Nr 202 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie limitów środków finansowych na pokrycie wydatków z tytułu dydaktycznych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2012/2013

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 U C H W A Ł A   Nr  202

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 maja 2013 roku

 

w sprawie   limitów środków finansowych na pokrycie wydatków z tytułu dydaktycznych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2012/2013

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 2 uchwały Nr 169 Senatu z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie programu poprawy sytuacji finansowej Uczelni, uchwala się co następuje:

 

§ 1

1.     Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala limit środków finansowych na pokrycie wydatków z tytułu dydaktycznych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2012/2013:

1)    na studiach stacjonarnych w wysokości 6 330 000 zł (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści tysięcy złotych),

2)    na studiach niestacjonarnych w wysokości 3 650 000 zł (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2.     Tworzy się dodatkowy fundusz w kwocie 580 000 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) do wykorzystania przez wydziały, które spełniają łącznie następujące warunki:

1)    w roku akademickim 2012/2013 wydziałowy fundusz studiów niestacjonarnych, w rozumieniu uchwały Nr 169 Senatu z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie programu poprawy sytuacji finansowej Uczelni, był wyższy niż 1 000 000 zł,

2)    na wydziale nie występowały niedobory pensum.

3.     Wysokość stawek za godzinę dydaktyczną ponadwymiarową na studiach stacjonarnych oraz za godzinę dydaktyczną na studiach niestacjonarnych oraz zasady zwiększenia stawki za godziny realizowane na studiach niestacjonarnych w ramach dodatkowego funduszu, o którym mowa w ust. 2, określa Rektor w drodze decyzji.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J.  GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.05.2013
Data publikacji:
23.05.2013 07:40
Data aktualizacji:
04.10.2013 13:51
Liczba wyświetleń:
3127
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw202limitynadgodziny.doc62 KB