Nr 219 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 219

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 maja 2013 roku

 

w sprawie zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

 

Na podstawie art. 99 ust. 1 -3, art. 160 ust. 3, art. 170a ust. 1- 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U.2012.572 ze. zm.), uchwala się co następuje:

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Uniwersytet może pobierać opłaty za studia i usługi edukacyjne związane z:
    1) kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych,
    2) kształceniem uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich,
    3) kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, jeżeli są to ich studia na drugim lub kolejnym
        kierunku studiów, realizowane w formie stacjonarnej, z uwzględnieniem zapisu § 2 ust. 1-3 oraz § 5,
    4) kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania z zajęć poza
        dodatkowym limitem punktów ECTS, o którym mowa w art. 170a ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie
        wyższym, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2-3,
    5) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu
        niezadawalających wyników w nauce,
    6) powtarzaniem określonych zajęć na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach doktoranckich
        z powodu niezadawalających wyników w nauce,
    7) prowadzeniem studiów w języku obcym,
    8) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów,
    9) prowadzeniem studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.
2. Uniwersytet pobiera opłaty przewidziane przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
    w szczególności opłaty za wydanie:
    1) legitymacji studenckiej/doktoranckiej i jej duplikatu,
    2) indeksu i jego duplikatu,
    3) dyplomu ukończenia studiów, jego duplikatu oraz dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu
        na język obcy,
    4) świadectwa ukończenia studiów podyplomowych i jego duplikatu,
    5) za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.
3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 pkt. 1–4 określa Rektor w drodze decyzji na podstawie
    rozporządzenia ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu
    studiów.
4. Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne dla rozpoczynającego się w danym roku akademickim
    cyklu kształcenia, ustala Rektor w drodze zarządzenia, z uwzględnieniem zapisu ust. 5.
5. Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne, realizowane w formie studiów podyplomowych oraz
    kursów dokształcających, a także zajęć nieobjętych planem studiów, ustala rektor w drodze
    zarządzenia, na wniosek kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, złożony nie później niż dwa
    miesiące przed rozpoczęciem danego cyklu kształcenia/semestru studiów.
6. Warunki odpłatności i tryb wnoszenia opłat za studia, studia podyplomowe i kursy dokształcające, usługi
    edukacyjne oraz opłat za wydanie dokumentów, o których mowa w ust. 2, określa umowa zawarta
    w formie pisemnej pomiędzy, odpowiednio: uczelnią a studentem, uczelnią a uczestnikiem studiów
    doktoranckich i uczelnią a słuchaczem studiów podyplomowych lub kursów dokształcających.

 

§ 2

1.     Opłat, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 nie pobiera się:

1)   od studentów, którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kontynuują studia do uzyskania tytułu magistra lub równorzędnego,

2)   za pierwszy rok studiów od studentów studiujących na drugim lub kolejnym kierunku studiów stacjonarnych, którzy po pierwszym roku tych studiów spełnili kryteria do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów określone w regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWM w Olsztynie; w przypadku takim, na wniosek studentów, opłaty nie pobiera się za kształcenie zrealizowane w ramach limitu punktów ECTS, o którym mowa w art. 164a ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym,

3)   za kolejny rok studiów na wniosek studentów studiujących na drugim lub kolejnym kierunku studiów stacjonarnych, którzy w poprzednim roku tych studiów spełnili kryteria do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów określone w regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWM w Olsztynie, w przypadku takim, na wniosek studentów, opłaty nie pobiera się za kształcenie zrealizowane w ramach limitu punktów ECTS, o którym mowa w art. 164a ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym,

4)   od studentów, przyjętych na studia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 przed 1 października 2012 roku, do końca okresu studiów przewidzianego planem studiów i programem kształcenia.

2. Od studentów studiów stacjonarnych pobiera się opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, w przypadku zajęć odbywanych poza dodatkowym limitem punktów ECTS, o którym mowa w art. 170a ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Dodatkowy limit punktów ECTS, o którym mowa w art. 170a ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, nie przysługuje studentom, którzy rozpoczęli studia przed 1 października 2012 r. Studenci ci wnoszą opłaty za wszystkie zajęcia nieobjęte planem studiów do końca okresu studiów przewidzianego planem studiów i programem kształcenia.

