Nr 230 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku: inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Uchwała Nr 230

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 maja 2013 roku

 

w sprawie     określenia efektów kształcenia dla kierunku: inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej

 

Na podstawie art. 11 ust. 1-2, art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012.572 z późn. zm.), § 14 ust. 1 pkt  4 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz.U.2011.Nr 253.1520) oraz § 4 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U.2011.Nr 243.1445 z późn. zm.), na wniosek rad wydziałów, Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

Senat określa efekty kształcenia dla kierunku: inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej dla studiów drugiego stopnia z 3 semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego, stanowiące załącznik 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Załącznik 1 do Uchwały Nr 230

z dnia 29 maja 2013 roku

w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku - inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej

 

 

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej

                   

1.       Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.

2.       Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

3.       Stopień kształcenia i czas trwania studiów: studia drugiego stopnia (3 semestry).

4.       Absolwent: posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie nauk podstawowych (matematyki, fizyki, chemii i biologii) oraz dyscyplin pokrewnych niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych problemów w zakresie inżynierii produkcji rolniczej oraz przetwórstwa spożywczego. Zna i stosuje zaawansowane techniki projektowania, symulacji i optymalizacji operacji jednostkowych, technologii oraz systemów w produkcji rolniczej i przetwórstwie rolno-spożywczym. Dysponuje wiedzą nt. odpadów i produktów ubocznych w produkcji rolno-spożywczej i potrafi zaplanować ich zagospodarowanie. Ma wiedzę dotyczącą źródeł energii, zasad jej wytwarzania, przesyłu i wykorzystania, eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych oraz umie bilansować i racjonalnie gospodarować energią w produkcji rolniczej i przetwórstwie spożywczym. Ma wiedzę w zakresie procesów odnowy maszyn i urządzeń oraz metod analizy ryzyka w systemach produkcji rolno-spożywczej. Jest wszechstronnie przygotowany do planowania i stosowania systemów informatycznych w zarządzaniu i logistyce w produkcji rolno-spożywczej. Ma wiedzę na temat zarządzania i kierowania produkcją i usługami w systemie produkcji indywidualnej i zbiorowej oraz wdrażania innowacyjności ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy i jakości produktów. Absolwent potrafi również planować, przeprowadzać i dokonywać analizy i syntezy danych doświadczalnych oraz wyników badań naukowych (w tym z fachowych publikacji i innych źródeł obcojęzycznych). Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, w tym samokształcenia zawodowego i samodoskonalenia, w różnych aspektach życia i pracy zawodowej.  Potrafi pracować w grupie, określać priorytety i brać odpowiedzialność za efekty pracy własnej i zespołu. Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. Rozumie znaczenie społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za prawidłowe wykorzystanie techniki w produkcji rolno-spożywczej i wpływ tej techniki na środowisko naturalne.

5.      Objaśnienie oznaczeń:

a)  K (przed podkreśnikiem)    -         kierunkowe efekty kształcenia

b)  A                                      -         profil ogólnoakademicki

c)  2                                      -         studia drugiego stopnia

d)  W                                     -         kategoria wiedzy

e)  U                                      -         kategoria umiejętności

f)   K (po podkreślniku)           -         kategoria kompetencji społecznych

g)  R2A                                  -         efekty kształcenia w obszarze kształcenia                                                          w zakresie nauk rolniczych, leśnych i                                                            weterynaryjnych dla studiów drugiego stopnia

h)  InzA                                 -         efekty kształcenia prowadzące do uzyskania                                                 kompetencji inżynierskich

i)    01, 02, 03 i kolejne           -         numer efektu kształcenia  

Symbol

efektu kierunkowego

Efekty kształcenia dla kierunku studiów 

inżynieria precyzyjna

w produkcji rolno-spożywczej

 - po ukończeniu studiów drugiego stopnia

absolwent:

Symbol efektu kształcenia dla obszaru kształcenia

w zakresie nauk rolniczych, leśnych
i weterynaryjnych

WIEDZA

K2A_W01

Ma rozszerzoną wiedzą w zakresie matematyki i fizyki konieczną do formułowania i rozwiązywania złożonych problemów w zakresie inżynierii produkcji rolniczej oraz przetwórstwa spożywczego

R2A_W01

K2A _W02

Ma pogłębioną wiedzę nt. procesów biologicznych, chemicznych i enzymatycznych zachodzących
w produktach i surowcach pochodzenia roślinnego
i zwierzęcego

R2A_W01

R2A_W03

R2A_W04

InzA_W01

K2A _W03

Ma pogłębioną wiedzę na temat metod badania i praktycznego wykorzystania właściwości fizyko-mechanicznych surowców i produktów spożywczych

R2A_W01

R2A_W03

InzA_W01

InzA_W02

K2A _W04

Posiada rozszerzoną wiedzę na temat systemów produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz zagospodarowania produktów i odpadów

