Nr 190 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, wydawanych absolwentom studiów podyplomowych i kursów dokształcających

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Uchwała Nr 190

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 marca 2013 roku

 

w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, wydawanych absolwentom studiów podyplomowych i  kursów dokształcających realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 167 ust.1. ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012.572 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz.U. Nr 196, poz. 1167), oraz § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm.), uchwala się co następuje:

 

§ 1

Określa się wzór świadectwa studiów podyplomowych stanowiący załącznik 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Określa się wzór świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, stanowiący załącznik 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

1. Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych według wzoru, o którym mowa  w § 1 wydawane będą absolwentom, którzy rozpoczęli studia podyplomowe od roku akademickiego 2012/2013.

2. Świadectwa ukończenia kursów dokształcających według wzoru, o którym mowa w § 2 wydawane będą absolwentom, którzy rozpoczną kurs dokształcający po dniu wejścia w życie niniejszej Uchwały.

 

§ 4

Szczegółowe zasady sporządzania i wydawania dokumentów, o których mowa w § 1-2 określone zostaną zarządzeniem Rektora.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
25.03.2013
Data publikacji:
02.04.2013 11:45
Data aktualizacji:
18.07.2017 09:50
Liczba wyświetleń:
6947
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw190wzoswiadstupodyplkursy.doc61.5 KB