Nr 238 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  238

                                Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 czerwca 2013 roku

 

w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

W Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

1)     w § 3:

 

a)   ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uniwersytet może przyznawać osobom fizycznym, osobom prawnym, organizacjom i instytucjom zasłużonym dla Uniwersytetu medale, laury oraz inne odznaczenia.

 

b)   ust 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zasady wprowadzania oraz przyznawania medali, laurów oraz odznaczeń, o których mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała senatu.”

 

c)    skreśla się ust. 3-6.

 

2) w § 14:

a)   skreśla się ust. 1 pkt 7;

 

b)   ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) określonych w ustawie o działalności leczniczej,”;

 

c)    w ust. 1 w pkt 17 kropkę zastępuje się przecinkiem;

 

d)   w ust. 1 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

„18) określania wzorów dyplomów studiów podyplomowych, zaświadczeń o ukończonych kursach i innych dokumentów potwierdzających ukończenie studiów lub kursów w Uniwersytecie.”;

 

e)   skreśla się ust. 3 pkt 4;

 

3)  w § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 „2. Dziekanem może zostać osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, zatrudniona w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy. Na wydziale nieposiadającym uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, dziekanem może zostać osoba posiadająca co najmniej stopień doktora, zatrudniona w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.”

 

4)  w § 66 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego nie posiadającego tytułu profesora wygasa w roku akademickim, w którym osiągnął wiek emerytalny określony zgodnie z odrębnymi przepisami.”

 

5) skreśla się § 78;

 

6) w Załączniku nr 6 do Statutu UWM w Olsztynie „Zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego” § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stanowisko w sprawie zgłoszonego wniosku rada wydziału podejmuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.”

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.06.2013
Data publikacji:
26.06.2013 07:40
Data aktualizacji:
04.10.2013 12:39
Liczba wyświetleń:
4308
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw238zmStatutuUniwersytetu.doc41 KB