Nr 249 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego

DRUKUJ TEN DOKUMNET

UCHWAŁA  Nr  249

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 czerwca 2013 roku

 

w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Arkusz Oceny Okresowej Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

1.     Kryteria oceny punktowej pracy nauczyciela akademickiego stanowią zbiór zdefiniowanych i spójnych wytycznych.

2.     Celem wyceny punktowej jest motywowanie nauczyciela akademickiego do działań projakościowych w obszarze nauki, sztuki i kształcenia kadr, dydaktyki i aktywności organizacyjnej oraz popularyzatorskiej, będących elementem misji, strategii oraz wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie.

 

§ 3

Ocena punktowa działalności nauczyciela akademickiego obejmuje trzy obszary:

1) działalność naukową uwzględniającą kształcenie kadr naukowych,

2) działalność dydaktyczną,

3) działalność organizacyjną i/lub działalnością popularyzatorską.

 

§ 4

Wyniki oceny działalności stanowią podstawę rekomendacji Wydziałowych Komisji Oceniających Nauczycieli Akademickich oraz uchwał Rad Wydziałów w zakresie:

1)  okresowej oceny nauczycieli akademickich,

2)  oceny kandydatów w postępowaniach konkursowych oraz przy awansie zawodowym,

3)  przedstawiania kandydatów do nagród naukowych,

4)  przedstawiania kandydatów do nagród i odznaczeń dydaktycznych,

5)  przedstawiania kandydatów do nagród i odznaczeń organizacyjnych.

 

§ 5

Skala ocen każdego obszaru działalności jest czterostopniowa i obejmuje następujące oceny:

1)  bardzo dobra,

2)  dobra,

3)  dostateczna,

4)  negatywna.

§ 6

Przy ocenie działalności naukowej i kształcenia kadr stosuje się kategorie wymienione i wycenione punktowo w tabeli 1.

 

Tabela 1. Ocena punktowa działalności naukowej i kształcenia kadr

Lp.

Kategoria

Liczba punktów

1.     

Publikacja w czasopiśmie wymienionym w części A wykazu MNiSW

 

 

 

 

 

 

punktacja według

oceny

parametrycznej

2.     

Publikacja w czasopiśmie wymienionym w części B wykazu MNiSW

3.     

Publikacja w czasopiśmie wymienionym w części C wykazu MNiSW

4.     

Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględnionej w Web of Science

5.     

Publikacja w innym zagranicznym czasopiśmie naukowym, w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim

6.     

Monografia

7.     

Rozdział w monografii, redakcja monografii wieloautorskiej

8.     

Patenty, wdrożenia, wzory użytkowe, prawa ochronne, prawa do odmiany roślin, zgłoszenia wynalazków, prawa autorskie z zakresu architektury i urbanistyki

9.     

Autorstwo utworu muzycznego, dzieła plastycznego, dzieła konserwatorskiego, reżyseria lub zdjęcia do filmów, reżyseria premierowych spektakli teatralnych, autorstwo scenariuszy, autorstwo scenografii, indywidualna wystawa plastyczna

10.  

Prawykonania utworów muzycznych, role w filmach lub premierowych spektaklach, premierowe wystawy plastyczne

11.  

Recitale muzyczne, dyrygowanie koncertami symfonicznymi, chóralnymi, spektaklami operowymi lub baletowymi

12.  

Udział w koncertach kameralnych, udział w zbiorowych wystawach plastycznych, udział w realizacji dzieł konserwatorskich, realizacje nagrań, rekonstrukcje filmów lub nagrań dźwiękowych, realizacje imprez artystycznych, nagrania koncertów

13.  

Uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego w ocenianym okresie

14.  

Uzyskanie grantu naukowego w ocenianym okresie

20

15.  

Funkcja promotora w zakończonym przewodzie doktorskim

15

16.  

Funkcja promotora w otwartym przewodzie doktorskim

7

17.  

Funkcja promotora pomocniczego w zakończonym przewodzie doktorskim

8

18.  

Funkcja promotora pomocniczego w otwartym przewodzie doktorskim

4

19.  