4. Uprawnienie studenta lub absolwenta pierwszego kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej do podjęcia studiów na drugim kierunku studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat, na zasadach określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3 jest jednorazowe. W ramach tego uprawnienia student może bez wnoszenia opłat korzystać z zajęć, za które może uzyskać po raz drugi limit punktów ECTS, o których mowa w art. 164a. Uprawnienie to nie obejmuje dodatkowego limitu punktów ECTS, o którym mowa w art. 170a ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

  5. Decyzje dotyczące prawa studenta do korzystania z zajęć bez wnoszenia opłat podejmuje Rektor, na wniosek studenta zaopiniowany przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.

  6.   Od decyzji podjętej przez Rektora, studentowi przysługuje prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

TERMINY I ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA STUDIA I USŁUGI EDUKACYJNE
 
§ 3
1. Określa się terminy opłat za studia lub usługi edukacyjne dla osób:
    1) przyjętych na I rok studiów:
        a) rozpoczynających naukę od semestru zimowego - w terminie określonym zarządzeniem rektora
            w sprawie harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w danym roku akademickim,
        b) rozpoczynających naukę od semestru letniego - do dnia rozpoczęcia semestru letniego,
            określonego w ramowej organizacji danego roku akademickiego,
    2) pozostałych osób - przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych, a w przypadku zajęć trwających dłużej
        niż jeden semestr przed rozpoczęciem każdego semestru, z uwzględnieniem zapisu ust. 3.
2. Opłaty, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 - 6 uiszcza się w całości lub w czterech równych miesięcznych
    ratach, płatnych zgodnie z zasadą.
    1) w semestrze zimowym - od września do grudnia, w tym:
        a) I rata lub całość opłaty - do 24 września,
        b) II-IV rata - od października do grudnia - do dziesiątego dnia każdego miesiąca,
    2) w semestrze letnim - od lutego do maja, w tym:
        a) I rata lub całość opłaty - do dnia rozpoczęcia semestru letniego, określonego w ramowej
            organizacji danego roku akademickiego,
        b) II-IV rata - od marca do maja - do dziesiątego dnia każdego miesiąca,z zastrzeżeniem ust. 4
            oraz ust. 10.
3. Opłaty wymienione w § 1 ust. 1 pkt. 7 - 9 uiszczane są w całości, z zastrzeżeniem ust. 5 -10.
4. Osoby przyjęte na I rok studiów stacjonarnych na kierunki lub specjalności realizowane w języku obcym
    wnoszą całość opłaty za pierwszy semestr studiów w terminie określonym zarządzeniem Rektora
    w sprawie harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w danym roku akademickim.
5. Studenci realizujący naukę na studiach stacjonarnych na kierunkach i specjalnościach realizowanych
    w języku obcym w semestrach II-XII wnoszą całość opłaty za kolejne semestry w terminach:
    1) w semestrze zimowym - do 24 września,
    2) w semestrze letnim - do dnia rozpoczęcia semestru letniego, określonego w ramowej organizacji
        danego roku akademickiego.
6. Studenci realizujący przedmiot/przedmioty nieobjęte planem studiów na studiach stacjonarnych
    i niestacjonarnych wnoszą całość opłaty za semestr w terminach:
    1) w semestrze zimowym - do 24 września,
    2) w semestrze letnim - do dnia rozpoczęcia semestru letniego, określonego w ramowej organizacji
        danego roku akademickiego.
7. Studenci, którzy utracili prawo do kontynuowania studiów na drugim kierunku studiów zobowiązani
    są do wniesienia opłaty w następujących terminach:
    1) za pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz I semestr
        studiów drugiego stopnia rozpoczętych od semestru letniego danego roku akademickiego –
        w terminie do 31 grudnia w całości lub w dwóch równych ratach: I – do 31 listopada,
        II – do 31 grudnia,
    2) za drugi rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz II i III semestr
        studiów drugiego stopnia rozpoczętych od semestru letniego poprzedniego roku akademickiego
        – w terminie do 28 lutego w całości lub w dwóch równych ratach I – do 31 stycznia, II – do 28 lutego,
    3) za kolejne lata studiów - w terminie do 31 grudnia w całości lub w dwóch równych ratach:
        I – do 31 listopada, II – do 31 grudnia.
8. Słuchacze studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających wnoszą całość opłaty przed terminem
    rozpoczęcia cyklu kształcenia, z zastrzeżeniem ust. 9.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, kierownik
    studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego może wyrazić zgodę na rozłożenie na raty opłaty
    za zajęcia dydaktyczne.
10. Terminy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 mogą być przedłużone na okres nie dłuższy niż 14 dni
      odpowiednio przez: dziekana wydziału, kierownika studiów doktoranckich, kierownika studiów
      podyplomowych, na podstawie pisemnego wniosku osoby zainteresowanej, złożonego nie później
      niż w terminie 14 dni przed upływem terminu wniesienia opłaty.
 