R2A_W05

R2A_W06

R2A_W07

InzA_W01

InzA_W02

InzA_W04

InzA_W05

K2A _W05

Ma rozszerzoną wiedzę na temat operacji technologicznych w przetwórstwie spożywczym oraz zagospodarowania produktów ubocznych i odpadów

R2A_W05

R2A_W06

InzA_W01

InzA_W02

InzA_W04

InzA_W05

K2A _W06

Posiada rozszerzoną wiedzę na temat systemów monitorowania i sterowania procesami w produkcji rolno-spożywczej

R2A_W05

InzA_W02

K2A _W07

Zna zaawansowane techniki informacyjne umożliwiające tworzenie aplikacji rozszerzonych, wykorzystania baz danych, analizy danych i wspomagania podejmowania decyzji

R2A_W05

InzA_W02

K2A _W08

Zna zaawansowane techniki informacyjne stosowane
w projektowaniu, modelowaniu, symulacji
i optymalizacji systemów agrotechnicznych i procesów przetwórstwa spożywczego

R2A_W05

InzA_W02

InzA_W05

K2A _W09

Ma pogłębioną wiedzę na temat źródeł energii konwencjonalnej i odnawialnej, zasad wytwarzania, przesyłu i wykorzystania energii elektrycznej oraz eksploatacji  urządzeń elektroenergetycznych

R2A_W05

R2A_W06

K2A _W10

Ma wiedzę dotyczącą energochłonności, bilansowania i racjonalnego gospodarowania energią w produkcji rolniczej i przetwórstwie spożywczym

R2A_W05

R2A_W06

R2A_W07

InzA_W02

InzA_W05

K2A _W11

Posiada rozszerzoną wiedzę na temat procesów odnowy maszyn i urządzeń oraz metod analizy ryzyka w systemach produkcji

R2A_W05

R2A_W07

InzA_W02

K2A _W12

Dysponuje wiedzą na temat tworzenia różnych form przedsiębiorczości indywidualnej, zarządzania
i kierowania produkcją i usługami oraz wdrażaniem innowacyjności

R2A_W02

R2A_W09

K2A _W13

Ma wiedzę w zakresie systemów indywidualnego
i zbiorowego zarządzania jakością i bezpieczeństwem produkcji

R2A_W02

R2A_W05

InzA_W03

InzA_W04

K2A _W14

Ma wiedzę na temat infrastruktury, operacji technologicznych oraz systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyką

R2A_W05

R2A_W07

InzA_W02

InzA_W05

K2A _W15

Ma szeroką  wiedzę na temat metod projektowania, modelowania i optymalizacji systemów agrotechnicznych

R2A_W03

R2A_W04

R2A_W05

R2A_W06

InzA_W02

InzA_W04

InzA_W05

K2A _W16

Ma szeroką  wiedzę na temat metod projektowania, modelowania i optymalizacji operacji jednostkowych i procesów w przetwórstwie  spożywczym

R2A_W03

R2A_W04

R2A_W05

R2A_W06

InzA_W02

InzA_W04

InzA_W05

K2A _W17

Zna zasady dobrych obyczajów w nauce, ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego i patentowego, etykiety, ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

R2A_W08

InzA_W03

K2A _W18

Ma właściwą wiedzę do analizy i syntezy opublikowanych wyników badań naukowych (w tym z fachowych publikacji i innych źródeł obcojęzycznych), prowadzenia badań naukowych i przygotowywania opracowań naukowych

R2A_W05

UMIEJĘTNOŚCI

K2A _U01

Potrafi pozyskiwać informacje z fachowej literatury, baz danych oraz innych źródeł, także w języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej, potrafi dokonywać syntezy uzyskanych informacji, formułować i uzasadniać opinie, a także oraz wyciągać wnioski

R2A_U01

K2A _U02

Potrafi biegle porozumiewać się w formie werbalnej, pisemnej i graficznej w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach (także w języku obcym) wykorzystując znajomość specjalistycznych pojęć
i słownictwa

R2A_U02

K2A _U03

Posiada umiejętność pisania sprawozdań i publikacji naukowych w języku polskim oraz krótkich doniesień naukowych w języku obcym na podstawie własnych badań

R2A_U08

K2A _U04

Posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień z zakresu inżynierii produkcji rolniczej i przetwórstwa spożywczego

R2A_U02

R2A_U09

K2A _U05

Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi do pozyskiwania i przetwarzania informacji związanych z działalnością inżynierską
w zakresie produkcji rolniczej i przetwórstwa spożywczego

R2A_U03

K2A _U06

Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski; potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne

R2A_U03

R2A_U05

InzA_U01

InzA_U02

InzA_U06

InzA_U07

K2A _U07

Potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań
z obszaru produkcji rolniczej i przetwórstwa spożywczego - dokonywać syntezy wiedzy z różnych dziedzin i dyscyplin oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne

R2A_U05

InzA_U03

K2A _U08

Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie inżynierii produkcji rolniczej i przetwórstwa spożywczego

R2A_U06

InzA_U04

InzA_U07

K2A _U09

Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań w zakresie produkcji rolniczej i przetwórstwa rolno-spożywczego, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne

R2A_U06

InzA_U03

InzA_U06

K2A _U10

Potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadań inżynierskich, charakterystycznych dla produkcji rolniczej i przetwórstwa spożywczego, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi

R2A_U04

R2A_U06

InzA_U01

InzA_U02

InzA_U05

K2A _U11

Potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować obiekt, system lub proces w zakresie inżynierii produkcji rolniczej i przetwórstwa spożywczego oraz zrealizować ten projekt - przynajmniej w części - używając właściwych metod, technik i narzędzi, jeśli trzeba - przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując nowe technologie

R2A_U04

R2A_U06

InzA_U05

InzA_U06

InzA_U07

InzA_U08

K2A _U12

Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu z reprezentowaną dyscypliną naukową - istniejące rozwiązania: maszyny, urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi, itp.

R2A_U05

R2A_U07

InzA_U04

InzA_U05

InzA_U08

K2A _U13

Ma umiejętności językowe typowe dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie komunikacji dotyczącej inżynierii produkcji rolniczej i przetwórstwa spożywczego

R2A_U08

R2A_U09

R2A_U10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K2A _K01

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, w tym samokształcenia zawodowego i samodoskonalenia w innych aspektach życia i pracy zawodowej

R2A_K01

R2A_K07

K2A _K02

Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kierować małym zespołem, określać priorytety i przyjmować odpowiedzialność za efekty pracy własnej i zespołu

R2A_K01

R2A_K02

K2A _K03

Potrafi określać priorytety podczas realizacji różnego typu zadań i przyjmować odpowiedzialność za efekty pracy własnej i zespołu

R2A_K02

R2A_K03

K2A _K04

Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny
i przedsiębiorczy

R2A_K08

InzA_K02

K2A _K05

Posiada świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za prawidłowe wykorzystanie techniki w produkcji żywności  o właściwej jakości i wpływu tej techniki na środowisko naturalne i rozwój obszarów

R2A_K05

InzA_K01

K2A _K06

Wykazuje znajomość działań zmierzających do ograniczenia ryzyka i przewidywania skutków działalności w zakresie szeroko rozumianej produkcji rolno-spożywczej oraz wpływu tej działalności na środowisko; prawidłowo rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

R2A_K04

R2A_K06

InzA_K01

 

I.    WYMAGANIA OGÓLNE:

  Do uzyskania kwalifikacji II stopnia wymagane są wszystkie powyższe efekty kształcenia.

II.    STRUKTURA STUDIÓW:

          Studia drugiego stopnia, 3 semestry, liczba punktów ECTS – 90.

III.    PRAKTYKI:

Praktyka kierunkowa 4-tyg. (40h/tyg.) – 160 h po II semestrze – 6 pkt. ECTS.

Cele i treści kształcenia.

                  W ramach praktyki kierunkowej student zapoznaje się z charakterystyką przedsiębiorstwa prowadzącego produkcję rolniczą i przetwórstwo rolno-spożywcze. Student poznaje strukturę organizacyjną zakładu, strukturę logistyczną, asortyment produkcji, stosowane technologie, urządzenia produkcyjne, urządzenia diagnostyczne.

Celem praktyki jest zapoznanie studenta ze specyfiką przyszłego zawodu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację jego elementów, którymi są:

-       aspekt wychowawczy, polegający na przygotowaniu studenta do pracy w zespole i zapoznanie z charakterystyką pracy na różnych stanowiskach,

-       aspekt poznawczy, polegający na przedstawieniu studentowi praktycznych zastosowań wiadomości teoretycznych uzyskanych w czasie studiów; obejmuje również możliwość weryfikacji nabytych umiejętności oraz zapoznanie się z metodami stosowanymi w praktyce,

-       aspekt społeczny, polegający na przedstawieniu studentowi jego roli w otoczeniu społeczno-gospodarczym,

-       aspekt promocyjny, polegający na nabywaniu umiejętności prezentowania wiedzy i kompetencji  w środowiskach potencjalnych pracodawców.

Praktyka umożliwia studentowi poznanie obszarów w przemyśle rolno-spożywczym, które wymagają nowych technologii i rozwiązań konstrukcyjnych. Identyfikacja problemów umożliwia studentowi wybór zagadnień, których analiza może być tematem pracy dyplomowej.

                   

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.05.2013
Data publikacji:
30.05.2013 14:59
Data aktualizacji:
04.10.2013 13:15
Liczba wyświetleń:
3724
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw230okreslenieefektinprecwprodrol-spo.docx29.69 KB