Recenzja w postępowaniu o stopień lub tytuł naukowy w ocenianym okresie

10

20.  

Recenzja projektu naukowego w ocenianym okresie

2

21.  

Potwierdzona przez redakcję recenzja publikacji w czasopiśmie

0,1 ´ punkty czasopisma wg oceny parametrycznej

22.  

Potwierdzona przez redakcję recenzja monografii

0,1 ´ punkty za monografię wg oceny parametrycznej

23.  

Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej, udział w międzynarodowym konkursie lub festiwalu artystycznym

2

24.  

Referat wygłoszony na krajowej konferencji naukowej, udział w krajowym konkursie lub festiwalu artystycznym

1

 

§ 7

1.  Przy ocenie działalności dydaktycznej nauczyciela akademickiego pod uwagę będzie brany wynik oceny z aktualnego Raportu Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. Sposób zamiany danych z Raportu na ocenę według skali z § 5 określa Wydziałowa Komisja Zapewnienia Jakości Kształcenia.

2.  Przy ocenie działalności dydaktycznej nauczyciela akademickiego uwzględnia się kategorie wymienionei wycenione punktowo w tabeli 2.

3.  Niezależnie od wyniku oceny punktowej wg tabeli 2 negatywny wynik oceny z aktualnego raportu Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oznacza negatywną ocenę działalności dydaktycznej.

 

Tabela 2. Ocena punktowa działalności dydaktycznej

Lp.

Kategoria

Liczba punktów

1.   

Zrealizowane wykłady

2 punkty za każde 15 godzin na studiach I i II stopnia

2 punkty za każde 10 godzin na studiach III stopnia

6 punktów za każde 15 godzin wykładów w języku obcym

2.   

Zrealizowane ćwiczenia/seminaria

1 punkt za każde 15 godzin na studiach I i II stopnia

1 punkt za każde 10 godzin na studiach III stopnia

3 punkty za każde 15 godzin ćwiczeń w języku obcym

3.   

Kierowanie przez pracownika pracą dyplomową/dziełem artystycznym

2 punkty za każdą obronioną pracę dyplomową

4.   

Recenzja pracy dyplomowej/dzieła artystycznego

0,1 punktu za każdą pracę dyplomową

5.   

Przeprowadzone egzaminy

0,1 punktu za każdą osobę na egzaminie

6.   

Przeprowadzone zaliczenia z przedmiotów kończących się zaliczeniem na ocenę

0,5 punktu za każde 20 osób na zaliczeniu

7.   

Przeprowadzone zaliczenia praktyk (ustnych lub pisemnych)

0,5 punktu za każde 20 osób na zaliczeniu praktyki

8.   

Przedmiot, za który pracownik jest odpowiedzialny

1 punkt za każdy przedmiot

9.   

Wykład z przedmiotu realizowanego po raz pierwszy

0,5 punktu za każdą godzinę wykładów w języku polskim

1,5 punktu za każdą godzinę wykładów w języku obcym

1,5 punktu za każdą godzinę w systemie e-learnigu

10.  

Ćwiczenia z przedmiotu realizowanego po raz pierwszy

0,1 punktu za każdą godzinę* ćwiczeń  w języku polskim

0,3 punktu za każdą godzinę* ćwiczeń w języku obcym

0,3 punktu za każdą godzinę*  w systemie e-learnigu

*godziny w programie studiów dla jednej grupy

11.  

Opiekun koła naukowego

Do 6 punktów - 0,2 punktu za każde doniesienie w materiałach zjazdu, konferencji lub sympozjum

12.  

Opracowania i pomoce dydaktyczne

(np. podręczniki, skrypty,  materiały do e-learning-u, pomoce dydaktyczne na stronach WWW, itp.)

podręcznik – 20 punktów, skrypt - 7 punktów, pozostałe po 1 punkcie

13.  

Opracowanie kursu e-learning-owego przedmiotu

10 punktów

14.  

Recenzja kursu e-learning-owego przedmiotu

3 punkty

15.  

Odbycie kursów, staży, itp. podnoszących kompetencje dydaktyczne

Do 6 punktów – po 1 punkcie za każdy kurs

16.  

