Nr 231 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 231

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 maja 2013 roku

 

w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie

 

Na podstawie art. 11 ust. 1-2, art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012. 572 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 189 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: bezpieczeństwo narodowe, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, inżynieria akwakultury, inżynieria biomedyczna, inżynieria produkcji precyzyjnej, leśnictwo, logopedia, odnawialne źródła energii, turystyka i rekreacja oraz zarządzanie i inżynieria produkcji (z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr 230 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku: inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej, na wniosek rad wydziałów, Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych oraz Senackiej Komisji Rozwoju Uczelni i Finansów, Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.  W Uniwersytecie tworzy się kierunki studiów:

1)      dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze - w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i nauk przyrodniczych; realizacja kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6.semestralnym okresem nauki w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej; studia o profilu ogólnoakademickim; podstawową jednostką organizacyjną administrującą kierunkiem studiów jest Wydział Humanistyczny,

2)      inżynieria akwakultury – w obszarach kształcenia w zakresie nauk technicznych oraz nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; realizacja kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7. semestralnych okresem nauki w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej; studia o profilu ogólnoakademickim; podstawową jednostką organizacyjną administrującą kierunkiem studiów jest Wydział Nauk o Środowisku,

3)      inżynieria biomedyczna - w obszarach kształcenia w zakresie nauk technicznych, nauk przyrodniczych i nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej; realizacja kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia - inżynierskich z 7.semestralnym okresem nauki w zakresie specjalności: „aparatura medyczna”; studia o profilu ogólnoakademickim; podstawową jednostką organizacyjną administrującą kierunkiem studiów jest Wydział Matematyki i Informatyki,

4)      inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej – w obszarze kształcenia w zakresie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; realizacja kształcenia na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia z 3 semestralnym okresem nauki w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej; studia o profilu ogólnoakademickim; podstawową jednostką organizacyjną administrującą kierunkiem studiów jest Wydział Nauk Technicznych,

5)      logopedia – w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej; realizacja kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6.semestralnym okresem nauki w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej; studia o profilu ogólnoakademickim; podstawową jednostką organizacyjną administrującą kierunkiem studiów jest Wydział Humanistyczny,

6)      odnawialne źródła energii – w obszarach kształcenia w zakresie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz nauk technicznych; realizacja kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej; studia o profilu praktycznym; oferta w języku polskim i angielskim; podstawową jednostką organizacyjną administrującą kierunkiem studiów jest Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.

2.  W Uniwersytecie tworzy się studia drugiego stopnia na kierunkach:

1)  bezpieczeństwo narodowe – w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych; realizacja kształcenia w wymiarze 4. semestralnym w zakresie specjalności: ”bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych” oraz „bezpieczeństwo regionalne i lokalne”, w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych; studia o profilu ogólnoakademickim,

2)  leśnictwo – w obszarze kształcenia w zakresie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; realizacja kształcenia w wymiarze 3 semestralnym w zakresie specjalności: „leśnictwo ekosystemowe” oraz „zarządzanie w leśnictwie”, w formie studiów stacjonarnych; studia o profilu ogólnoakademickim,

3)  turystyka i rekreacja – w obszarach kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych i nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej; realizacja kształcenia w wymiarze 4. semestralnym w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej, w formie studiów stacjonarnych; studia o profilu ogólnoakademickim.

 

§ 2

W Uniwersytecie likwiduje się kierunki studiów:

1)      bioinżynieria produkcji żywności – realizowany na poziomie niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia z 7. semestralnym okresem nauki,

2)      fizyka techniczna - realizowany na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia z 7. semestralnym okresem nauki,

3)      mechanika i budowa maszyn (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku) – realizowany na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia z 7. semestralnym okresem nauki.

 

§ 3

W Uniwersytecie dokonuje się zmian w ofercie kształcenia na niżej wymienionych kierunkach studiów:

1)      biologia:

a)  tworzy się specjalności: „biologia w terapii” oraz „ekspertyzy przyrodnicze”, z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia z 4.semestralnym okresem nauki,

b)  tworzy się specjalność: „biologia medyczna”, z realizacją kształcenia w języku angielskim na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia z 6. semestralnym okresem nauki,

2)      dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

a)  tworzy się specjalności: „dokumentalistyka medialna” oraz „nowe media”, z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia –licencjackich z 6. semestralnym okresem nauki,

b)  likwiduje się kształcenie w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej, realizowane na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6. semestralnym okresem nauki,

c)   likwiduje się specjalność: „studia kulturowe”, realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki,

3)  edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej:

a)  tworzy się specjalności: „muzyka estradowa” oraz „edukacja muzyczna szkolna”, z realizacją na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki,

b)  likwiduje się kształcenie w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej, realizowane na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki,

4)  ekonomia:

a)  tworzy się specjalności: „ekonomia międzynarodowa” oraz „finanse w Unii Europejskiej”, z realizacją na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki,

b)  tworzy się specjalność: „europejski rozwój gospodarczy”, z realizacją na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki (oferta w języku angielskim),

c)   likwiduje się specjalności: „ekonomia integracji i rozwoju regionalnego” oraz „międzynarodowa polityka gospodarcza i społeczna”, realizowane na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki,

5)  filologia polska – likwiduje się specjalność: „informacja naukowa i bibliotekoznawstwo” realizowaną na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia z 6. semestralnym okresem nauki,

