Nr 198 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  198

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

 

Na podstawie art. 62 ust. 1, art. 66 ust. 2, pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012.572 z późn. zm.), § 11 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2011, Nr 243, poz. 1445 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt. 5 i 6 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 56 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2012-2020” oraz Uchwałą Nr 170 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie polityki kształcenia w Uniwersytecie, stanowi się, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 355 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, dokonuje się następujących zmian:

1.  § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Mając na względzie rozwój procesu dydaktycznego, poprzez doskonalenie jakości kształcenia, a także uwzględniając krajowe i międzynarodowe wzorce i standardy kształcenia oraz odwołując się do misji i programu rozwoju Uniwersytetu, Senat UWM w Olsztynie uznaje za priorytetowe działania w polityce jakości w zakresie:

1.  monitorowania i weryfikacji efektów kształcenia na wszystkich poziomach kształcenia i formach studiów, z uwzględnieniem:

1)     narzędzi i metod weryfikacji osiągania zamierzonych efektów kształcenia,

2)     oceny skuteczności doboru narzędzi i metod dydaktycznych, służących osiąganiu zamierzonych efektów kształcenia,

3)     udziału przedstawicieli rynku pracy w określaniu efektów kształcenia i ocenie ich przydatności w praktyce zawodowej,

4)     monitorowania losów absolwentów w celu badania zbieżności zamierzonych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy,

5)     mechanizmów działań korygujących i doskonalących proces weryfikacji efektów kształcenia,

2.  opracowania procedury ewaluacji oraz doskonalenia efektywności Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,

3.  opracowania procedury przeprowadzania samooceny funkcjonowania jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu realizacji zadań przewidzianych procedurami Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,

4.  powiązania obszarów kształcenia z potrzebami społecznymi i gospodarczymi kraju oraz regionu, z jednoczesnym podniesieniem stopnia przygotowania absolwentów,

5.  upowszechniania idei uczenia się przez całe życie, której efektem jest nabywanie przez osoby uczące się kompetencji do wykonywania zadań wynikających z faktu kształtowania się nowych zawodów, funkcji i ról w społeczeństwie,

6.  zapewnienia łączności nauczania z badaniami naukowymi,

7.  zwiększenia podmiotowości studentów i doktorantów w procesie kształcenia,

8.  podnoszenia prestiżu, atrakcyjności, konkurencyjności UWM na krajowym i zagranicznym rynku edukacyjnym, poprzez podjęcie działań zmierzających do uzyskania certyfikatów i wyróżnień, przyznawanych przez instytucje akredytujące krajowe i zagraniczne,

9.     podnoszenia jakości procesu dydaktycznego poprzez doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich,

10.  opracowania systemu motywującego nauczycieli akademickich do działań projakościowych w obszarze dydaktyki”.

2.  § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W celu osiągnięcia wysokiej jakości kształcenia wprowadza się Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia, którego integralnymi elementami są:

1.  misja i polityka jakości Uniwersytetu, określające cele, strategię zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia, w tym działania promujące jakość dydaktyki,

2.  instytucjonalne umocowanie i struktura organizacyjna,

3.  dokumenty jakości kształcenia,

4.  procedury zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia, uwzględniające wykorzystanie, stosowanie i upowszechnianie najlepszych uczelnianych, krajowych i międzynarodowych wzorców w obszarze dydaktyki, w tym system badań ankietowych”.

3.  W § 3:

1)   ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. dobór i jakość kadry naukowo-dydaktycznej, gwarantującej prowadzenie zajęć dla studentów i doktorantów przez wykwalifikowaną i kompetentną kadrę (monitorowanie związku pomiędzy aktywnością naukową i dydaktyczną podstawowych jednostek organizacyjnych a prowadzonymi i tworzonymi kierunkami studiów)”,

2)   ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. opracowywanie, monitorowanie i aktualizacja planów studiów i programów kształcenia oraz tworzenie procedur monitorowania i weryfikacji osiągania zamierzonych efektów kształcenia, uwzględniające stosowanie wymagań w zakresie:

1)     konstruowania planu studiów i programu kształcenia, z zachowaniem przyjętych w Uczelni postanowień i wytycznych,