OPŁATY ZA POWTARZANIE PRZEDMIOTU Z POWODU NIEZADAWALAJĄCYCH WYNIKÓW W NAUCE
 
§ 4
1. Opłaty za usługi edukacyjne, o których mowa § 1 ust. 1 pkt 5 - 6 wnoszona jest:
    1) na I i II semestrze studiów - w pełnej wysokości ustalonej przez Rektora,
    2) od III - XII semestru studiów - w wysokości 50% opłaty ustalonej przez Rektora, z zastrzeżeniem
        ust. 2.
2. Opłata za powtarzanie przedmiotów:
    1) realizowanych w języku obcym,
    2) nieobjętych planem studiów,
    3) realizowanych na studiach podyplomowych i kursach dokształcających,
    4) kształcenia ogólnego,
    5) lektoratu,
    6) wychowania fizycznego,
wnoszona jest w pełnej wysokości ustalonej przez Rektora.
 
TRYB I WARUNKI ZWALNIANIA Z OPŁAT

 § 5

1. Zwolnienia z opłat za studia i opłat wynikających z realizowanych usług edukacyjnych dotyczą:
    1) studentów i doktorantów, realizujących studia na pierwszym/podstawowym kierunku
        studiów/dyscyplinie naukowej, w ramach określonego limitu punktów ECTS, o którym mowa
        w art. 164a ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym,
    2) studentów, którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kontynuują studia do uzyskania tytułu
        magistra lub równorzędnego,
    3) studentów, którzy studiują drugi kierunek studiów na studiach stacjonarnych bez wnoszenia opłat
        lub kontynuują studia w kolejnym roku bez wnoszenia opłat.
2. Warunki do przyznania uprawnień do korzystania z zajęć, za które można po raz drugi uzyskać limit
    punktów przypisany dla danego poziomu kształcenia bez wnoszenia opłat, określa § 2.
3. Student lub doktorant może ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat w przypadku:
    1) pełnego sieroctwa studenta, jeżeli nie przekroczył 26 roku życia lub pełnego sieroctwa doktoranta,
        jeżeli nie przekroczył 29 roku życia,
    2) długotrwałej choroby studenta/doktoranta,
    3) trudnej sytuacji materialnej studenta/doktoranta.
4. Student lub doktorant studiów niestacjonarnych może ubiegać się o zwolnienie z obowiązku uiszczenia
    opłaty w wysokości 50% w przypadku osiągania wybitnych wyników w nauce.
5. Wnioski w sprawie zwolnienia z opłat, o których mowa w ust. 3 powinny zawierać opis sytuacji studenta
    lub doktoranta, potwierdzony odpowiednimi dokumentami, a w przypadku wniosków, o których mowa
    w ust. 4, zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające, że student lub doktorant należy do grupy 3%
    najlepszych, odpowiednio: studentów kierunku danego rocznika lub doktorantów w danej dyscyplinie
    naukowej, osiągających wybitne wyniki w nauce, z uwzględnieniem zapisu ust. 6.
6. Na kierunku filologia, uprawnionym do wnioskowania o zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty
    w wysokości 50% jest student należący do grupy 3% najlepszych studentów danej specjalności
    neofilologicznej.
7. Zwolnienie następuje na pisemny wniosek studenta lub doktoranta, złożony do Rektora za
    pośrednictwem dziekana wydziału lub kierownika studiów doktoranckich w terminie 14 dni przed
    upływem terminu wniesienia opłaty.
8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7 podlega rozpatrzeniu po zaopiniowaniu przez dziekana wydziału
    i wydziałowy organ samorządu studenckiego oraz odpowiednio przez kierownika studiów doktoranckich
    i wydziałowy organ samorządu doktorantów.
9. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 7 pozostawia się bez rozpoznania.
10. Ewidencję złożonych wniosków o zwolnienie z opłat oraz ewidencję wydanych decyzji prowadzi
      wyznaczony pracownik dziekanatu.
 
