Nr 255 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Wileńskim, Litwa.

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  255

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 czerwca 2013 roku

 

 

w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Wileńskim, Litwa.

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.     Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Wileńskim, Litwa.

2.      Treść Porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

           

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 255

z dnia 21 czerwca 2013 r.

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

POMIĘDZY

UNIWERSYTETEM WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE

(RZECZPOSPOLITA POLSKA)

A

UNIWERSYTETEM WILEŃSKIM

(LITWA)

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM), z siedzibą w Olsztynie pod adresem ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, reprezentowany przez Rektora - Prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego, oraz Uniwersytet Wileński (VU), z siedzibą w Wilnie pod adresem ul. Universiteto 3, LT-01513 Wilno, reprezentowany przez Rektora Prof. Jūrasa Banysa, zwane dalej Stronami, mając na celu oficjalne nawiązanie współpracy naukowo-badawczej postanowiły podpisać niniejsze Porozumienie.

Artykuł 1

Ze Strony UWM w realizacji Porozumienia uczestniczyć będzie:

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, koordynatorzy – dr inż. Agnieszka Szczepańska i dr inż. Adam Senetra,

a ze Strony VU:

Wydział Nauk Przyrodniczych, koordynator - dr Darijus Veteikis.

 

Artykuł 2

Współpraca naukowo-badawcza i dydaktyczna dotyczyć będzie:

1.    Prowadzenia wspólnych badań naukowych w zakresie tematów, interesujących obie Strony, a w szczególności w zakresie geografii, kartografii, GIS i kształtowania krajobrazu.

2.    Organizowania dwustronnych seminariów.

3.    Wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami naukowo-dydaktycznymi.

4.    Publikacji wyników prac naukowych w periodykach obu Stron.

5.   Wymiany publikacji naukowych, skryptów i podręczników.

6.   Wspieranie wymiany studentów.

 

Artykuł 3

1.    Strony prowadzić będą wymianę pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych na podstawie zaproszeń. Zaproszenia wysyłają Rektorzy lub upoważnieni Dziekani.

2.   Celem wymiany pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych będzie: udział w konferencjach naukowych i seminariach, jak również wymiana doświadczeń, uzgadnianie planów współpracy i omawianie aktualnych problemów naukowych, interesujących obydwie Strony.

 

Artykuł 4

Szczegółowe warunki współpracy, a zwłaszcza sposoby jej finansowania i plan wymiany pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych zostaną każdorazowo sprecyzowane w Aneksach do niniejszego Porozumienia.

 

Artykuł 5

Niniejsze Porozumienie jest zawarte na okres dziesięciu lat. Podpisane Porozumienie nie wyklucza możliwości realizacji innych przedsięwzięć w ramach współpracy, które mogą być przedmiotem Aneksu do niniejszego Porozumienia.

 

Artykuł 6

Zmiana treści Porozumienia, poszczególnych etapów wspólnych prac może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej za zgodą obu umawiających się Stron, pod rygorem nieważności.

Artykuł 7

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach w języku angielskim. Strony otrzymują po jednym egzemplarzu tekstu Porozumienia.

 

Artykuł 8

Strony ustalają, że do oceny skutków prawnych wynikających z niniejszego Porozumienia jak również do dochodzenia wszelkich zobowiązań, prawem właściwym jest prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Artykuł 9

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszego Porozumienia rozstrzygają Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Rektor Uniwersytetu Wileńskiego, bądź też osoby przez nich upoważnione na podstawie udzielonych pisemnych pełnomocnictw w toku postępowania ugodowego.

W wypadku oświadczenia, chociażby jednej ze Stron, że nie widzi możliwości zawarcia ugody, postępowanie ugodowe uznaje się za wyczerpane, a spór podlega rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Artykuł 10

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie Strony.

 

Porozumienie podpisane przez:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

w Olsztynie

Uniwersytet Wileński

 

 

Podpis  …………………………………………….

 

 

      Podpis  ……………………………………………

Prof. dr hab. Ryszard Górecki

R E K T O R

Prof. Jūras Banys

R E K T O R

 

 

Data ………………………………..

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.06.2013
Data publikacji:
26.06.2013 09:59
Data aktualizacji:
04.10.2013 12:09
Liczba wyświetleń:
3075
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw255wspolmiedzynaroUniwer.docx23.44 KB