Zdobycie wyróżnień i nagród dydaktycznych uczelnianych i ponad uczelnianych

3 punkty za każde wyróżnienie/nagrodę

17.  

Inne rodzaje aktywności dydaktycznej – wskazane przez nauczyciela, kierownika Katedry, Dziekana lub Rektora

Do 3 punktów – po 1 punkt za wskazaną aktywność

 

§ 8

Przy ocenie działalności organizacyjnej i popularyzatorskiej stosuje się kategorie wymienione i wycenione punktowo w tabeli 3.

 

Tabela 3. Ocena punktowa działalności organizacyjnej i popularyzatorskiej

Lp.

Kategoria

Liczba punktów

1.   

Pełniona funkcja w UWM

Rektor

50

2.   

Prorektor

35

3.   

Dziekan

25

4.   

Prodziekan

20

5.   

Dyrektor instytutu, zastępca dyrektora instytutu

15

6.   

Kierownik/ Zastępca Kierownika Studium: Języków Obcych (SJO), Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS)

15

7.   

Pełnomocnik Rektora

10

8.   

Doradca Rektora

5

9.   

Kierownik katedry, zakładu

10

10.         

Kierownik studiów doktoranckich/podyplomowych

5

11.         

Przewodniczący komisji senackiej

10

12.         

Przewodniczący uczelnianych org. zw. zawodowych

8

13.         

Członek komisji senackiej

4

14.         

Członek Senatu

2

15.         

Przewodniczący komisji dyscyplinarnej, przewodniczący komisji etyki, rzecznik dyscyplinarny

10

16.         

Członek komisji dyscyplinarnej, członek komisji etyki

5

17.         

Przewodniczący Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach

10

18.         

Członek Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach

2

19.         

Przewodniczący komisji wydziałowej

8

20.         

Przewodniczący wydziałowych org. zw. zawodowych

4

21.         

Członek komisji wydziałowej

2

22.         

Członek rady wydziału

1

23.         

Opiekun roku

2

24.         

Koordynator programu ERASMUS

5

25.         

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, przewodniczący komisji egzaminacyjnej powołanej w związku z rekrutacją

5

26.         

Sekretarz komisji rekrutacyjnej

5

27.         

Członek komisji lub zespołu rekrutacyjnego, członek komisji egzaminacyjnej powołanej w związku z rekrutacją

3

28.         

Pełniona funkcja poza UWM

Członek Prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

20

29.         

Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

10

30.         

Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej

10

31.         

Członek Polskiej Akademii Nauk

7

32.         

Członek Komitetu Naukowego Polskiej Akademii Nauk, członek Komisji Polskiej Akademii Umiejętności

5

33.         

Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

7

34.         

Członek: Komitetu Polityki Naukowej, Rady NCN, Rady NCBiR

20

35.         

Członek: Zespołu Ekspertów NCN, Zespołu Ekspertów NCBiR, Zespołu ds. Ewaluacji Jednostek Naukowych, Zespołów Ministra, Zespołu ds. Dobrych Praktyk Akademickich, Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach

10

36.         

Członek: rady naukowej instytutu resortowego, rady naukowej instytutu PAN

10

37.         

Członek Rady Młodych Naukowców

10

38.         

Przewodniczący zagranicznego lub międzynarodowego towarzystwa, organizacji i instytucji naukowej lub artystycznej, której członkowie pochodzą co najmniej z 10 państw

40

39.         

Członek władz zagranicznego lub międzynarodowego towarzystwa, organizacji i instytucji naukowej lub artystycznej, której członkowie pochodzą co najmniej z 10 państw

20

40.         

Redaktor naczelny czasopisma naukowego znajdującego się w bazie Journal Citation Reports (JCR) lub European Reference Index for the Humanities (ERIH)

40

41.         

Redaktor czasopisma naukowego znajdującego się w bazie Journal Citation Reports (JCR) lub European Reference Index for the Humanities (ERIH)

20

42.         

Przewodniczący towarzystwa, przewodniczący rady programowej/naukowej, redaktor naczelny czasopisma spoza listy JCR lub ERIH, itp. – ranga międzynarodowa

20

43.         