2)     wyceny efektów kształcenia z zachowaniem zasad określonych w Europejskim Systemie Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS),

3)     realizacji postanowień i wytycznych, dotyczących uchwalania planów i programów studiów trzeciego stopnia, studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz wyceny efektów kształcenia doskonalącego z zachowaniem zasad określonych w European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET),

4)     spełniania wymagań formalnych związanych z uchwalaniem planów studiów i programów kształcenia,

5)     monitorowania i okresowego przeglądu, w tym oceny programów kształcenia oraz ich efektów z wykorzystaniem, m.in.: regularnie pozyskiwanych opinii zwrotnych od pracodawców, innych przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego i zewnętrznych ekspertów oraz monitorowania postępu i osiągnięć studentów,

6)     oferty krajowych programów mobilności studentów i doktorantów”.

3)   ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. przygotowanie i wykonanie pracy dyplomowej oraz złożenie egzaminu dyplomowego, a także przygotowanie i wykonanie pracy doktorskiej z wykorzystaniem informatycznego systemu antyplagiatowego”.

4)   ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„ 8. zasoby do nauki oraz środki wsparcia dla studentów i doktorantów w obszarach: dydaktycznym, administracyjnym oraz społecznym, m.in. system biblioteczno-informatyczny Uczelni, system informatyzacji Uczelni, weryfikacja zasobów materialnych, w tym infrastruktury dydaktycznej i naukowej jednostek, przedsiębiorczość akademicka, promocja zawodowa studentów i absolwentów oraz wsparcie studentów i doktorantów w zagranicznych programach mobilności”.

5)   ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„ 10. systemy informacyjne i publikowanie informacji, służące pozyskiwaniu i poszerzaniu zakresu samowiedzy nt. funkcjonowania Uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki procesu dydaktycznego (publikowanie drogą elektroniczną, m.in. planów studiów i programów kształcenia: sylabusów i efektów kształcenia, procedur toku studiów)”.

4.  W § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. System badań ankietowych stanowi integralną część Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia i obejmuje swoim zakresem działania społeczność akademicką (nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i kursów dokształcających), absolwentów Uniwersytetu oraz przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego (pracodawców i przedstawicieli instytucji edukacyjnych, badawczych, etc.)”.

5.  § 7 otrzymuje brzmienie:

1.     „W celu oceny skuteczności i przydatności działań określonych w Wewnętrznym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie oraz w poszczególnych  jednostkach organizacyjnych osoby, o których mowa w § 6, dokonują jego analizy, korzystając z badań przeprowadzonych w ramach samooceny funkcjonowania jednostki.

2.     Działania w zakresie samooceny funkcjonowania jednostki przeprowadzane są zgodnie z ustalonym harmonogramem, niemniej jednak dopuszcza się prowadzenie audytów doraźnych, wynikających z bieżących potrzeb Systemu”.

6.  § 8 otrzymuje brzmienie:

„8. 1.  Uczelniany Wewnętrzny Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia poddawany jest corocznemu przeglądowi.

2.  Procedury przeglądu Systemu, o którym mowa w ust.1, określane są zarządzeniem Rektora.”

 

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 355 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku  w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w zakresie przepisów, objętych regulacją niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia po zmianach, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 


Załącznik do Uchwały Nr 198

z dnia 12 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu

Zapewniania Jakości Kształcenia

 

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

 

§ 1

Mając na względzie rozwój procesu dydaktycznego, poprzez doskonalenie jakości kształcenia, a także uwzględniając krajowe i międzynarodowe wzorce i standardy kształcenia oraz odwołując się do misji i programu rozwoju Uniwersytetu, Senat UWM w Olsztynie uznaje za priorytetowe działania w polityce jakości w zakresie:

1.  monitorowania i weryfikacji efektów kształcenia na wszystkich poziomach kształcenia i formach studiów, z uwzględnieniem:

1)     narzędzi i metod weryfikacji osiągania zamierzonych efektów kształcenia,

2)     oceny skuteczności doboru narzędzi i metod dydaktycznych, służących osiąganiu zamierzonych efektów kształcenia,

3)     udziału przedstawicieli rynku pracy w określaniu efektów kształcenia i ocenie ich przydatności w praktyce zawodowej,

