Nr 226 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Białoruskim Uniwersytetem Państwowym w Mińsku, Białoruś

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 226

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 maja 2013 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Białoruskim Uniwersytetem Państwowym w Mińsku, Białoruś

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.     Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Białoruskim Uniwersytetem Państwowym w Mińsku, Białoruś.

2.     Treść Porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 226

z dnia 17 maja 2013 roku

 

aneks

 

do porozumienia o współpracy zawartego w dniu 12.10.2009

pomiędzy

uniwersytetem warmińsko-mazurskim w olsztynie (uwm), ul. oczapowskiego 2, 10-719 olsztyn, rzeczpospolita polska

reprezentowany przez rektora - prof. dr hab. ryszarda góreckiego

a

 białoruskim uniwersytetem państwowym (bup), ul. niezawisimosti 4, mińsk, republika białoruś

reprezentowany przez Rektora - prof. dr hab. Siergieja Władimirowicza Abłamiejko

 

Strony Porozumienia, mając na celu dalsze rozszerzenie współpracy, zgodnie ustalają co następuje:

 

Artykuł 1

Zmienia się treść Artykułu 1 Porozumienia, który otrzymuje brzmienie:

Ze Strony Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w realizacji Porozumienia uczestniczyć będzie:

Wydział Matematyki i Informatyki, koordynator - dr hab. Jan Jakóbowski – dziekan wydziału,

 

a ze Strony Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku:

Wydział Matematyki Stosowanej i Informatyki, koordynator - dr prof. Paweł Mandrik – dziekan wydziału.

 

Artykuł 2

Zmienia się treść Artykułu 2 Porozumienia, który otrzymuje brzmienie:

„Współpraca naukowo-badawcza i dydaktyczna dotyczyć będzie:

1.    Wizyty szkoleniowe i naukowe, kulturalna wymiana studentów pierwszego i drugiego stopnia.

2.    Organizowanie dwustronnych seminariów i konferencji naukowych lub dydaktycznych,

3.    Wymiana pracowników naukowych

4.    Wymiana informacji, materiałów dydaktycznych i wyników badań naukowych.

5.    Publikowanie wspólnych prac naukowych i edukacyjnych.”

 

Artykuł 3

Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch egzemplarzach w języku polskim, w dwóch egzemplarzach w języku angielskim i w dwóch egzemplarzach w języku rosyjskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc prawną. Strony otrzymują po jednym egzemplarzu Aneksu w każdym języku.

 

Artykuł 4

W pozostałej części treść Porozumienia pozostaje bez zmian.

 

Aneks do Porozumienia o Współpracy podpisany przez:

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski      Białoruski Uniwersytet Państwowy

 w Olsztynie                               w Mińsku

                   

                                                                                                                     

Podpis ____________________                      Podpis___________________________

Prof. dr hab. Ryszard Górecki                        Prof. Siergiej Władimirowicz Abłamiejko

R E K T O R                                                            R E K T O R           

 

Data____________________

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Projektów Zagranicznych
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.05.2013
Data publikacji:
23.05.2013 13:12
Data aktualizacji:
04.10.2013 13:10
Liczba wyświetleń:
2997
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UCHWAŁA Nr 226.docx23.49 KB