Nr 258 dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Sheffield, Wielka Brytania.

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  258

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 czerwca 2013 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy  z Uniwersytetem w Sheffield, Wielka Brytania.

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.     Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Sheffield, Wielka Brytania.

2.     Treść Porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

           

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 258

z dnia 21 czerwca 2013 r.

 

Porozumienie o współpracy

pomiędzy

Uniwersytet w Sheffield

a

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

W celu zachęcenia do bliższych kontaktów, Uniwersytet w Sheffield, z siedzibą w Sheffield, Western Bank, Sheffield S10 2TN, Wielka Brytania, reprezentowany przez Kanclerza - Prof. Keith Burnett i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM), z siedzibą w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, Rzeczpospolita Polska, reprezentowany przez Rektora - prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego, zwane dalej Stronami, przystępują do zawarcia niniejszego Porozumienia  sankcjonującego współpracę w obszarach wspólnych zainteresowań i korzyści dla obu instytucji.

Artykuł 1

Porozumienie opiera się na zasadach równości i wzajemności, będzie służyć jako ogólne ramy dla współpracy między obiema instytucjami i ma na celu ułatwienie opracowania bardziej szczegółowych programów współpracy, które mogą obejmować:

a) możliwości wymiany pracowników i studentów;

b) programy w obszarach nauczania, badań naukowych i administracji uczelni, które pozwolą zainteresowanym i odpowiednio przygotowanym studentom i pracownikom uczelni na uczestniczenie w zarówno krótkoterminowych, jak i rozszerzonych pobytach naukowych w innej instytucji;

c) wizyty upoważnionych urzędników z każdej z instytucji w celu rozwijania mechanizmów
i rozszerzenia obszarów współpracy;

d) podnoszenie świadomości na temat zasobów innej instytucji wśród wykładowców, studentów, instytutów badawczych i edukacyjnych, a także

e) innych obszarów ewentualnego zainteresowania i współpracy.

 

Artykuł 2

Obie Strony uznają, że wizyty/wyjazdy pracowników z jednej instytucji do drugiej podlegają obowiązkom wizowym i rejestracyjnym Wielkiej Brytanii i Polski i są zgodne z przepisami Uniwersytetu w Sheffield oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Artykuł 3

1. Obie Strony zgadzają się, że pokrycie wszystkich kosztów, w tym materiału badawczego, podróży międzynarodowych i krajowych, diet, honorariów i innych jest obowiązkiem instytucji macierzystej pracownika, chyba że postanowiono inaczej. Jednak każda ze stron dołoży wszelkich starań, aby udostępnić podczas wizyt pracowników przestrzeń biurową i pomóc im w znalezieniu zakwaterowania.

2. Zakres działalności w ramach niniejszego Porozumienia jest zależny od funduszy przeznaczonych w każdej z instytucji na dane rodzaje podejmowanej współpracy i innych środków, jakie mogą być uzyskane przez każdą instytucję ze źródeł zewnętrznych.

Artykuł 4

Wszelkie ustalenia dotyczące współpracy będące rezultatem niniejszego Porozumienia będą przedmiotem szczegółowych, formalnych umów. W przypadku kolejnych umów pomiędzy instytucjami, dotyczących wspólnych badań, projektów nauczania i szkolenia, ich zasady i warunki będą stanowić uzupełnienie do niniejszej umowy, a w razie konfliktu przeważają, niniejsze Porozumienie.

Artykuł 5

Od momentu przyjęcia przez każdą z instytucji, niniejsze Porozumienie pozostaje w mocy do czasu wypowiedzenia, które każda ze Stron może dokonać w formie pisemnej z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

Artykuł 6

Niniejsze Porozumienie wygasa z upływem dwóch lat od daty przyjęcia, jeśli nie zaobserwowano żadnego dalszego rozwoju proponowanych programów współpracy wymienionych powyżej.

Artykuł 7

Wypowiedzenie niniejszego Porozumienia nie jest obciążone karą dla żadnej z instytucji.

Artykuł 8

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach w języku polskimi w dwóch egzemplarzach w języku angielskim, przy czym obydwa teksty posiadają jednakową moc prawną. Strony otrzymują po jednym egzemplarzu tekstu Porozumienia w każdym z języków.

Artykuł 9

Strony ustalają, że do oceny skutków prawnych wynikających z niniejszego Porozumienia jak również do dochodzenia wszelkich zobowiązań, prawem właściwym jest prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Artykuł 10

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszego Porozumienia rozstrzygają Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Kanclerz Uniwersytetu w Sheffield, bądź też osoby przez nich upoważnione na podstawie udzielonych pisemnych pełnomocnictw w toku postępowania ugodowego.

W wypadku oświadczenia, chociażby jednej ze Stron, że nie widzi możliwości zawarcia ugody, postępowanie ugodowe uznaje się za wyczerpane, a spór podlega rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Artykuł 11

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie Strony.

 

Porozumienie podpisane przez:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

w Olsztynie

Uniwersytet w Sheffield

 

 

        Podpis  ……………………………………………….

 

 

                    Podpis  …………………………….

Prof. dr hab. Ryszard Górecki

R E K T O R

        Prof. Keith Burnett

K A N C L E R Z

 

 

Data…………….

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.06.2013
Data publikacji:
26.06.2013 11:01
Data aktualizacji:
04.10.2013 10:33
Liczba wyświetleń:
3415
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw258wspolpracamiedzynarodUniwersSheffield.docx26.16 KB