Nr 221 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym położonym w miejscowości Lipowo 2

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  221

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 maja 2013 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym  położonym w miejscowości Lipowo 2 wraz z gruntem – Lipowo 2, gmina Ostróda

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 4 lit a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:


§ 1

Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na rzecz dotychczasowych najemców, prawa własności następujących lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym położonym w miejscowości Lipowo 2 oraz prawa własności działki siedliskowej nr 14/9 o powierzchni 484 m2 :

1)    lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni 35,26 m2 wraz z pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni 17,01 m2,

2)    lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 84,26 m2 wraz z pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni 16,26 m2,

3)    lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni 44,38 m2 wraz z pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni  21,64 m2.

 § 2

Wartości rynkowe praw do w/w nieruchomości zostały oszacowane przez rzeczoznawcę majątkowego i wynoszą odpowiednio:

1)  lokal mieszkalny nr 1 i udział 2283/10000 części działki nr 14/9 - 49272,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 00/100),

2)    lokal mieszkalny nr 2 i udział 4390/10000 części działki nr 14/9 - 106705,00 zł (słownie: sto sześć tysięcy siedemset pięć złotych 00/100),

3)   lokal mieszkalny nr 3 i udział 3327/10000 części działki nr 14/9 - 62016,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące szesnaście złotych 00/100).


§ 3

1.     Na podstawie § 11 Regulaminu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 28 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 5 sierpnia 2008 roku,  Uniwersytet udziela nabywcom bonifikaty w wysokości  95% wartości nieruchomości określonych w § 2.

2.     Ceny nieruchomości po uwzględnieniu ulg, o których mowa w ust. 1 wynoszą:

1) lokalu mieszkalnego nr 1 - 2463,60 zł (słownie: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt trzy złote 60/100),

2) lokalu mieszkalnego nr 2 - 5335,25 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych 25/100),

3) lokalu mieszkalnego nr 3 - 3100,80 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych 80/100)

 

§ 4

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

 § 5

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, przeznaczone będą na finansowanie zadań inwestycyjnych Uniwersytetu. 


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Andrzej Rydzewski
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.05.2013
Data publikacji:
23.05.2013 07:36
Data aktualizacji:
04.10.2013 13:20
Liczba wyświetleń:
2957
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw22sprzeLipowoGmOstroda.docx20.31 KB