Nr 197 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DERUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  197

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 kwietnia 2013 roku 


w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie   stanowi się co następuje: 

§ 1

W Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

 

1. § 71 otrzymuje brzmienie:

§ 71

1.    Zatrudnienie na stanowisko adiunkta następuje na podstawie umowy

o pracę na czas nieokreślony. W uzasadnionych przypadkach umowa

o pracę może być zawarta na czas określony.

2.    Warunkiem zatrudnienia na stanowisku adiunkta jest posiadanie co najmniej stopnia doktora.

3.    Kandydat na stanowisko adiunkta powinien posiadać:

1)   udokumentowane osiągnięcia naukowe lub artystyczne i dydaktyczne,

2)   potwierdzoną znajomość nowożytnego języka obcego.

4.    Łączny okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia doktora habilitowanego nie może trwać dłużej niż osiem lat z zastrzeżeniem przepisów ust. 5 i 6.

5.    Bieg okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta ulega zawieszeniu na czas trwania urlopu macierzyńskiego lub tacierzyńskiego, urlopu wychowawczego lub ojcowskiego, urlopu dla poratowania zdrowia, urlopów związanych z pełnieniem obowiązków poselskich i senatorskich oraz urlopów związanych z pełnieniem kierowniczych funkcji w organach administracji publicznej, niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 90 dni, a także na czas pełnienia funkcji zastępców organów jednoosobowych Uniwersytetu.

6.    Bieg okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta ulega zawieszeniu do czasu zakończenia postępowania habilitacyjnego, jednak nie dłużej niż na okres 12 miesięcy, jeżeli nie później niż 6 miesięcy przed upływem okresu zatrudnienia na tym stanowisku zostało wszczęte postępowanie habilitacyjne.

 

2. § 72 otrzymuje brzmienie:

§ 72

1.    Zatrudnienie na stanowisku asystenta następuje na podstawie umowy o pracę na czas określony z zastrzeżeniem przepisów ust. 4.

2.    Warunkiem zatrudnienia na stanowisku asystenta jest posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.

3.    Łączny okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nieposiadającej stopnia doktora nie może trwać dłużej niż osiem lat z zastrzeżeniem przepisów ust. 5.

4.    Warunkiem zatrudnienia na stanowisku asystenta na czas nieokreślony jest posiadanie stopnia doktora.

5.    Do określenia biegu okresu zatrudnienia na stanowisku asystenta stosuje się odpowiednio przepisy § 71 ust. 5 i 6.”

3. dodaje się § 98a w brzmieniu:

“PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 

§ 98a

1.    Do nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku adiunkta przed 1 października 2013 r. nie stosuje się przepisów § 71 ust. 4.

2.    Nauczyciele akademiccy nieposiadający stopnia doktora habilitowanego, zatrudnieni na stanowisku adiunkta przed 1 września 2006 r., pozostają zatrudnieni na tym stanowisku, z tym że okres ich zatrudnienia na tym stanowisku nie powinien przekroczyć dziewięciu lat i może być przedłużony – po uzyskaniu pozytywnej oceny właściwej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich – o trzy okresy dwuletnie, wynikające z trybu dokonywania ocen okresowych. Warunkiem przedłużenia jest złożenie i pozytywne rozpatrzenie przez Rektora wniosku, popartego opinią kierownika jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest nauczyciel akademicki oraz opinią rady wydziału lub właściwego organu kolegialnego – w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych.

3.    Nauczyciele akademiccy nieposiadający stopnia doktora habilitowanego, zatrudnieni na stanowisku adiunkta pomiędzy 1 września 2006 r. a 30 września 2013 r., pozostają zatrudnieni na tym stanowisku, z tym że okres ich zatrudnienia na tym stanowisku nie powinien przekroczyć dziewięciu lat i może być przedłużony – po uzyskaniu pozytywnej oceny właściwej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich – o okresy wynikające z trybu dokonywania ocen okresowych, z tym że łączny okres zatrudnienia na tym stanowisku nie może trwać dłużej niż do 30 września 2021 r. Warunkiem przedłużenia jest złożenie i pozytywne rozpatrzenie przez Rektora wniosku, popartego opinią kierownika jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest nauczyciel akademicki oraz opinią rady wydziału lub właściwego organu kolegialnego – w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych.”

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.04.2013
Data publikacji:
18.04.2013 09:16
Data aktualizacji:
22.07.2014 09:13
Liczba wyświetleń:
7587
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw197zmianyStatutUWMadiunkci.doc42 KB