Przewodniczący towarzystwa, przewodniczący rady programowej/naukowej, redaktor naczelny czasopisma spoza listy JCR, itp. – ranga krajowa

10

44.         

Członek towarzystwa, członek rady programowej/naukowej, redaktor czasopisma spoza listy JCR, itp. – ranga międzynarodowa

10

45.         

Członek towarzystwa, członek rady programowej/naukowej, redaktor czasopisma spoza listy JCR, itp. – ranga krajowa

5

46.         

Przewodniczący zespołu opracowującego nowy program studiów (tworzenie kierunku)

15

47.         

Członek zespołu opracowującego nowy program studiów (tworzenie kierunku)

10

48.         

Przewodniczący zespołu nowelizującego program studiów na kierunku

6

49.         

Członek zespołu nowelizującego program studiów na kierunku

2

50.         

Koordynator planów zajęć dydaktycznych na wydziale

10

51.         

Administrator strony internetowej wydziału lub katedry

5

52.         

Koordynator planów zajęć dydaktycznych w instytucie, katedrze

5

53.         

Przewodniczący komitetu naukowego lub organizacyjnego międzynarodowej konferencji, sympozjum, seminarium, targów, koncertów, wystaw itp. Dyrektor artystyczny międzynarodowych konkursów, festiwali artystycznych

15

54.         

Przewodniczący komitetu naukowego lub organizacyjnego krajowej konferencji, sympozjum, seminarium, targów, koncertów, wystaw itp.

Dyrektor artystyczny krajowych konkursów, festiwali artystycznych

10

55.         

Członek komitetu naukowego lub organizacyjnego międzynarodowej konferencji, sympozjum, seminarium, targów, festiwali i konkursów artystycznych, koncertów, wystaw itp.

10

56.         

Członek komitetu naukowego lub organizacyjnego krajowej konferencji, sympozjum, seminarium, targów, koncertów, wystaw itp.

5

57.         

Kierownik (i/lub na wniosek kierownika jego wykonawca) projektu naukowego, edukacyjnego lub organizacyjnego

1 punkt za każde
25 tys. zł

58.         

Kierownik (i/lub na wniosek kierownika jego wykonawca) ekspertyzy, projektu finansowanego przez podmioty instytucjonalne i gospodarcze

1 punkt za każde
10 tys. zł

59.         

Kierownik centrum lub laboratorium edukacyjnego

5

60.         

Opiekun pracowni naukowej, dydaktycznej lub edukacyjnej

3

61.         

Inne rodzaje aktywności organizacyjnej – wskazane przez nauczyciela, kierownika katedry, dziekana lub Rektora

3 punkty za każdą aktywność (nie więcej niż 12 punktów)

62.         

Uzyskanie uczelnianych i ponad uczelnianych wyróżnień i nagród organizacyjnych 

5

63.         

Członek komisji w postępowaniu o tytuł profesora

2

64.         

Członek komisji w postępowaniu o stopień doktora habilitowanego

2

65.         

Członek komisji w postępowaniu o stopień doktora

2

66.         

Działalność w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki (wykłady, odczyty, warsztaty, publikacje popularnonaukowe, warsztaty artystyczne itp.),

3 punkty za każdą aktywność

67.         

Koordynator realizacji umowy o współpracy międzynarodowej

5

 

§ 9

1.  Na podstawie uzyskanych punktów wydziałowa lub pozawydziałowa komisja oceniająca decyduje o uzyskanej ocenie w każdym z trzech obszarów działalności.

2.  W odniesieniu do osób pełniących funkcje prorektorów, dziekanów, prodziekanów, kierowników jednostek pozawydziałowych i członków wydziałowych komisji oceniających ocenę wykonuje Uczelniana Komisja Oceniająca z zastrzeżeniem ust. 3.

3.  Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Oceniającej dokonującej oceny prorektorów jest rektor.