§ 6
1. Zwolnienie, o którym mowa w § 5 nie przysługuje studentowi lub doktorantowi:
    1) I roku studiów,
    2) powtarzającemu zajęcia dydaktyczne,
    3) realizującemu studia prowadzone w języku obcym,
    4) realizującemu przedmiot nieobjęty planem studiów.
2. Przepis ust. 1 pkt 1 - 2 nie dotyczy osób, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt. 1 - 2.
3. Zwolnienie, o którym mowa w § 5 może być udzielone studentowi lub doktorantowi tylko raz w czasie
    trwania studiów lub studiów doktoranckich.
 
§ 7
1. Decyzję w sprawie zwolnienia z opłat podejmuje Rektor na wniosek studenta lub doktoranta
    zaopiniowany odpowiednio przez dziekana wydziału i wydziałowy organ samorządu studenckiego
    lub przez kierownika studiów doktoranckich i wydziałowy organ samorządu doktorantów.
2. Od decyzji podjętej przez Rektora, studentowi lub doktorantowi przysługuje prawo wniesienia wniosku
    o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
§ 8
1. W przypadku niewniesienia opłaty związanej z odbywaniem studiów, dziekan wydaje decyzję
    o skreśleniu z listy studentów.
2. W przypadku niewniesienia opłaty związanej z odbywaniem studiów doktoranckich, decyzję o skreśleniu
    z listy doktorantów wydaje kierownik studiów doktoranckich.
3. Student lub doktorant, który dokonał opłaty, a następnie zrezygnował ze studiów może uzyskać na
    swój wniosek zwrot wniesionej opłaty za niezrealizowane, w związku z rezygnacją, zajęcia dydaktyczne
    prowadzone w ramach zjazdów przewidzianych w planie studiów danego semestru lub ramach
    tygodniowych zajęć przewidzianych rozkładem zajęć dydaktycznych.
4. Wysokość zwrotu ustala się dzieląc kwotę opłaty za semestr i odpowiednio przedmiot przez liczbę
    zaplanowanych zjazdów i odpowiednio liczbę tygodni zajęć dydaktycznych, a następnie mnożąc
    uzyskaną kwotę przez liczbę zjazdów i odpowiednio liczbę tygodni zajęć dydaktycznych
    niezrealizowanych.
5. Jeżeli opłata, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 wnoszona była ratalnie, różnica pomiędzy opłatą
    należną z tytułu zrealizowanych zajęć a dokonaną wpłatą, stanowi należność, do uregulowania której
    student lub doktorant jest zobowiązany.
6. Należną opłatę, o której mowa w ust. 5 ustala się dzieląc kwotę opłaty za semestr i odpowiednio
    przedmiot przez liczbę zaplanowanych zjazdów i odpowiednio liczbę tygodni zajęć dydaktycznych,
    a następnie mnożąc uzyskaną kwotę przez liczbę zjazdów i odpowiednio liczbę tygodni zajęć
    dydaktycznych zrealizowanych.
 
§ 9
1. Opłatę za studia lub usługi edukacyjne uiszcza się na wskazane konto Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie.
2. Opłaty podlegają ewidencji w dziekanatach wydziałów oraz innych jednostkach organizacyjnych uczelni,
    odpowiedzialnych za prowadzenie rachunkowości uczelni.
3. Ostatecznego rozliczenia opłat za studia lub usługi edukacyjne dokonuje dziekan oraz odpowiednio
    kierownik studiów doktoranckich, kierownik studiów podyplomowych lub kierownik kursu
    dokształcającego.

 

§ 10
1. Studenci przyjęci na studia przed dniem wejścia w życie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia
    27 lipca 2005 roku (t.j. Dz.U.2012.572 ze. zm.), a także przyjęci na studia w roku akademickim
    2011/2012:
    1) studiujący bez opłat za kształcenie na więcej niż jednym kierunku studiów nie wnoszą opłat,
        o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy – Prawo
        o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
        w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011.84.455 z późn. zm.), do końca
        okresu studiów przewidzianego planem studiów i programem kształcenia,
    2) wnoszący opłaty za kształcenie, wnoszą opłaty na dotychczasowych zasadach do końca okresu
        studiów przewidzianego planem studiów programem kształcenia, z uwzględnieniem § 5 ust. 3-4
        oraz § 6.
 
§ 11
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzje podejmuje Rektor.
 
§ 12
Traci moc Uchwała Nr 824 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.
 
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
  
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.05.2013
Data publikacji:
23.05.2013 12:04
Data aktualizacji:
25.08.2014 09:12
Liczba wyświetleń:
5908
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw219oplatystudia.docx25.75 KB