6)  filozofia:

a)  tworzy się specjalność: „interakcje społeczne i kooperacja” oraz specjalność etyczno-epistemologiczną, z realizacją na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia z 6. semestralnym okresem nauki,

b)  likwiduje się specjalności: „nauczycielską w zakresie filozofii i etyki” oraz „nauczycielską w zakresie filozofii”, realizowane na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia z 6. semestralnym okresem nauki,

c)   likwiduje się specjalność: „zarządzanie informacją naukową”, realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki,

7)  gospodarka przestrzenna:

a)  tworzy się specjalność: „zarządzanie i rozwój nieruchomości”, z realizacją na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia z 3 semestralnym okresem nauki,

b)  tworzy się specjalność: „zarządzanie przestrzenią”, z realizacją na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia z 3 semestralnym okresem nauki,

c)   likwiduje się specjalność: „zarządzanie nieruchomościami”, realizowaną na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia z 3 semestralnym okresem nauki,

d)  likwiduje się specjalność: „gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami”, realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki,

8)  leśnictwo:

a)  tworzy się specjalność: „gospodarka leśna”, z realizacją na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia z 7. semestralnym okresem nauki,

b)  likwiduje się specjalność: „ochrona zasobów leśnych”, realizowanej na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia z 7. semestralnym okresem nauki,

9)  mechanika i budowa maszyn (Wydział Nauk Technicznych) – tworzy się specjalności: „inżynierskie zastosowanie komputerów w budowie maszyn” oraz „mechatronika w inżynierii mechanicznej”, z realizacją na poziomie niestacjonarnych studiów drugiego stopnia z 3 semestralnym okresem nauki,

10)  ochrona środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa):

a)  tworzy się specjalności: „gospodarka odpadami”, „monitoring i toksykologia środowiska”, „ochrona ekosystemów wodnych” oraz „rekultywacja środowiska”, z realizacją na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia z 3 semestralnym okresem nauki,

b)  likwiduje się specjalność: „ochrona i kształtowanie środowiska”, realizowaną na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia z 3 semestralnym okresem nauki,

c)   likwiduje się specjalność: „użytkowanie i ochrona gleb”, realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia z 3 semestralnym okresem nauki,

11)  ogrodnictwo:

a)  tworzy się specjalność: „dekoracja przestrzenna i florystyka”, z realizacją na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia z 3 semestralnym okresem nauki,

b)  likwiduje się specjalność: „produkcja ogrodnicza”, realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia z 3 semestralnym okresem nauki,

12)  politologia – tworzy się specjalność: „stosunki międzynarodowe – światowa i regionalna perspektywa”, z realizacją na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia z 6. semestralnym okresem nauki oraz na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki (oferta w języku angielskim),

13)  prawo – tworzy się specjalność: „prawo europejskie”, z realizacją na poziomie stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich z 10. semestralnym okresem nauki (oferta w języku angielskim),

14)  rolnictwo:

a)  tworzy się specjalność: „rolnictwo precyzyjne”, z realizacją na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia z 7. semestralnym okresem nauki,

b)  tworzy się specjalności: „agrobiotechnologia”, „doradztwo w agrobiznesie”, „ochrona roślin”, „rolnictwo ekologiczne”, „zarządzanie produkcją”, z realizacją na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia z 3 semestralnym okresem nauki,

c)   likwiduje się specjalności: „doradztwo rolnicze”, „ochrona roślin i nasiennictwo”, „produkcja roślinna”, „rolnicze surowce energetyczne”, „zielarstwo”, realizowane na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia z 3 semestralnym okresem nauki,

15)  stosunki międzynarodowe – tworzy się specjalność: „zarządzanie informacją naukową”, z realizacją na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki,

16)  technika rolnicza i leśna – likwiduje się studia drugiego stopnia, realizowane w wymiarze 3 semestralnym, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej,

17)  weterynaria – uruchamia się kształcenie w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej na poziomie stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich z 11. semestralnym okresem nauki, z realizacją kształcenia w języku angielskim,

18)  zootechnika – tworzy się specjalność: „użytkowanie zwierząt wolno żyjących i gospodarka łowiecka”, z realizacją na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia z 3 semestralnym okresem nauki.

 

§ 4

1.  Kształcenie na utworzonych uchwałą kierunkach studiów i specjalnościach prowadzone będzie od dnia 1 października 2014 roku na podstawie planów studiów i programów kształcenia dostosowanych do efektów kształcenia określonych przez Senat odpowiednio dla poziomu i profilu kształcenia danego kierunku, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2.

2.  Kształcenie na kierunku weterynaria prowadzone będzie na podstawie planu studiów i programu kształcenia dostosowanego do efektów kształcenia zawartych w standardzie kształcenia, określonych rozporządzeniem ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.

3.  Absolwenci utworzonych kierunków otrzymują dyplom ukończenia studiów oraz tytuł zawodowy na podstawie uzyskanych kwalifikacji, w zależności od kierunku studiów i formy kształcenia, w zakresie zrealizowanej specjalności.

4.  Studenci, realizujący naukę na zlikwidowanych niniejszą uchwałą kierunkach studiów i specjalnościach kształcenia, kontynuują studia zgodnie z rozpoczętym cyklem kształcenia według planu studiów i programu kształcenia do momentu jego zakończenia.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.05.2013
Data publikacji:
30.05.2013 14:49
Data aktualizacji:
04.10.2013 13:14
Liczba wyświetleń:
4771
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw231utworzlikwidacjakierunksztcenia.docx21.86 KB