Nr 222 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu położonego w Olsztynie – Aleja Warszawska 87/4

drukuj ten dokument

UCHWAŁA  Nr  222

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 maja 2013 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu położonego w Olsztynie – Aleja Warszawska 87/4

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 4 lit.a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na rzecz dotychczasowych najemców, prawa własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 39,10 m2, położonego w Olsztynie przy Alei Warszawskiej 87/4 wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą i udziałem (19/1000):

1) w prawie współużytkowania wieczystego działki gruntowej nr 72/2 obręb 60 m. Olsztyn o powierzchni 2 498 m2,

2) w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

 

§ 2

Wartość rynkowa ww. prawa do nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 129 227,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych 00/100).

 

§ 3

1.     Na podstawie § 11 Regulaminu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 28 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 5 sierpnia 2008 roku,  Uniwersytet udziela nabywcy bonifikaty w wysokości  95% wartości nieruchomości.

2.     Cena nieruchomości po uwzględnieniu ulgi wynosi 6 461,35 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 35/100).

 

§ 4

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 5

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, przeznaczone będą na finansowanie zadań inwestycyjnych Uniwersytetu. 

 

§ 6

Uchyla się Uchwałę Nr 112 z dnia 14 grudnia 2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z prawem własności gruntu położonego w Olsztynie – ul. Warszawska 87/4.

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.05.2013
Data publikacji:
23.05.2013 13:03
Data aktualizacji:
04.10.2013 13:19
Liczba wyświetleń:
3350
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw222sprzlokalWarszawskpoprawka.docx18.07 KB