenia dla kierunku inżynieria biomedyczna dla studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7. semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego – załącznik 4,

5)     efekty kształcenia dla kierunku inżynieria produkcji precyzyjnej dla studiów drugiego stopnia z 3. semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego – załącznik 5,

6)     efekty kształcenia dla kierunku leśnictwo dla studiów drugiego stopnia z 3. semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego – załącznik 6,

7)     efekty kształcenia dla kierunku logopedia dla studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6. semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego – załącznik 7,

8)     efekty kształcenia dla kierunku odnawialne źródła energii dla studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki dla profilu praktycznego – załącznik 8,

9)     efekty kształcenia dla kierunku turystyka i rekreacja dla studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego – załącznik 9,

10)  efekty kształcenia dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji dla studiów drugiego stopnia z 3. semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego – załącznik 10.

2. Kształcenie na kierunkach, o których mowa w ust. 1, prowadzone jest na podstawie planów studiów i programów kształcenia dostosowanych do efektów kształcenia określonych przez Senat odpowiednio dla poziomu i profilu kształcenia danego kierunku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 Załączniki do uchwały

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.03.2013
Data publikacji:
02.04.2013 11:39
Data aktualizacji:
07.10.2013 10:43
Liczba wyświetleń:
3516
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw189efektksztal.doc722.5 KB
ZalacznikiUchwly189.docx117.25 KB