Nr 259 z dnia 21czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Wydziałem Rolnictwa i Nauk o Życiu Uniwersytetu w Tokio, Japonia.

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  259

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 czerwca 2013 roku


w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Wydziałem Rolnictwa i Nauk o Życiu Uniwersytetu w Tokio, Japonia.

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje: 

§ 1

1.     Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Wydziałem Rolnictwa i Nauk o Życiu Uniwersytetu w Tokio, Japonia.

2.     Treść Porozumienia stanowi załącznik do Uchwały. 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 259

z dnia 21 czerwca 2013 r.

ANEKS

do porozumienia o współpracy zawartego w dniu 6.12.2012

pomiędzy

uniwersytetem warmińsko-mazurskim w olsztynie (uwm),

 ul. oczapowskiego 2,10-719 olsztyn, rzeczpospolita polska,

reprezentowanym przez rektora - prof. dr hab. ryszarda góreckiego

a

wydziałem rolnictwa i nauk o życiu uniwersytetu w tokio

1-1-1yayoi, bunkyo-ku, tokyo,113-8657japonia,

reprezentowanym przez dziekana- prof. ken furuya

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Rzeczpospolita Polska) i Wydział Rolnictwa i Nauk o Życiu Uniwersytetu w Tokio (Japonia), zwane dalej Stronami – na podstawie Porozumienia o Współpracy akceptują szczegółowy program Wymiany Studentów określony w zawartym POROZUMIENIU i wyrażają zgodę na przestrzeganie następujących punktów.

Artykuł 1

Studenci uczestniczący w Programie Wymiany mogą realizować pobyt trwający nie dłużej niż jeden rok. Za zgodą obu Stron, ten okres może być przedłużony najwyżej o jeden rok.

Artykuł 2

Każda ze Stron może skierować do udziału w Programie nie więcej niż dwie osoby w ciągu roku. Kiedy liczba studentów uczestniczących w Programie w danym roku nie będzie jednakowa z obu Stron, w kolejnym roku Strony będą zobowiązane do korekty aby wyrównać  liczbę Studentów z obu Uniwersytetów biorących udział w wymianie. Strony powinny wcześniej uzgodnić dokładną liczbę studentów uczestniczących w wymianie.

Artykuł 3

Studenci uczestniczący w Programie Wymiany nie są uprawnieni do uzyskiwania stopnia Uniwersytetu przyjmującego.

Artykuł 4

Na prośbę macierzystego Uniwersytetu, Uniwersytet przyjmujący jest zobowiązany wysłać raport do macierzystego Uniwersytetu, dotyczący postępu w wypełnianiu obowiązków akademickich przez Studenta uczestniczącego w wymianie. Na podstawie takiego raportu, macierzysty Uniwersytet może – zgodnie ze swoimi regulacjami – przyznać odpowiednie punkty ECTS z tytułu studiowania na Uniwersytecie partnerskim.

Artykuł 5

Uniwersytet przyjmujący nie będzie obciążał studenta uczestniczącego w wymianie kosztami egzaminów, wpisowego i konsultacji.

Artykuł 6

Pokrycie indywidualnych kosztów, łącznie z kosztami podróży, zakwaterowania, utrzymania, zakupu materiałów edukacyjnych i innych wydatków związanych z edukacją Studenta, uczestniczącego w Wymianie, nie jest obowiązkiem żadnej ze Stron.

Artykuł 7

Niniejszy ANEKS zachowuje ważność przez pięć lat od daty podpisania przez przedstawicieli obu Stron, umieszczonej poniżej. ANEKS może być przedłużony na podstawie zgody obu Stron. Każda ze Stron może wypowiedzieć ważność ANEKSU w formie pisemnej z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Artykuł 8

Niniejszy ANEKS został przygotowany w dwóch egzemplarzach w języku angielskim i każdy z nich traktowany jest jako oryginał.

 

Niniejszy ANEKS wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie Strony.

 

 

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

w Olsztynie

Wydział Rolnictwa i Nauk o Życiu Uniwersytet w Tokio

 

 

 

Podpis  ……………………………………………….

 

 

Podpis  ……………………………………………….

Prof. dr hab. Ryszard Górecki

Rektor

 

Prof. Ken Furuya

Dziekan

 

 

Data: ……………………………….…..                               Data: …………………………………………...

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.06.2013
Data publikacji:
26.06.2013 11:19
Data aktualizacji:
04.10.2013 10:03
Liczba wyświetleń:
3069
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw259wspolprmiędzynaraneksTokio.docx21.71 KB