Nr 217 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2013/2014

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  217

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie

z dnia 17 maja  2013 roku

 

 w sprawie  ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2013/2014

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012.572 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm.) na wniosek rad wydziałów, Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych oraz Senackiej Komisji Rozwoju Uczelni i Budżetu, Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.  Senat ustala limity przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2013/2014 na poszczególne kierunki kształcenia, z zastrzeżeniem ust.2.

2.  Na kierunek lekarski limit przyjęć kandydatów na rok akademicki 2013/2014, ustala minister właściwy do spraw zdrowia w drodze rozporządzenia.

3.  Limity przyjęć kandydatów, o których mowa w ust. 1 i 2 określa załącznik do Uchwały.

 

§ 2

Senat upoważnia Rektora do zmiany limitów przyjęć kandydatów, o których mowa w § 1 ust. 1, jeżeli będzie tego wymagał istotny interes uczelni i wydziału.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.05.2013
Data publikacji:
23.05.2013 11:53
Data aktualizacji:
04.10.2013 13:25
Liczba wyświetleń:
3594
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw217limity studenci.docx33.51 KB