Nr 257 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Rybactwa, Akwakultury i Nawadniania w Szarvas, Węgry.

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  257

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 czerwca 2013 roku

 

w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Rybactwa, Akwakultury i Nawadniania w Szarvas, Węgry.

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

§ 1

1.     Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Rybactwa, Akwakultury i Nawadniania w Szarvas, Węgry.

2.      Treść Porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 257

z dnia 21 czerwca 2013 r.

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

POMIĘDZY

UNIWERSYTETEM WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE

(RZECZPOSPOLITA POLSKA)

A

Instytutem Rybactwa, Akwakultury i Nawadniania w Szarvas

(Węgry)

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM), z siedzibą w Olsztynie pod adresem ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, reprezentowany przez Rektora - Prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego, oraz Instytut Rybactwa, Akwakultury i Nawadniania, z siedzibą w Szarvas P.O.Box 47, 5541, Węgry, reprezentowany przez Dyrektora generalnego - Dr Zsigmond Jeney, zwane dalej Stronami, mając na celu pogłębienie dotychczasowej współpracy naukowo-badawczej postanowiły podpisać niniejsze Porozumienie.

Artykuł 1

Ze Strony UWM w realizacji Porozumienia uczestniczyć będzie:

Wydział Nauk o Środowisku, koordynator - Dr hab. Dorota Fopp-Bayat, prof. UWM,

a ze Strony Instytutu Rybactwa, Akwakultury i Nawadniania w Szarvas, koordynator - Dr Józsa Vilmos.

Artykuł 2

Współpraca naukowo-badawcza i dydaktyczna dotyczyć będzie:  

1.    Przeprowadzenia wspólnych badań naukowych w zakresie tematów, interesujących obie Strony.

2.    Organizowania dwustronnych seminariów.

3.    Wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami naukowo-dydaktycznymi.

4.    Publikacji wyników prac naukowych w periodykach obu Stron.

5.    Wymiany publikacji naukowych, skryptów i podręczników.

 

Artykuł 3

1.    Strony prowadzić będą wymianę pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych na podstawie zaproszeń. Zaproszenia wysyłają Rektorzy, Dyrektor generalny lub upoważnieni Dziekani.

2.    Celem wymiany pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych będzie: udział w konferencjach naukowych i seminariach, jak również wymiana doświadczeń, uzgadnianie planów współpracy i omawianie aktualnych problemów naukowych, interesujących obydwie Strony.

Artykuł 4

Szczegółowe warunki współpracy, a zwłaszcza sposoby jej finansowania i plan wymiany pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych zostaną każdorazowo sprecyzowane w Aneksach do niniejszego Porozumienia. 

Artykuł 5

Niniejsze Porozumienie jest zawarte na okres pięciu lat. Podpisane Porozumienie nie wyklucza możliwości realizacji innych przedsięwzięć w ramach współpracy, które mogą być przedmiotem Aneksu do niniejszego Porozumienia.

Artykuł 6

Zmiana treści Porozumienia, poszczególnych etapów wspólnych prac może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej za zgodą obu umawiających się Stron, pod rygorem nieważności.

Artykuł 7

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach w języku polskimi w dwóch egzemplarzach w języku angielskim, przy czym obydwa teksty posiadają jednakową moc prawną. Strony otrzymują po jednym egzemplarzu tekstu Porozumienia w każdym z języków.

Artykuł 8

Strony ustalają, że do oceny skutków prawnych wynikających z niniejszego Porozumienia jak również do dochodzenia wszelkich zobowiązań, prawem właściwym jest prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Artykuł 9

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszego Porozumienia rozstrzygają Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Dyrektor Generalny Instytutu Rybactwa, Akwakultury i Nawadniania w Szarvas, bądź też osoby przez nich upoważnione na podstawie udzielonych pisemnych pełnomocnictw w toku postępowania ugodowego.

W wypadku oświadczenia, chociażby jednej ze Stron, że nie widzi możliwości zawarcia ugody, postępowanie ugodowe uznaje się za wyczerpane, a spór podlega rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Artykuł 10

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie Strony.

 

Porozumienie podpisane przez:

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

w Olsztynie

Instytut Rybactwa, Akwakultury i Nawadniania w Szarvas

 

 

Podpis  ……………………………………………….

 

 

Podpis  ……………………………………………….

Prof. dr hab. Ryszard Górecki

R E K T O R

Dr Zsigmond Jeney

Dyrektor Generalny

 

 

Data ………………………………..

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.06.2013
Data publikacji:
26.06.2013 10:15
Data aktualizacji:
04.10.2013 12:06
Liczba wyświetleń:
3148
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw257wspolmiedzynaInstyRybSzarvasWegry.docx24.38 KB