4)     monitorowania losów absolwentów w celu badania zbieżności zamierzonych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy,

5)     mechanizmów działań korygujących i doskonalących proces weryfikacji efektów kształcenia,

2.  opracowania procedury ewaluacji oraz doskonalenia efektywności Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,

3.  opracowania procedury przeprowadzania samooceny funkcjonowania jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu realizacji zadań przewidzianych procedurami Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,

4.  powiązania obszarów kształcenia z potrzebami społecznymi i gospodarczymi kraju oraz regionu, z jednoczesnym podniesieniem stopnia przygotowania absolwentów,

5.  upowszechniania idei uczenia się przez całe życie, której efektem jest nabywanie przez osoby uczące się kompetencji do wykonywania zadań wynikających z faktu kształtowania się nowych zawodów, funkcji i ról w społeczeństwie,

6.  zapewnienia łączności nauczania z badaniami naukowymi,

7.  zwiększenia podmiotowości studentów i doktorantów w procesie kształcenia,

8.  podnoszenia prestiżu, atrakcyjności, konkurencyjności UWM na krajowym i zagranicznym rynku edukacyjnym, poprzez podjęcie działań zmierzających do uzyskania certyfikatów i wyróżnień, przyznawanych przez instytucje akredytujące krajowe i zagraniczne,

9.     podnoszenia jakości procesu dydaktycznego poprzez doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich,

10.  opracowania systemu motywującego nauczycieli akademickich do działań projakościowych w obszarze dydaktyki.

 

§ 2

W celu osiągnięcia wysokiej jakości kształcenia wprowadza się Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia, którego integralnymi elementami są:

1.  misja i polityka jakości Uniwersytetu, określające cele, strategię zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia, w tym działania promujące jakość dydaktyki,

2.  instytucjonalne umocowanie i struktura organizacyjna,

3.  dokumenty jakości kształcenia,

4.  procedury zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia, uwzględniające wykorzystanie, stosowanie i upowszechnianie najlepszych uczelnianych, krajowych i  międzynarodowych wzorców w obszarze dydaktyki, w tym system badań ankietowych.

 

§ 3

Analizie i ocenie poddawane są wszystkie elementy procesu dydaktycznego:

1.  dobór i jakość kadry naukowo-dydaktycznej, gwarantującej prowadzenie zajęć dla studentów i doktorantów przez wykwalifikowaną i kompetentną kadrę (monitorowanie związku pomiędzy aktywnością naukową i dydaktyczną podstawowych jednostek organizacyjnych a prowadzonymi i tworzonymi kierunkami studiów),

2.  system i oferta programowa umożliwiająca nauczycielom akademickim podnoszenie kwalifikacji,

3.  przygotowanie kryteriów kwalifikacyjnych w zakresie doboru kandydatów oraz ustalanie limitów przyjęć  na studia wyższe i studia trzeciego stopnia,

4. opracowywanie, monitorowanie i aktualizacja planów studiów i programów kształcenia oraz tworzenie procedur monitorowania i weryfikacji osiągania zamierzonych efektów kształcenia, uwzględniające stosowanie wymagań w zakresie:

1)    konstruowania planu studiów i programu kształcenia, z zachowaniem przyjętych w Uczelni postanowień i wytycznych,

2)    wyceny efektów kształcenia z zachowaniem zasad określonych w Europejskim Systemie Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS),

3)    realizacji postanowień i wytycznych, dotyczących uchwalania planów i programów studiów trzeciego stopnia, studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz wyceny efektów kształcenia doskonalącego z zachowaniem zasad określonych w European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET),

4)    spełniania wymagań formalnych związanych z uchwalaniem planów studiów i programów kształcenia,

5)    monitorowania i okresowego przeglądu, w tym oceny programów kształcenia oraz ich efektów z wykorzystaniem, m.in.: regularnie pozyskiwanych opinii zwrotnych od pracodawców, innych przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego i zewnętrznych ekspertów oraz monitorowania postępu i osiągnięć studentów,

6)    oferty krajowych programów mobilności studentów i doktorantów,

5.  dokumentowanie przebiegu studiów od immatrykulacji do momentu zaliczenia ostatniego semestru studiów, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych dostępnych w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS),