4.  Zgodnie ze Statutem UWM dla każdego stanowiska z uwzględnieniem posiadanego stopnia lub tytułu naukowego rada wydziału lub rada jednostki pozawydziałowej określa minimalną liczbę punktów, poniżej której ocena działalności pracownika w danym obszarze jest negatywna.

5.  W odniesieniu do działalności dydaktycznej minimalna liczba punktów, poniżej której ocena działalności pracownika w tym obszarze jest negatywna musi uwzględniać wymiar pensum dydaktycznego. 

6.  Ustalone przez radę wydziału lub radę jednostki pozawydziałowej kryteria podlegają upublicznieniu.

 

§ 10

Ostateczną ocenę końcową pracownika naukowo-dydaktycznego uwzględniającą wszystkie elementy ustala się według reguł określonych w tabeli 4.

 

Tabela 4. Ostateczna ocena końcowa pracownika naukowo-dydaktycznego

Ocena działalności naukowej i kształcenia kadr

Ocena działalności dydaktycznej

Ocena działalności organizacyjnej i popularyzatorskiej

Ostateczna ocena końcowa

bardzo dobra

dobra

dostateczna

bardzo dobra

dobra

dostateczna

bardzo dobra

dobra

dostateczna

pozytywna

negatywna w jednym obszarze działalności

warunkowo-pozytywna

(powtórna ocena po roku)

negatywna w więcej niż jednym obszarze działalności

negatywna z wnioskiem o rozwiązanie stosunku pracy

 

§ 11

Ostateczną ocenę końcową pracownika dydaktycznego uwzględniającą wszystkie elementy ustala się według reguł określonych w tabeli 5.

 

Tabela 5. Ostateczna ocena końcowa pracownika dydaktycznego

Ocena działalności dydaktycznej

Ocena działalności organizacyjnej i popularyzatorskiej

Ostateczna ocena końcowa

bardzo dobra, dobra, dostateczna

bardzo dobra, dobra, dostateczna

pozytywna

bardzo dobra, dobra, dostateczna

negatywna

warunkowo-pozytywna

(powtórna ocena po roku)

negatywna

bardzo dobra, dobra, dostateczna, negatywna

negatywna z wnioskiem o rozwiązanie stosunku pracy

 

§ 12

Ostateczną ocenę końcową pracownika naukowego uwzględniającą wszystkie elementy ustala się według reguł określonych w tabeli 6.

 

Tabela 6. Ostateczna ocena końcowa pracownika naukowego

Ocena działalności naukowej

Ocena działalności organizacyjnej

Ostateczna ocena końcowa

bardzo dobra, dobra, dostateczna

bardzo dobra, dobra, dostateczna

pozytywna

bardzo dobra, dobra, dostateczna

negatywna

warunkowo-pozytywna

(powtórna ocena po roku)

negatywna

bardzo dobra, dobra, dostateczna, negatywna

negatywna z wnioskiem o rozwiązanie stosunku pracy

 

§ 13

Jeżeli powtórna ostateczna ocena końcowa po roku od uzyskania oceny warunkowo-pozytywnej nie będzie pozytywna oznacza to ostateczną ocenę końcową negatywną z wnioskiem o rozwiązanie stosunku pracy.

 

§ 14

Jednostka właściwa ds. kadr drogą elektroniczną przekazuje arkusz oceny do kierownika jednostki - bezpośredniego przełożonego ocenianego nauczyciela akademickiego, który nadaje bieg ocenie i po wypełnieniu części II w terminie dwóch tygodni przekazuje arkusz w formie wydruku do dziekana wydziału, a w przypadku jednostek pozawydziałowych odpowiedniemu prorektorowi.

 

§ 15

Ocenianemu przez wydziałową lub pozawydziałową komisję oceniającą nauczycielowi akademickiemu przysługuje, w terminie 14 dni od przedstawienia oceny, prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Oceniającej.

 

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.06.2013
Data publikacji:
26.06.2013 08:21
Data aktualizacji:
04.10.2013 12:20
Liczba wyświetleń:
13486
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw249zaskryttrybocenynauczostateczny.doc187.5 KB
Załącznik do Uchwały Nr 249 Arkusz OCENY NAUCZYCIELA150.5 KB