Nr 252 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników oraz doktorantów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 252

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 czerwca 2013 roku

 

w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników oraz doktorantów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych

 

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t.:Dz.U.2012.572 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Senat uchwala co następuje:

 

§ 1

1. Pracownik lub doktorant może zostać skierowany na wyjazd zagraniczny w celu:

1) prowadzenia badań naukowych lub realizacji przedsięwzięć artystycznych,

2) prowadzenia działalności dydaktycznej,

3) podwyższenia kwalifikacji poprzez odbycie studiów podyplomowych, studiów doktoranckich, staży naukowych, dydaktycznych, artystycznych, specjalizacyjnych, kursów i szkoleń zawodowych,

4) podejmowania działań organizacyjnych mających na celu inicjowanie i realizację wspólnie z partnerami zagranicznymi badań naukowych, przedsięwzięć artystycznych, studiów, kursów, szkoleń, konferencji i innych form upowszechniania wiedzy,

5) udziału w kongresach, konferencjach, sympozjach, seminariach i zjazdach towarzystw naukowych.

 2. Warunkiem skierowania pracownika lub doktoranta za granicę w celach określonych w ust. 1 punktach 1-4 jest spełnienie przez niego warunków ustalonych przez podmiot zagraniczny, potwierdzone stosownym zaproszeniem.

 

§ 2

1.    Pracownik lub doktorant może ubiegać się o pokrycie części kosztów wyjazdu zagranicznego z Uczelnianego Funduszu Wspierania Współpracy Międzynarodowej.

2.    W przypadku wyjazdów zagranicznych związanych z realizacją badań naukowych oraz wyjazdów szkoleniowych, z wyłączeniem studiów podyplomowych i doktoranckich, maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 75% kosztów wyjazdu.

3.    W przypadku wyjazdów zagranicznych związanych z uczestnictwem w kongresach, konferencjach, sympozjach, seminariach i zjazdach towarzystw naukowych maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 50% kosztów wyjazdu.

 

§ 3

1.     Przy dofinansowaniu, o którym mowa w § 2, preferuje się osoby mające:

1) nie więcej niż 32 lata w przypadku doktorantów i pracowników z tytułem zawodowym magistra lub tytułem równorzędnym,

2) nie więcej niż 42 lata w przypadku pracowników ze stopniem naukowym doktora lub doktora habilitowanego.

2.     Limity wieku określone w ust.1 ulegają zwiększeniu o jeden rok w przypadku urodzenia każdego dziecka.

§ 4

1.     Warunkiem uzyskania dofinansowania z Uczelnianego Funduszu Wspierania Współpracy Międzynarodowej jest złożenie wniosku na odpowiednim formularzu, którego wzór ustala Rektor oraz:

1)   w przypadku wyjazdów mających na celu udział w kongresach, konferencjach, sympozjach, seminariach i zjazdach towarzystw naukowych - aktywny udział wnioskodawcy obejmujący prezentację ustną lub posterową, której jest on autorem lub współautorem,

2)   w przypadku wyjazdów związanych z realizacją badań naukowych - przedstawienie programu planowanych badań wraz z uzasadnieniem potrzeby ich przeprowadzenia za granicą,

3)   w przypadku szkoleń - przedstawienie programu szkolenia wraz z uzasadnieniem potrzeby jego odbycia za granicą.

2.     Dofinansowanie przyznawane jest tylko jednemu ze współautorów prezentacji, o której mowa w ust. 1 pkt. 1.

3.     W przypadku osób starających się o dofinansowanie wyjazdów zagranicznych trwających powyżej 7 dni, przy kwalifikacji wymagane jest udokumentowanie starań o pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych (instytucje, fundacje, sponsorzy itp.).

§ 5

1.     Pracownik lub doktorant korzystający z dofinansowania, o którym mowa w § 2, składa pisemne sprawozdanie do Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej z rezultatów wyjazdu w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia.

2.     Sprawozdaniem, o którym mowa w ust.1 jest:

1)   w przypadku wyjazdów mających na celu udział w kongresach, konferencjach, sympozjach, zjazdach towarzystw naukowych i seminariach - abstrakt zgłoszonej prezentacji oraz kopia programu konferencji uwzględniającego tę prezentację,

2)   w przypadku wyjazdów związanych z realizacją badań naukowych - pisemne sprawozdanie z rezultatów badań osiągniętych za granicą,

3)   w przypadku szkoleń – kopia certyfikatu lub zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia.

3.     Sprawozdanie pod względem merytorycznym opiniuje Senacka Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej.

4.     Niezłożenie sprawozdania w terminie lub negatywna opinia Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej dyskwalifikuje wnioskodawcę przy ponownym ubieganiu się o dofinansowanie na wyjazd zagraniczny.

§ 6

1.     Pracownik lub doktorant wnioskujący o zgodę na wyjazd za granicę przedkłada wniosek o wyjazd za granicę - Formularz A.

2.     Osoba ubiegająca się o dofinansowanie wyjazdu ze środków Uczelnianego Funduszu Wspierania Współpracy Międzynarodowej wraz z wnioskiem o wyjazd składa:

1)   podanie o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem celowości wyjazdu,

2)   wykaz dorobku naukowego i artystycznego,

3)   dokumenty niezbędne do oceny aplikacji w oparciu o kryteria wymienione w § 4.

§ 7

1.     Decyzję o skierowaniu pracownika lub doktoranta za granicę, a także o okresie pobytu i wysokości finansowania ze środków UWM podejmuje Rektor lub właściwy Prorektor.

2.     Decyzję o przyznaniu dofinansowania, o którym mowa w § 2, podejmuje Rektor lub właściwy Prorektor, po uzyskaniu opinii Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej.

3.     W szczególnych przypadkach decyzję określoną w ust. 2 może podjąć Rektor lub właściwy Prorektor, bez uzyskania opinii Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej.

§ 8

1.     Osoba skierowana na wyjazd zagraniczny może otrzymać świadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób (Dz. U. Nr 190, poz. 1405).

2.     Zakres i wysokość świadczeń określa Rektor.

§ 9

Traci moc Uchwała Nr 82 Senatu z dnia 26 października 2012 roku w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników oraz doktorantów za granicę w celach naukowych lub szkoleniowych.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od jej ogłoszenia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.06.2013
Data publikacji:
26.06.2013 11:43
Data aktualizacji:
04.10.2013 12:17
Liczba wyświetleń:
4666
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw252wartrybkieropracdoktorzagran.doc63 KB