6.  przygotowanie i wykonanie pracy dyplomowej oraz złożenie egzaminu dyplomowego, a także przygotowanie i wykonanie pracy doktorskiej z wykorzystaniem informatycznego systemu antyplagiatowego,

7.  internacjonalizacja programów kształcenia, uwzględniająca:

1)    zakres oferty w językach obcych kierowanej do studentów polskich i cudzoziemców,

2)    liczbę i zakres programów prowadzonych wspólnie przez zagraniczne uczelnie lub instytucje naukowe,

3)    zakres zagranicznych programów mobilności studentów i doktorantów,

8.  zasoby do nauki oraz środki wsparcia dla studentów i doktorantów w obszarach: dydaktycznym, administracyjnym oraz społecznym, m.in. system biblioteczno-informatyczny Uczelni, system informatyzacji Uczelni, weryfikacja zasobów materialnych, w tym infrastruktury dydaktycznej i naukowej jednostek, przedsiębiorczość akademicka, promocja zawodowa studentów i absolwentów oraz wsparcie studentów i doktorantów w zagranicznych programach mobilności.

9.  ocenianie studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz uczestników kursów dokształcających, z zachowaniem konieczności publikowania kryteriów, przepisów i procedur oceny,

10.  systemy informacyjne i publikowanie informacji, służące pozyskiwaniu i poszerzaniu zakresu samowiedzy nt. funkcjonowania Uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki procesu dydaktycznego (publikowanie drogą elektroniczną, m.in. planów studiów i programów kształcenia: sylabusów i efektów kształcenia, procedur toku studiów).

 

§ 4

1. System badań ankietowych stanowi integralną część Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia i obejmuje swoim zakresem działania społeczność akademicką (nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i kursów dokształcających),  absolwentów Uniwersytetu oraz przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego (pracodawców i przedstawicieli instytucji edukacyjnych, badawczych, etc.).

2. Wszystkie działania związane z funkcjonowaniem systemu badań ankietowych prowadzone są z poszanowaniem zasad etyki badań społecznych, w szczególności dobrowolności, anonimowości, poufności oraz jawności wyników.

 

§ 5

1.     Działania związane z wprowadzeniem i funkcjonowaniem Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie, koordynuje Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, powołany zarządzeniem Rektora, określającym jego zakres działania, skład oraz tryb powoływania.

2.     W celu koordynacji działań projakościowych związanych ze wprowadzaniem i funkcjonowaniem Systemu, o którym mowa w ust. 1, na wydziałach i w jednostkach ogólnouczelnianych oraz międzywydziałowych Uniwersytetu, dziekan i odpowiednio kierownik jednostki ogólnouczelnianej lub międzywydziałowej powołują właściwe Zespoły ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, określając ich skład, szczegółowe zadania oraz tryb powoływania.

§ 6

Za wprowadzenie i sprawne funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia odpowiedzialni są odpowiednio: właściwy prorektor ds. kształcenia oraz dziekan wydziału, kierownik jednostki ogólnouczelnianej i międzywydziałowej.

 

§ 7

1.  W celu oceny skuteczności i przydatności działań określonych w Wewnętrznym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie oraz w poszczególnych  jednostkach organizacyjnych osoby, o których mowa w § 6, dokonują jego analizy, korzystając z badań przeprowadzonych w ramach samooceny funkcjonowania jednostki.

2.  Działania w zakresie samooceny funkcjonowania jednostki przeprowadzane są zgodnie z ustalonym harmonogramem, niemniej jednak dopuszcza się prowadzenie audytów doraźnych, wynikających z bieżących potrzeb Systemu.

 

§ 8

1. Uczelniany Wewnętrzny Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia poddawany jest corocznemu przeglądowi.

2.  Procedury przeglądu Systemu, o którym mowa w ust.1, określane są zarządzeniem Rektora.

 

§ 9

Zasady funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie określa zarządzenie Rektora.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.04.2013
Data publikacji:
18.04.2013 09:47
Data aktualizacji:
04.10.2013 13:57
Liczba wyświetleń:
6008
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw198zmiWewSystZapewKszt.doc81 KB